Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty, na kterých členové občanského sdružení NAŠE Čelákovice pracují, vycházejí především z programového prohlášení výboru sdružení. Projekty jsou cestou k naplnění našeho hesla NAŠE Čelákovice - moderní evropské město.

Na těchto stránkách se Vás pokusíme informovat o průběhu realizace jednotlivých projektů [1, 2]. Aktuality naleznete v sekci NAŠE_Aktuality.

Projekt "Čelákovice - město, kde stojí za to žít"

Cílem činnosti občanského sdružení NAŠE Čelákovice je transparentní samospráva především v nakládání s obecním majetkem a maximum informací pro občany o veřejném dění ve městě, včetně zavedení místní Agendy 21 pro kvalitu veřejné správy. Maximální význam vidíme ve zvýšení počtu občanů se zájmem o veřejné záležitosti a tuto změnu zajistíme pomocí:

 

a)       Zpřístupnění informací o projednávaných otázkách na zasedání zastupitelstva již před jeho konáním prostřednictvím internetových stránek města případně i stránek o.s. NAŠE Čelákovice viz www.celakovice.org

V současné době jsou občané odkázáni do role pasivních diváků, kteří se účastní veřejných zasedání zastupitelstva, aniž jsou informováni o podkladových materiálech k jednání. Jednání zastupitelstva se konají v minimálním možném počtu , a tím je ovlivněný jejich průběh a délka. Není vyjímečné 6 až 7 hodin trvající jednání, při kterém je účast občanů téměř vyloučena s ohledem na možné narušení jejich programu následujícího pracovního dne. Občan i zastupitel diskutující o projednávaných otázkách má s ohledem na možné prodloužení délky jednání nálepku „veřejného nepřítele“. Kvalita schválených usnesení samosprávy je úměrná i délce jednání, neboť při projednávání bodů programu o půlnoci je cílem většiny přítomných ne kvalita projednání, ale odchod domů (viz zápisy z jednání ZM www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/mesto/zastupitelstvo-mesta/zapisy/archiv_zapisu/, kdy např. jednání 22. 2. 2007 končilo v 1:25 a další kolem půlnoci).

Považujeme za velmi potřebné úplně a co nejdokonaleji zaznamenávat průběh každého jednání samosprávy a s jeho pravidelným zveřejněním dosáhnout zvýšení informovanosti veřejnosti a transparentnosti. Proto spolupracujeme při zveřejňování informací s občanským sdružením Oživení, které nám pomáhá také při právních konzultacích. Zúčastňujeme se seminářů pořádaných Oživením a využíváme též konzultací Otevřené společnosti, o. p. s.  

b)       Dodržení demokratických principů a právního řádu – spolupráce koaličních a opozičních partnerů je narušena nedostatečnou komunikací, kdy vítěz předchozích komunálních voleb se stal téměř neomezeným vládcem využívajícím cenzury a úprav informací k nedemokratickým zásahům do práv občanů. Jsme svědky omezování názorů lidí nekývajících souhlasně na každý návrh vedení města (www.celakovice.org/clanky/nase_rozhovory/sikana-v-muzeu). Vedením města jsou porušovány městské vyhlášky schválené stejnou samosprávou, která vedení města zvolila.

Porušení právního řádu spatřujeme především v nakládání s majetkem města, kdy při prodeji nemovitostí je jen vyjimečně spolu se záměrem prodeje předkládána tržní cena nemovitosti doložená odhadem soudního znalce.. Majetek města je tak prodáván často za nepřiměřeně nízké ceny. Nakládání s majetkem města bylo kritizováno i organizací Transparency International (viz www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/mesto/zastupitelstvo-mesta/korespondence/).

