Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. písemná pozvánka 1.9.2010, 11:21

 

Vážení pánové,
dovoluji si Vás jménem občanského sdružení NAŠE Čelákovice pozvat na besedu "O životním prostředí v Čelákovicích", koná se 8. září 2010 od 20 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

Beseda je koncipována jako setkání občanské iniciativy a občanů nad problematikou životního prostředí v Čelákovicích a jeho aktuálními aspekty a to za aktivní účasti zástupců vybraných průmyslových podniků a zástupců města.

Všichni si uvědomujeme důležitost existence průmyslu pro ekonomiku České republiky i našeho města. Soužití průmyslu a města je aktuální otázkou dneška v EU i ČR.

V době otevřených fondů Evropské unie i grantových pobídek Fondu životního prostředí České republiky existují mnohé možnosti jak získat finanční podněty pro další zlepšení ekologičnosti výroby a právě tato beseda si klade jako jeden ze svých cílů zahájit dialog mezi občanskou iniciativou a průmyslem nad možnostmi zlepšení životního prostředí v Čelákovicích.

Vážení pánové, z důvodu objektivnosti a vyváženosti besedy bychom velice uvítali Vaši účast, ovšem uvědomujeme si Vaše zaneprázdnění a velmi brzký termín konání besedy. V případě nemožnosti Vaší účasti bychom uvítali účast Vašich zástupců se zodpovědností za oblast ekologie ve Vašem podniku.

Těším se na Vaši odpověď a další spolupráci.

Za přípravný výbor s přátelským pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Pavel Fišera
předseda NAŠE Čelákovice, o.s.

 

2. pozvánka, 6.9.2010, 15:42

 

Vážení hosté středeční besedy s občany,

děkujeme Vám za Váš zájem o problematiku životního prostředí v našem městě projevenou Vaší účasti na společné besedě na toto téma. Jak víte, cílem besedy je zvýšení povědomí občanů o stavu a rizicích znečištění životního prostředí a jejich aktivní zapojení do diskuse s Vámi jako rovnocennými partnery.

Program besedy jste měli možnost shlédnout už minulý týden v pozvánce našeho předsedy ing. Fišery. Jak jsem slíbil a na výslovnou žádost některých z Vás, zasílám Vám výsledky rozborů půd v okolí Kovohutí, které na opakovanou žádost občanů nechala zadat vedoucí Odboru životního prostředí paní Mutínská (jistě již máte od ní k dispozici) a dále výsledky revize na pozemku MŠ, které jsme si nechali zpracovat pro naše opětovné ujištění o vysokém obsahu těžkých kovů (výsledky jsme získali teprve minulý týden, a tak Vám je zasíláme v předstihu). Ve středu bychom měli obdržet rozbory ještě z jednoho pozemku, s nimiž Vás seznámíme přímo na besedě.

Také připojujeme žebříček znečišťovatelů ve Středočeském kraji podle IRZ za rok 2008 (novější ještě nejsou k dispozici). Stále čekáme na aktuální vyjádření ČIŽP k hlášením ekologických havárií a dodržování norem, takže Vám rozbor momentálně nemůžeme bohužel poskytnout. Všechny další podklady josu ale jinak veřejně dostupné.

Rádi bychom, aby se beseda nesla v kolegiálním prostředí, což by mělo potvrdit i závěrečné komuniké, které Vám rovněž zasíláme. Prosíme o Vaše vyjádření a zaslání připomínek, které bychom obratem zapracovali, aby dokument byl připravený k podpisu Vašim zástupcům přímo na besedě nebo i později pro podniky, které tam z nějakého důvodu nebudou mít zastoupení.

Chtěli bychom Vás rovněž požádat o krátké (tj. 5-8 min.) představení Vašeho podniku, tj. jaké Váš podnik používá technologie, jaká máte povolení (IPPC apod.) a jak Váš podnik dbá na ekologii výroby - enviromentální certifikace, průběžná meření apod.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na viděnou tuto středu ve 20:00 v čelákovickém kulturáku.

