Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání zastupitelstva města 16.9.2009 očima opozičního zastupitele

21. 9. 2009

Jednání zastupitelstva 16.září  2009 očima opozičního zastupitele.

Program jednání obsahoval mnoho bodů , které bude možné sledovat po zpracování  obrazového záznamu na www.celakovice.tv a tak se soustředím jen na nejzávažnější kauzy.

První závažným tématem byla proluka náměstí a návštěva investorské firmy STOPRO INVEST. Dle uzavřené kupní smlouvy má být budova v proluce postavena do konce května 2010 a až dosud se mimo průzkumných sond archeologů na stavbě nic neděje. Otázky zastupitelů směřovaly k důvodům zpoždění, a jak už to bývá u investorů, jejich odpovědi byly vyhýbavé a snad jediný závěr lze akceptovat: jsou schopni vše dokončit do 15ti měsíců po předání staveniště od archeologů (archeologické vykopávky provede Archeologický ústav). Většině přítomných bylo jasné, že se firma ocitá v nezáviděníhodné situaci a jen těžko lze posoudit její pravé důvody. Hospodářská krize může být příčinou problémů s financováním stavby, ale to bude těžko důvodem pro nezaplacení smluvního penále, zřejmě neodpustitelného jen pár měsíců před volbami. Již v říjnu 2008 zveřejnil ing.Klicpera v ZMČ upozornění ( cituji text ) : požádal jsem investora, zda by zemní práce nemohly být zahájeny v případě příznivého počasí již v lednu 2009 protože v lokalitě se počítá s archeologickým průzkumem, který zcela jistě zdrží výstavbu.  

Na řadu přišel další investor, SEN INVEST, který však od města žádá pouze souhlas s umístěním trafostanice napájející rekonstruovaný hotel Černý Beránek ( bývalá ubytovna TOS ). Firma s městem jedná již několik let a vyšla vstříc mnoha požadavkům včetně nabídky zřízení zdravotního střediska v objektu bývalých garáží, jehož studii nechala zpracovat a o které se již dříve jednalo na zastupitelstvu. V jednáních nastal nepochopitelný zlom a starosta před prázdninami navrhl usnesení, zpochybňující dosavadní postup rekonstrukčních prací a především platnost certifikátu autorizovaného inspektora, podle kterého je rekonstrukce objektu Beránek na byty prováděna. Nyní jsme obdrželi návrh usnesení ve smyslu podání žaloby, a to však těsně před jednáním na doporučení právníka ještě doznalo úpravy (soud však zůstal ). Rovněž investor napsal zastupitelům několik dopisů a též jeho právník hrozí soudem. Mnoho z nás si uvědomilo potřebu kompromisu zvláště poté, když vedoucí odboru starosty sdělila, že investor postupoval podle platného certifikátu a jeho neplatnost by mohl zjistit pouze soud. Je to trochu názorový kotrmelec a tak by bylo zajisté vhodné, aby právní podpora jednání zastupitelstva nebyla prováděná formou známé „Tiché pošty“ kdy na jednom konci právník poradí starostovi a ten radu předá zastupitelům (jaký guláš zbude lze jen tušit). Město platí za právníka nehorázné sumy ( Harmonie 500.000, - Kč ) a výsledek je ten, že právní služba v době , kdy ji pro rozhodnutí potřebujeme, není k dispozici. Selský rozum však některým zastupitelům zůstal a tak se začalo mluvit o tom, zda kladení některých podmínek ze strany města není vlastně vydíráním. Požadavek na odkup pozemků pod budovou je pochopitelný, ale neměl by být podmínkou pro povolení dalšího postupu prací. Různý přístup k investorům je však již několik let v Čelákovicích známý a město nemá v tomto směru dobrou pověst. Sousední Lysá nad Labem je ve Středočeském kraji v očích podnikatelů hodnocena jako město pro byznys a hodnocení Čelákovic v tomto směru - to bych raději ani nehledal.