Pro snížení korupčního prostředí jsme přesvědčeni o nutnosti zveřejňovat všechny smlouvy uzavírané městem na internetových stránkách města včetně veškerých podkladů k veřejným zakázkám.

c)       Vizí budoucího rozvoje města – Čelákovice nemají zpracovaný strategický plán rozvoje a nemají pojmenovaná slabá i silná místa veřejného života (SWOT analýza). Při zpracování vize rozvoje za použití pravidel místní Agendy 21 je možné zapojení většího počtu občanů a jejich ztotožnění se s budoucností města nejen jako místa na přespání, ale i aktivního zapojení do společenského života. Předpokládáme budoucí členství v Národní síti Zdravých měst ČR a každoroční obhajobu dosaženého stupně kvality veřejné správy.  

d)       Zavedení partnerské spolupráce měst – Čelákovice nemají žádnou pravidelnou výměnu s partnerskými městy. Na internetových stránkách města jsou sice uvedena dvě partnerská města (švýcarské Rütti a italské Trescore), ale vyjma výměn představitelů měst (to vše před několika lety) neexistují pravidelné kontakty škol ani sportovní a kulturní výměna. Podpisem smlouvy o partnerství chceme navázat pravidelné kontakty a využít příklady dobré praxe v podmínkách našeho města. Zvláštní důraz zde klademe na získání poznatků k rozvoji občanské společnosti.

e)       Etického kodexu zastupitele – v současné době máme schválený etický kodex zaměstnance státní správy na MěÚ Čelákovice, ale ten je pro nejvyšší úředníky města tj. starostu a místostarostu neplatný, neboť se jedná o uvolněné pracovníky veřejné správy. Schválení Etického kodexu i pro zastupitele může výrazným způsobem pomoci řešit střet zájmu při hlasování zastupitelstva a při projednávání veřejných zakázek.

f)       Přijetí pravidel pro činnost radniční periodika Zpravodaj Města Čelákovice – redakční rada v současné době nemá v rozporu s dobrými zvyklostmi žádná pravidla pro zveřejňování příspěvků občanů a ani není vedena evidence a zdůvodnění odmítnutých příspěvků. Není dávána příležitost ke zveřejnění opozičních názorů, a informování veřejnosti se tak děje jednostranně ve prospěch momentálně vládnoucí koalice.

g)     Umožnění účasti na práci v komisích městské rady a výborech městského zastupitelstva všem odborníkům na danou oblast, kteří budou mít zájem svému městu pomoci. Ustavení výborů, které dosud v Čelákovicích nepracují, např. pro životní prostředí, bezpečnost, pro mládež.  

 

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice vzniklo na jaře 2009 jako vyjádření odporu občanů k neřešení otázek zhoršeného životního prostředí vlivem místních podniků, které do ovzduší vypouštějí jedovaté látky slévárna TOS-MET byla v r.2008 dle IRZ na 3.místě v ČR v produkci tzv.dioxinů a slévárna barevných kovů Kovohutě byla v r.2008 na 8.místě v ČR v produkci látek škodlivých vodním organismům. V současné době se řeší zamoření půdy kolem Kovohutí těžkými kovy a překročení zákonem daných limitů v případě mědi , zinku, olova a kadmia. V ohrožení nejsou jen obyvatelé okolních domů ale i majitelé půdy ve dvou zahrádkářských koloniích a malé děti v mateřské školce vzdálené jen cca 50 m od podniku.

Velkou výzvou je pro členy našeho sdružení záměr společnosti RWE vystavět na hranicích města paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 MW tj. poloviny výkonu Temelína spalující stejný objem plynu jako celá Praha. Stali jsme se součásti volného sdružení NE Elektrárně ( 4 občanská sdružení ), které organizuje protiakce jako např. petice, protestní shromáždění atd. Petici za respektování práva na kvalitní životní prostředí , která ještě aktuelně probíhá podepsalo již více než 3.000 občanů a záměr na výstavbu elektrárny odmítly všechny samosprávy v okolí a 2 mikroregiony ( Pošembeří a Polabí ). Postup společnosti RWE doporučující vládě měnit pravidla ve prospěch obchodních zájmů firmy v nás vzbuzuje obavu z politické korupce, která je již v náznacích jednání některých politiků je patrná.