S pozdravem

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. a Ing. Pavel Fišera za o. s. NAŠE Čelákovice

 

Reakce zástupců podniků

 

Došlo 7.9.2010, 9:31 - TOS a.s.

 

Vážený pane Petříku,

děkuji Vám za pozvání na Vámi organizovanou besedu o stavu životního prostředí v Čelákovicích.

Bohužel Vám musím sdělit, že zástupci společnosti TOS, a.s., se této besedy nezúčastní. Společnost si je vědoma svých závazků v oblasti ochrany životního prostředí a je připravena se zapojit do takovéto diskuse, podmínkou však je, aby byla organizována zvolenými zástupci místního zastupitelstva.

Dále Vás ještě chci upozornit, že není pravdou, že společnost TOS, a.s., je velkým znečišťovatelem životního prostředí, jak uvádíte v zaslaném komuniké, neboť společnost TOS, a.s., se při své činnosti důsledně řídí zásadami environmentální politiky.

S přátelským pozdravem

 

Ing. Stanislav Janáč
předseda představenstva
a výkonný ředitel
TOS, a.s.
Stankovského 1892
250 88 Čelákovice

-------------------------------

Došlo: 7.9.2010, 11:31 - Demoautoplast

 

Dobrý den pane Petříku.

K návrhu pana Janáče se připojuji. I firma DemoAutoplast se ráda zapojí do diskuze o životním prostředí v Čelákovicích, ale podmínkou je, že bude zřejmé, že organizátor akce opravdu mluví za občany Čelákovic. Legitimními zástupci občanů Čelákovic jsou jimi zvolení zástupci a to je diskuzní platforma, do které se, po komunálních volbách, zapojíme.

A závěrem se chci i já chci ohradit proti zařazení firmy DemoAutoplast mezi velké znečišťovatele životního prostředí a to zejména v zavádějícím kontextu zaslaných materiálů a navrhovaného komuniké. Není pravdou, že společnost DemoAutoplast s.r.o. je velkým znečišťovatelem životního prostředí.  

S přáním hezkého dne,

Miroslav OPA, Ph.D.
Managing Director
Demoautoplast s.r.o.
Stankovskeho 675/40
250 88 CELAKOVICE
Czech Republic

 

-------------------------------

Došlo 7.9.2010, 14:14 - TOS-MET

 

Dobrý den pane Petříku,

tímto Vám sděluji, že se zástupci společnosti TOS - MET slévárna a.s.dnešní, Vámi svolané besedy, nezúčastní.

Připojujeme se tímto ke stanovisku společnosti TOS a.s a Demoautoplast s.r.o..Společnost si je vědoma svých závazků v oblasti ochrany životního prostředí a je připravena se zapojit do diskuse týkající se tohoto tématu, avšak podmínkou je, aby byla organizována zvolenými zástupci místní samosprávy.

V příloze Vám zasíláme stanovisko naší společnosti.. Dále připojujeme zjištění ČIŽP z dnešního dne, které konstatuje, že údaje o znečištění dioxiny zaslané do centrální ohlašovny za roky 2008 a 2009 byly chybné / viz závěr inspekce/. Skutečné hodnoty byly o 3 řády nižší. Z tohoto zjištění inspekce plyne skutečnost, že slévárna nepatří na přední příčky mezi znečišťovatele životního prostředí dioxiny.Jsme průmyslový podnik a jako takový jsme producentem emisí a odpadních látek. Avšak hodnoty našeho znečištění jsou několikrát nižší než je povolené maximum.

S pozdravem

Jiří Král
ředitel společnosti
TOS - MET slévárna a.s.

Došlo 8.9.2010, 13:58

 

Sdružení Naše Čelákovice
pan P. Fišera

Na základě rozhodnutí představenstva KOVOHUTĚ Holding DT Vám oznamujeme naši neúčast na "Besedě o životním prostředí v Čelákovicích", konané dne 8.9. 2010. Bohužel nám dosud nebylo umožněno seznámení se s výsledky měření vzorků, které budou prezentovány, polemizujeme o správnosti odběrů, ke kterým jsme nebyli přizváni. Neobdrželi jsme ani informaci, kde je uložena zapečetěná druhá polovina těchto vzorků, aby byla možnost případné kontroly u nezávislé zkušebny.