Na náměstí jsme chtěli prodat cca 6.500 m2 pozemku v proluce a nakonec jsme společnosti STOPRO INVEST odprodali cca 2.600 m2 a to jen nutně potřebnou výměru pod domem a zbytek zůstal navždy městu. Investor se na náměstí přihlásil do soutěže na plochu s plnou výměrou a přesto město od požadavku ustoupilo. V případě rekonstrukce hotelu Beránek na byty však město trvá na tom, aby si koneční majitelé bytů odkoupili od investorů i veřejnou plochu před hotelem? Zvláštní rozdíl v přístupu. Městská rada dokonce rozhodla, že by se město zajímalo i o nějaké plochy v nově vzniklé budově na náměstí (zdravotní středisko a byt pro lékaře). Investor proluky zřejmě mimo penalizace nepřinese do městské kasy téměř nic, neboť různými spoluinvesticemi vydáme stejně kolik dostaneme.

Vzpomenul jsem i na rozdílný prodej pozemků pro občanskou vybavenost, kdy ve stejném usnesení z jednání rady z 1.2.2007 ( viz. archiv usnesení ) se uvádí v bodě 14 písmeno f) prodej ( zpřátelené firmě ) za cca 900, - Kč/m2 a jen o pár řádek dříve v bodě 4 písmeno j) se jiné firmě sděluje, že cena obvyklá u pozemků pro občanskou vybavenost v Čelákovicích činí 1.800, - Kč/m2. Starosta ještě ve Zpravodaji města č. 4/2007 ( viz. archiv ZMČ ) sdělil občanům jak výhodný prodej město udělá, když prodá za cca 900, - Kč/m2 a posudek soudního znalce ( zpřáteleného ) činí 349, - Kč/m2. Taškařice? Ne , to je realita Čelákovic. Pak se pouštějte do soudních sporů. Na konci soudního sporu ( 1 až 3 roky ) již současný starosta starostou nebude a nová samospráva bude zatížena miliony z prohraného soudu. Mnoho čelákovických rodin po tu dobu již mohlo mít bydlení v rekonstruované budově, která po dobu soudu bude neobydlená jen chátrat. Po dlouhé debatě se nakonec dospělo k odkladu podání žaloby do doby konání příštího zasedání .  Pochybuji však, že investor bude spokojený, neboť nebude moci  ještě dlouho napojit byty na elektřinu a vzniknou mu tím nemalé problémy.

Místostarosta Rýdlo předložil ke schválení materiál znamenající konec pečovatelské  služby  Charity v Čelákovicích. Na základě doporučení ze sociální komise prý veškerou péči převezme pečovatelská služba zřizovaná městem a tak proč podporovat farní Charitu. Jednoduché zdůvodnění však narazilo na několik otázek, na které nebyl pan místostarosta vůbec připraven. Nezabýval se ve svém podkladu tím, zda nebude uvedená změna dražší a zda nebude znamenat snížení péče o naše seniory. Řekl bych až nezodpovědný přístup s přihlédnutím jak málo se pro starší spoluobčany v našem městě dělá. Nedávno zveřejněná prognóza demografického vývoje říká, že v Čelákovicích vzniká podobný problém, jako byl s předškolními dětmi i u seniorů. Chyběla kapacita v mateřských školkách a rodiče museli vozit své ratolesti po okolních městech a hledat kde je místo ve školce. V Říčanech postavili v posledních 10ti letech dva moderní domovy seniorů a co u nás? Zastupitelé se budou muset intenzivněji než dosud péčí o seniory zabývat. Zjednodušený přístup místostarosty Rýdla nebyl přijat a Charita příspěvek pro letošní rok ještě obdržela.

V diskuzi se objevilo téma Kovohutí, kde došlo v noci 22.srpna k zamoření nejbližšího okolí podniku kouřem trvající cca 7 hodin. Vedení města bylo připomenuto, že občané nejsou vhodně informováni jak se v podobných mimořádných událostech chovat. Návody na řešení životních situací musí dle vyhlášky povinně každé město umístit na své internetové stránky. Místostarosta Bařina odpovědný za řešení mimořádných situací dostal za úkol chybu napravit. Občané pokud se podobná situace bude opakovat, najdou na internetu návod komu volat a jak se zařídit a to nejen v případě zamoření domů kouřem. Případ z 22.srpna má v řešení Česká inspekce životního prostředí.

Dotaz byl vznesen na současnou situaci v muzeu, kde nový ředitel bez praxe a znalostí v muzejnictví začal ihned po svém nástupu řešit personální otázky a již 2 pracovnice dostaly na vědomí informaci, že se s nimi k 1.1.2010 již nepočítá. Jde vskutkuwww.celakovice.org/fotoalbum/devastujici-udrzba/stromy-k-havarijnimu-kaceni___ o velmi svérázné jednání, a tak padla otázka zda  uvedený postup má nový ředitel schválený z vedení města. Místostarosta Rýdlo uvedl, že jde o řešení plně v kompetenci nového ředitele. Těžko pochopit neboť se jedná v případě obou pracovnic o zkušený personál. Pochybuji, že nový ředitel bude schopný jejich práci nahradit a je nanejvýš nutná otázka zda hodlá a je vůbec v jeho silách udržet dosavadní dobré jméno muzea. 

Zástupci sdružení NAŠE  Čelákovice vznesli dotaz na správní řízení vedené Českou inspekcí životního prostředí ve věci záměru kácení aleje v Sedláčkově ulici (podrobnosti zde a zde a ve fotoalbumu). Starosta informoval o výsledku a zda dojde ke kácení a v jakém rozsahu rozhodne až inspekce po zpracování posudku nezávislého soudního znalce. Dále byla vyslovena pochybnost o smysluplnosti kácení 2 lip v aleji u zastávky ČD Jiřina, kde občané mají k dispozici fotografie pokácených stromů bez známky zjevného poškození. Starosta slíbil přešetřit uvedené kácení a podání písemné zprávy odborem životního prostředí.

Mluvilo se o realizaci výstavby obchvatu, která se prý dle ústního vyjádření kraje odložila na neurčito. Důvodem odložení jsou prý nevyjasněné majetkové vztahy,  na které upozorňuji již cca 4 roky a nic se pro to neudělalo. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na krajský úřad o písemné vysvětlení a především sdělení jak hodlá kraj situaci řešit. Čelákovice stejně jako ostatní města obchvat nutně potřebují.

Na oficielním programu bylo schválení  změny územního plánu č.3 řešící jen to, co navrhlo vedení města - tj. proluku náměstí, oblast za bývalou kovárnou a rozšíření výstavby rodinných domů Třebízského IV. Položil jsem otázku  přítomné vedoucí odboru rozvoje ing.Teichmanové proč není plněna vyhláška k územnímu plánu, která stanovila každé 4 roky provést komplexní aktualizaci územního plánu a dát tak možnost pro všechny občany. Bylo mě vysvětleno, že to zatím zastupitelstvo nepovažovalo za nutné. Někteří již o změnu žádají 5 let a zastupitelé to nepovažují za nutné? Na co jsou pak vyhlášky, pokud sami ti co je schvalují na ně kašlou!?! Podobně jako s uvedenou vyhláškou je to i se slibem zahájit práce na novelizaci územního plánu, kterou město musí povinně provést dle nového stavebního zákona. Přesně před rokem na zastupitelstvu bylo slíbeno zahájit práce do konce roku a jen se nyní ptejme kterého? Je řešeno jen to, co odpovídá zájmům vládnoucí party a nic víc se řešit nebude?

V podobném duchu vyzněl i dotaz na starostu k investičním akcím r.2010. V srpnu v zápise z jednání rady je uvedeno, že starosta informoval o investičních akcích r.2010. Na programu jednání zastupitelstva obdobná informace nebyla a tak jsem požádal o vysvětlení. Prý informaci obdržíme spolu s návrhem rozpočtu a tak jsem pomyslel na rozpočtový výhled do r.2013 schválený v městské radě, který zastupitelé obdrželi jen na vědomí. Odpověď starosty na otázku , kdo vlastně vytvořil tzv. Plán rozvoje města uváděný v ZMČ 1/2009 ani nikoho nepřekvapila. Je to jen článek a ty akce schvaluje zastupitelstvo. Velmi vhodné je srovnání , jak jsou informování občané o rozvoji města např. v Českém Brodě, kde mají jako téměř všude jinde zpracovaný strategický plán rozvoje (i zde)a to se v našem feudálním řízení Čelákovic asi nedočkáme. Co se takhle zeptat občanů jaké problémy je třeba řešit a připustit účast občanů na rozvoji svého města? Stačilo by pokud by se pan starosta někdy rozhlédl dál než po náměstí a z internetových stránek okolních měst by získal inspiraci. Podívejte se na příklad z Říčan.