V r.2010 jsme obdrželi grant nadace VIA jako podporu projektu Občané Čelákovic za kvalitní životní prostředí umožňující pružně reagovat na kroky finančně silného investora RWE ( finanční podpora zadání oponentního posudku vlivů elektrárny na životní prostředí tzv. EIA ).

Významným pomocníkem pro informování veřejnosti je námi vydávaný občasník Zpravodaj NAŠE Čelákovice, který zkvalitníme a také internetové zpravodajství Čelákovice živě viz. www.celakovice.tv

, kde uvádíme též každodenní novinky z města uváděné na různých internetových servrech a zpřístupníme zde i obrazový záznam a podklady k jednání zastupitelstva.

V podzimních komunálních volbách bude sdružení NAŠE Čelákovice vyzývat jednotlivé kandidáty volebních stran k splnění protikorupčního minima sestaveného občanským sdružením Oživení a budeme spolupořadateli tzv. kulatého stolu umožňujícího občanům klást otázky zástupcům jednotlivých stran. Konečným cílem by mělo být zkvalitnění veřejné správy v Čelákovicích a přijetí partnerských vztahů mezi samosprávou a občany. Vzorem nám jsou ocenění získané městy jako je Chrudim, Vsetín a dalšími městy uplatňující Agendu 21 a věříme, že i  v Čelákovicích dosáhneme úrovně veřejné správy  odpovídající 21.století.  

 

Mirek Iglo

člen NAŠE Čelákovice o.s., pověřený projektem Čelákovice – město, kde stojí za to žít 

  

Projekt "Občané za lepší životní prostředí"

Obrazek

Projekt podpořen z grantu Nadace VIA

Společnosti RWE Transgas, a. s. a ALPIQ, a. s. připravují výstavbu elektrárny o výkonu až 1000 MWe. Pro srovnání jde o výkon rovný cca ½ výkonu elektrárny Temelín. Elektrárna má spalovat stejné množství plynu jako celá Praha a do ovzduší bude mimo emisí CO2 a oxidů dusíku vypouštěno i 750 m3 odpařené chladicí vody za hodinu.

Město Čelákovice nemá zpracovaný strategický plán rozvoje a ani žádné dílčí koncepční dokumenty jako např. generel dopravy, nebo plán péče o zeleň. V říjnu 2009 zveřejnil týdeník EURO (více viz Integrovaný registr znečištění www.irz.cz) statistiky znečišťovatelů za ČR a např. podnik KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., divize Kovohutě Čelákovice se umístil na 9. místě v produkci látek ohrožujících vodní živočichy (znečištění Labe).

Hlavní cílem projektu je zamezit rozhodnutí o výstavbě elektrárny, která by znamenala jednoznačné zhoršení životního prostředí pro obec a okolí. Dalším cílem je zajistit informovanost občanů o možných řešeních otázek spojených se životním prostředím obce týkající se nejen plánované elektrárny. Chceme využít aktivizovanou společnost a zapojit do veřejného života co nejvíce občanů ve spolupráci s místní samosprávou, státní správou (úřad města zejména Odbor životního prostředí, krajský úřad) a kontrolními orgány ochrany přírody (např. ČIŽP). Smyslem je navázání dialogu s podnikatelskou obcí v místním průmyslu představující hlavní zdroj znečištění a společně s dalšími neziskovými organizacemi postupně dosáhnout zlepšení kvality ovzduší, vody a půdy v místě. Chceme přinášet příklady dobré praxe z okolních obcí, ale i z okolních evropských států. Dlouhodobým cílem je vytvořit z Čelákovic město, kde stojí za to žít.

 Petr Petřík

člen výboru NAŠE Čelákovice o.s., pověřený projektem Občané za lepší životní prostředí

odpověď KÚSK na podanou petici

 

Další agenda (předchozí verze):

Projekt NAŠE evropské město 

Nosný projekt občanského sdružení NAŠE Čelákovice. Máme právo na kvalitní veřejnou správu! Jak kvalitní je v Čelákovicích v porovnání s ostatními městy ČR a EU? Umíme to změřit? Jiná města ano! 

 Součástí tohoto projektu je i průběžné informování občanů o dění ve městě - zvýšení informovanosti o věcech, které se týkají nás všech. Dostatečné, aktuální a objektivní informace jsou nutnou podmínkou pro správné rozhodnutí voliče.

Projekt NAŠE ovzduší 

Dýchá se Vám v Čelákovicích dobře? Nebo se zalykáte exhalacemi z aut, prachem cest a chemickým zápachem z místních továren? A nebo už necítíte nic? Tato část agendy OS NAŠE Čelákovice se věnuje právě této problematice.

Projekt NAŠE doprava

Projekt se zaměřuje na řešení dopravní situace v našem městě - obchvat, dopravní řešení v ulicích města, vše kolem železnice...

Projekt NAŠE zelené město

Údržba veřejné zeleně je předmětem časté kritiky občanů a mnozí se již zřejmě s chabou údržbou smířili. NAŠE Čelákovice mají za cíl zlepšit dojem z našich ulic a parků a za tímto účelem budou zveřejňovat každé zanedbané místo ve městě a dávat podnět k nápravě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Otevřený dopis panu doktoru Petru Petříkovi

(Ing. Josef Knap, 13. 12. 2010 11:42)

Vážený pane doktore,

Dovoluji se na Vás jakožto na čelního představitele Města Čelákovic - jeho Zastupitele a zároveň předsedu Komise pro životní prostředí obrátit s prosbou o pomoc ve věci vyhlášení zahrady mé dcery nezletilé Heleny Knapové za Významný Krajinný Prvek a to dle soudněznaleckého posudku odborného znalce pana Ing. Jiřího Grulicha z podzima r. 2003, který Vám přeposílám v následujícím e-mailu. Od napsání tohoto posudku doznala zahrada změn jak pozitivních, kdy její odolné stromy vůči větrnému zatížení krajiny nadále vzrostly a zkrásněly, tak i negativních, když se na ní vyřádil Orkán Kyrill a zahrada přišla o jednu ze svých dominant severoamerickou jedli Lowovu - Abies lowiana. Naštěstí jsem pár dní před orkánem Kyrill správně vyhodnotil meteorologickou situaci a nechal odstranit odborníkem stromolezcem panem Jiráskem dvoukmennost cedru himalájského Cedrus deodara jak je vidno z porovnání dvou přiložených obrázků a zabránil tak jeho totálnímu zničení orkánem Kyrill. I jedli Lowovou jsem v podobě zatím 3letého semenáčku velmi vitálního růstu i podoby původu z té Kyrillem padlé pro zahradu zachránil.

Jsem Vám, vážený pane doktore, kdykoliv k dispozici na tomto e-mailu, na telefonu 603 84 54 17 i osobně při Vaší exkursi zahrady mé dcery, na kterou si Vás tímto dovoluji pozvat. Ostatně zahrada je dle doporučení posudku pana Ing. Grulicha otevřena veřejnosti již od jara r. 2004.

Děkuji Vám předem za Vaši pozornost věnovanou této mé prosbě a jsem,

s úctou,

Ing. Josef K n a p , ul. 28. října 933/11, Čelákovice

Re: Otevřený dopis panu doktoru Petru Petříkovi

(Ing. Josef Knap, 26. 12. 2010 18:50)

Tady se odpovědi zřejmě nedočkám. Je po volbách zastupitelé sedí ve funkcích a tak je již obyčejný občan natož jeho problémy nezajímají.