Na toto téma navrhujeme informační setkání v Kovohutích, v termínu, který si dohodneme. Můžeme Vás ujistit, že případné jednání bude bez TV kamer, aby nebyla možnost vytrhování informací z konceptu. Přesto je naše stanovisko k plánované besedě následující :

Firma KOVOHUTĚ Holding DT, a.s. disponuje potřebnými pravomocnými doklady k provozu ve správním řízení. Je pravidelně kontrolován jak Českou inspekcí ŽP ve všech složkách životního prostředí, tak i Krajským úřadem Středočeského kraje, dále pak orgány hygienické služby.

 

Každý zákaznický audit podle ISO dává důraz na ekologii na jednotlivých pracovištích. Výsledky autorizovaných měření, která jsou předávána správním orgánům /ČIŽP a KUKS/ se pak jako informace objevují v celostátním registru -Žádná z měřených hodnot nepřekročila stanovený limit.


I naším zájmem je kvalitní životní prostředí, děkujeme Vám za pozvání a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.

S pozdravem

Petr Hořejší

člen představenstva

 

 

Naše odpověď zástupcům podniků ze dne 13.10.2010

 

Vážení pánové,

 

dovolte, abychom s více než měsíčním odstupem reagovali na Vámi zaslaná vyjádření.

 

Jak víte, 8.9.2010 proběhla beseda o životním prostředí, kde jsme chtěli dát prostor Vám, jako zástupcům podniků spadajících do IRZ. Nabídli jsme Vám možnost prezentovat, jaké např. používají technologie, jaká existují povolení (IPPC apod.) a jak Vaše pracoviště dbají na ekologii výroby (environmentální certifikace, průběžná měření apod.). Jak jsme opakovaně předeslali, naším cílem mělo být navázání partnerské spolupráce, což symbolicky odráželo i závěrečné komuniké, jehož návrh jsme Vám zaslali k vyjádření, a na základě došlých připomínek posléze i upravili.

 

Bylo pro nás zklamáním, když většina přislíbenou účast na besedě, o kterou jste projevili zprvu velký zájem, na poslední chvíli odmítla.

 

Děkujeme nicméně za zaslaná vyjádření k besedě a přílohy, které jsme stručně shrnuli na besedě a jejichž obsah si dovolíme zveřejnit na našich webových stránkách (www.celakovice.org). Někteří z Vás přislíbili zapojení se do debaty pouze se zvolenými zástupci až po komunálních volbách. Naše občanské sdružení kandiduje do místního zastupitelstva jako SNK NAŠE Čelákovice, proto přijímáme tuto výzvu a věříme, že nezůstane pouze u slov. Zároveň musíme prozatím s díky odmítnout nabízená setkání s jednotlivými z Vás, protože naše časové i personální kapacity jsou omezené. Děkujeme za pochopení.

 

Musíme se ohradit proti nepravdivému tvrzení v emailu p. Hořejšího, že Vám nebylo umožněno seznámit se s výsledky měření vzorků, které byly na besedě prezentovány. Dne 6.9. a 7.9. jsme Vám nově zjištěné výsledky rozborů zasílali, a další výsledky byly již dlouho k dispozici na Odboru životního prostředí, který by s Vámi v této věci měl předně komunikovat. O správnosti odběru jsme připraveni s Vámi vést polemiku a jistě i odběry a měření v případě potřeby zopakovat. (V případě Vašeho zájmu Vám můžeme zaslat kontakty na certifikovanou firmu, která toto může provést.) Domníváme se ale, že údajů je již dostatek, aby s nimi měla být seriózně seznámena veřejnost a kontrolní orgány v oblasi životního prostředí, a proto údaje zaslané prozatím pouze Vám, umístíme na náš web.

 

Děkujeme Vám za Váš čas, který jste dosud věnovali komunikaci s námi a těšíme se na další spolupráci po komunálních volbách.

 

S přátelským pozdravem.

 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. a Ing. Pavel Fišera

za o.s. NAŠE Čelákovice