V závěru jednání přišel na řadu již několikrát projednávaný jednací řád zastupitelstva. Předkládaný návrh znamenal značné zúžení prostoru pro informace uváděné v zápise z jednání a tím i možností dezinformací občanů. Opozice připomenula volební sliby, ve kterých se jen hemžilo takovými výrazy jako transparentnost rozhodování a nebudete se muset ptát PROČ neznáte odpovědi na otázky. Návrh vedení města především díky hlasům opozice nebyl schválen a jednání může pokračovat.

Zřejmě nejdůležitějším bodem celého večera byla informace o výstavbě paroplynové  elektrárny v Mochově na hranicích katastrů Mochov a Záluží. Starosta sdělil, že již proběhly 2 informativní schůzky, z toho jedna před půl rokem. Pokud si pamatuji, dotaz na elektrárnu jsem vznesl již na jednání v červnu tohoto roku a tehdy starosta nic o schůzce neřekl. ČEZ sice objekt elektrárny bude stavět v Mochově, ale od našeho města chce zakoupit cca 5.000 m2 pozemku na výstavbu čerpací stanice přibližně v místech, kde se nachází na břehu Labe první chata ve směru Sedlčánky. Jistě lze říci, že paroplynová elektrárna je výrazným pokrokem ve vztahu k životnímu prostředí a není již páleno uhlí, ale plyn ale nic není čistě růžové. Mnohým ze zastupitelů se jednání o elektrárně nezamlouvají a tak padl návrh na konání referenda. Já jsem navrhl rozhodnout až příští rok po volbách a ať každý, kdo bude zastáncem výstavby to uvede ve svém volebním programu. Starosta zřejmě spěchá a tak již v listopadu má proběhnout schůzka zastupitelů se zástupci společnosti ČEZ.

Mnoho informací jsem vynechal a tak doporučuji ke shlédnutí záznam TV PORT , kde se stanete přímými diváky a jistě Vám nic neujde.

Mirek Iglo

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

elektrárna ano a nebo ne?

(Jitka Novotná, 26. 9. 2009 7:27)

Nevím jak se mám na projekt elektrárny dívat. Zatím o něm nic nevím. Rozhodně by bylo dobré mít pracovní místa,ale jako většina elektráren bude mít i tato vliv na životní prostředí. Mám děti a byla bych ráda, aby vyrůstaly v kvalitním prostředí a ovzduší je vlastně základ. Možná se někomu zdá, že je u nás čisto avšak to zdání hodně klame. Jsme jen kousek od Prahy zamořené výfuky plynů a to co je v Praze dýcháme i my jen v málo ředěné formě. Myslím, že než začnou oslavy je na místě požadovat co nejvíce informací.
Mohu požádat Vaše občanské sdružení o zveřejnění údajů o tom co paroplynová elektrárna produkuje a jaké jsou zkušenosti z jiných míst?

Za všechny příznivce děkuje
Jitak

Paroplynová elektrárna Mochov 1000MW

(Ing. Josef Knap, 23. 9. 2009 22:46)

Ten projekt bychom si měli všichni hýčkat, aby k nám řečeno slova ekonoma prof. Milana Zeleného Cirkus Humberto opravdu dorazil. On by zde pak investor zůstal na mnoho let neb taková elektrárna má životnost desítek let. Ta elektrárna bude znamenat nové pracovní příležitosti vysoce kvalifikované práce a to na mnoho desítek let. Aby k nám ten Cirkus Humberto dorazil - o to by se měl začít starat místostarosta města z ČSSD Petr Bařina vyburcovat své partajní kolegy Milana Urbana, Petra Petržílka, Aničku Čurdovou atd. a využít je při lobbingu za umístění této paroplynové elektrárny 1000MW na k.ú. Mochov.