Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada města trvá na svých předchozích usneseních bez ohledu na předložené argumenty.

Poslední komunikace směrovaná na p. starostu.

-pcha-

 


From: Chalupa Pavel (6361) 
Sent: Tuesday, January 20, 2009 11:03 AM
To: nase.celakovice@gmail.com
Subject: Zastupitelsvo-informace
Importance: High

 

 

Vážení,

Zasílám pro informaci. Dnes jsem uvedenou korespondenci zaslal všem členům zastupitelstva.

S pozdravem

Pavel Chalupa

Vážení zastupitelé,

dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, která spočívá v nepředkládání korespondence adresované Zastupitelstvu města  Čelákovice k projednání, a to i přes řadu upozornění, že dochází k porušování  jednacího řádu zastupitelstva.

V příloze Vám zasílám pro Vaší informaci předmětnou korespondenci a věřím, že k nešvaru nepředkládaní korespondence na nejbližším jednání zastupitelstva zaujmete příslušné stanovisko a budou navrženy z Vaší strany kontrolní mechanismy tak, aby k tomuto negativnímu fenoménu nedocházelo.

Současně jménem občanů, kteří podepsali Petici k řešení situace dopravy v ulici Petra Jilemnického a Havlíčková si Vás dovoluji požádat o projednání přiložené korespondence  z 13.8.2008  a převzatou podatelnou MÚ 15.8.2008 v celém rozsahu t.j.vč. 21 ks fotografické dokumentace, která byla k tomuto dopisu přiložena, a to pokud možno  na únorovém zasedání zastupitelstva města Čelákovice.

Pro informaci uvádím, že Rada města  /dále RM/ pravděpodobně ani nečetla naše podrobné a vyčerpávajícím způsobem podané odůvodnění, uvedené v odvolání proti  usnesení RM, které jsme zaslali již dne 26.6.2008, neboť neustále se odvolává na překonaná vyjádření dotčených orgánů z května a června 2008. Nicméně i v těchto vyjádřeních je jednoznačně uvedeno, že pokud dojde k návrhu na změnu dopravního režimu v této lokalitě bude znovu posouzen.

Dále na podporu našich argumentů jsme si vyžádali od Policie ČR rozbor dopravních nehod dle ulic v lokalitě pod nádražím a z tohoto přehledu z 9.12. 2008 jednoznačně vyplývá, že nejvíce nehod se událo v ulici Havlíčkova. Rovněž o této skutečnosti bylo informováno vedení města Čelákovic vč. příslušné fotografické dokumentace.

Jelikož předmětná problematika je přes řadu let pořád nedořešena, nechápeme jaké aspekty jsou toho příčinou a které činí zmíněnou situaci ještě palčivější, zda neochota či nezájem  řešit situaci ke všeobecnému prospěchu, neprofesionalita či arogance apod.

Na základě provedeného dokazování z naší strany  jsme rozčarování dosavadním přístupem RM   a jelikož se cítíme poškozeni ve svých právech,obracíme se na zastupitelstvo s cílem konečně dořešit danou záležitost ve smyslu našeho odvolání.


S pozdravem

Ing. Pavel Chalupa
Čelákovice

Document.pdf

Document2.pdf

Zastupitelstvo.doc

 

 


From: Chalupa Pavel (6361) 
Sent: Monday, December 15, 2008 11:30 AM
To: nase@celakovice.org
Subject: Informace
Importance: High

 

 

Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že životní prostředí značně ovlivňuje i doprava, zasíláme pro informaci dopis zaslaný radě města.
Bohužel na neřešení problémů upozorňujeme vedení města již cca 3 roky a přes pádné argumenty nechce tuto záležitost rada města dořešit.

S pozdravem

Pavel Chalupa

From: Chalupa Pavel (6361)
Sent: Monday, December 15, 2008 11:24 AM
To: 'mu@celakovice.cz'
Cc: 'bohumil.klicpera@celakovice.cz'
Subject: Stížnost
Importance: High

Rada města Čelákovice
Městsk
ý úřad v Čelákovicích

N
áměstí 5. května čp. 1
250 88 Čel
ákovice

Váš dopis značky / ze dne naše značka (uveďte v odpovědi) vyřizuje / linka dne
14/107/2008 Ing. Chalupa 15.12.2008

Věc: Stížnost na neřešení podnětů

Vážení,

Dovolte nám touto formou reagovat na neřešení dopravní situace v ulici Havlíčková, a to z následujících důvodů:

Již několik let upozorňujeme obec jako vlastníka místní komunikace na problematiku dopravy v ulici Havlíčková a zasíláme náměty na řešení. Na podporu našeho názoru, že je nutno tuto situaci neprodleně řešit jsme požádali Polici ČR o rozbor dopravních nehod v lokalitě pod nádražím, a to od doby zavedení Projektu organizace dopravy, který měl paradoxně zklidnit dopravu v uvedené oblasti a zlepšit životní prostředí, opak je pravdou.

Je nesporným faktem, že z dopisu a přehledu Police ČR, dle jednotlivých ulic, ze dne 9.12.2008 jednoznačně vyplývá, že nejvíce dopravních nehod nastalo v ulici Havlíčkova.

Nechápeme proč vedení města je lhostejné k návrhu zřízení obytné zóny, který ve svém důsledku zajistí bezpečnost účastníků silničního provozu, sníží prašnost, hlučnost a ve svém důsledku zlepší a zkvalitní život obyvatelům této ulice.

Ze stránek Městského domu dětí a mládeže / dále DDM/se sídlem v Havlíčkové ulici je patrno, že zájmové kroužky a zahradu navštěvuje cca 800 dětí a mládeže. Jistě nám dáte za pravdu, že se jedná o nemalý počet, přitom zde mohou projíždět automobily rychlostí 50 km/hod a de facto pochozí chodník je převážně po jedné straně komunikace, takže chodci ve značné míře užívají vozovku. Tato anomálie nemá obdobu v žádném okolním městě, kde se snaží u podobných zařízení navštěvovaných mládeží zajistit jejich bezpečnost a vítají každý návrh a podnět obyvatel.

Přitom níže uvedené materiály a stanoviska obsahují kladné stanovisko k uvedenému řešení:

    • Návrh dopravního řešení zpracované MěÚ Čelákovice-hospodářský odbor dne 9.8.2006
    • Stanovisko společnosti Consult ze dne 2.9.2007 zpracovatel Projektu dopravy v této lokalitě.
    • Policie ČR ze dne 23.6.2008, které rovněž upozorňuje, že provoz v obytné zó musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Přitom je v Havlíčkové ulici umístěna dopravní značka, která umožňuje parkování motorových vozidel, takže by nebyl ohrožen režim parkování. Naproti jiným obytným zónám kde tato značení chybí.

Jelikož Vám jsou tyto dokumenty známy, vč. dříve zaslaných fotografií dopravních nehod, podivujeme se nad zatvrzelostí rady města tuto záležitost již dávno nedořešit. Dle našeho názoru by se pak dopravní nehody v roce 2008 nestaly. Současně v této lokalitě, obývané převážně staršími občany, nejsou vyznačeny na komunikaci přechody pro chodce takže opět není vytvořeno prostředí, které by bylo přátelské k chodcům. Tento stav je dle našeho názoru nadále neudržitelný a vyžaduje urychlené řešení ze strany vedení města.

Pro informaci uvádíme, že jsme ochotni se zapojit do uvedeného rozhodovacího procesu a na vyzvání se dostavit na jednání rady.

S pozdravem

Ing. Pavel Chalupa

Čelákovice


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář