Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

12. 3. 2014


Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Datum: 11.3.2014  |  Autor: RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Dvě podporované oblasti: Zlepšování kvality ovzduší, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč a Snižování emisí, na kterou je vyčleněno 600 mil. Kč.
Dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo:     LVIII a LIX
Oblast podpory:    2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Přijímání žádostí:
podoblast 2.1 od 5. března 2014 do 30. května 2014
podoblast 2.2 od 5. března 2014 do 15. dubna 2014
Základní informace o obsahu výzvy
V rámci této výzvy jsou podporovány dvě oblasti:
2.1 Zlepšování kvality ovzduší, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč
2.2 Snižování emisí, na kterou je vyčleněno 600 mil. Kč.
Dotaci může čerpat jak nevýdělečný sektor, tak firmy.
Pozn.: Obě podoblasti (2.1 a 2.2) jsou vyhlášeny v jiných výzvách, což ale nemá žádnou hlubší logiku, kromě rozdílného termínu pro podání Žádosti o dotaci a povinnosti ukončit projekty z podoblasti 2.2 do konce roku 2014.

Podporované aktivity/projekty
V oblasti 2.1 je možné dotovat projekty zaměřené na:
snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT (přesněji se jedná o pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov),
snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT (přesněji se jedná o výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně rozvodů tepla jako náhrady spalovacích zdrojů ve stávajících objektech),
rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů,
snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů (přesněji se jedná o výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb/komerčních areálů/frekventovaných dopravních koridorů, pořízení samosběrných nebo kropicích vozů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací, pořízení dalších technických zařízení, jako jsou např vodní clony, skrápěcí, odprašovací nebo mlžící zařízení).
V oblasti 2.2 je možné dotovat projekty, zaměřené na:
rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují),
technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje (pouze z nich se počítá výše dotace a musí přímo souviset s realizací projektu) v rámci prioritní osy 2 jsou považovány tyto náklady:
v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování Žádosti, finanční analýzy, Rozptylové studie, Odborného posudku a Energetického auditu, zpracování Studie proveditelnosti (pokud je vyžadována), komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých projektů,
vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
stavební práce a související služby v přímé vazbě s předmětem podpory, zejména pak: stavební úpravy a příprava pozemku pro výstavbu nových energetických zařízení,
stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí centrálních a blokových kotelen využívajících převážně fosilní paliva,
stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí lokálních zdrojů tepla využívajících převážně fosilní paliva, výstavbou rozvodů CZT a přípojek včetně předávacích stanic,
stavební práce spojené se zlepšením energetických vlastností obálky budov,
náklady na ekologickou likvidaci původního zdroje,
náklady na instalaci obnovitelného zdroje energie, pokud jeho jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu zdroje, kterého se týká podpora,
náklady na rekonstrukci otopné soustavy, která souvisí s rekonstrukcí (náhradou) zdroje vytápění,
náklady na realizaci CNG plnících stanic.
nákup stavby: v ojedinělých případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup staveb, max. však do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku,
výdaje související s přípravou staveniště,
zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
Jak velká může dotace být
Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Příjemci dotace
Příjemce dotace musí být z nevýdělečného sektoru s tím, že dotovány jsou i státní podniky.
Konkrétně to mohou být: obce a města, resp. jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podniky, resp. obchodní společnosti 100% vlastněné státem, ČR prostřednictvím organizačních složek státu, resp. jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní školy a výzkumné organizace, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Navíc oproti jiným oblastem mohou být příjemci dotace také ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti a pro určité aktivity (zdroje včetně tepelných úspor, výsadba izolační zeleně, snížení obsahu VOC a NH3 , resp. rekonstrukce nespalovacích zdrojů) i podnikatelské subjekty – fyzické osoby.


Zdroj:http://www.tzb-info.cz/dotace/10948-aktualni-dotacni-vyzva-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi