Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bylo zabráněno dalšímu hromadnému kácení. Prozatím.

20. 3. 2009

Dne 11.3. 2009 vydal odbor  "ŽP" MěÚ Čelákovice tuto informaci o havarijním vykácení 22 stromů z áleje v ul. Sedláčkova a sedmi stromů v zahradě u ČSOB.

Informace Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice


Havarijní kácení v našem městě - stromořadí podél chodníku v ulici Sedláčkově a skupina 8 stromů za budovou ČSOB

Dne 3. 3. 2009 obdrželo Město Čelákovice pod č.j. 1119 dva znalecké posudky č. 18-900/09 a č.19-901/09 vypracované soudním znalcem v oboru dendrologie Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. z Rosic u Brna. Předmětné posudky objednal odbor životního prostředí na základě četných upozornění občanů města a svého uvážení za účelem zhodnocení stavu stromořadí podél komunikace v ulici Sedláčkově v Čelákovicích (u starého hřbitova) a skupiny stromů včetně památných u budovy ČSOB v Čelákovicích.

V případě stromořadí jsme měli podezření, že by se mohlo jednat vzhledem k jejich stáří a zdravotnímu stavu o stromy se značně zhoršenou fyziologickou vitalitou. Napadení hnilobou, dřevokaznými houbami a poměrně velké zasažené infekcemi a opakované samovolné odlamování větví z jejich korun ukazovalo na možné ohrožení jejich stability. Přítomnost všech těchto indicií ukazovala na jejich problematickou provozní bezpečnost. Byli jsme vedeni obavami, zda by připravované ošetření mělo z hlediska jejich provozní bezpečnosti vůbec význam. Ukázalo se, že naše obavy byly opodstatněné a důvodné.

Stromořadí podél chodníku v ulici Sedláčkově směrem od města k malému podjezdu je poměrně značně frekventovaný úsek chodníku pro pěší z oblasti Za Dráhou a ohroženy jsou i rodinné domky v ulici. Případným samovolným zřícením poměrně vysokých dřevin (13-23 m) do prostoru poměrně malé ulice by mohlo dojít k ohrožení života chodců a zcela jistě i k poškození majetku (domů a zaparkovaných aut). Již v minulosti se samovolně odlomila větev, která spadla na zaparkované vozidlo na komunikaci.

Z 27 kontrolovaných dřevin (javory, lípy a jeden jasan) doporučil znalec rizikové kácení na 22 dřevinách (3 lípy, 1 jasan a 18 javorů) ve dvou třídách naléhavosti. U 4 dřevin (2 javory a 2 lípy), které pokáceny nebudou bude proveden na doporučení znalce bezpečnostní řez. U jednoho javoru na pozici 23, kde je znalecky potvrzena infekce kmene a navíc existuje ještě tlaková vidlice, se o jeho eventuálním smýcení rozhodne až po provedení části bezpečnostního řezu, který by ukázal míru zasažení dřeviny dřevokaznými houbami, hnilobou a infekcí.

Stav aleje je zásadním způsobem narušený a optimálním postupem je realizace kompletní obnovy aleje společně s úpravou stanovištních poměrů. Dle názoru OŽP a uvedeného zjištění znalce město nemůže za těchto okolností zajistit bezpečnost osob procházejících alejí, proto Technické služby jako správce městské zeleně okamžitě objednaly smýcení znalcem označených rizikových dřevin u odborné firmy.

O zhodnocení stavu skupiny 8 stromů za budovou ČSOB v Čelákovicích (2 javory, 3 akáty,1 habr, 1 jasan, 1 lípa) požádal zdejší OŽP na základě upozornění majitele objektu v němž je situována ČSOB, který se obával možné havárie v souvislosti s pádem stromu ve Zlíně. Znalec posuzoval všech 8 stromů a 7 jich doporučil k odstranění z důvodu zhoršených statických poměrů, hrozby zlomu či vývratu, houbovému napadení části nosných prvků dřevní hmoty, rozpadu koruny a odumření části kmenů. Z celé skupinky zůstane na stanovišti pouze jediný památný strom označený v posudku č. 2 lípa velkolistá, která bude dle doporučení znalce ošetřena odlehčením nestabilních částí koruny a opatřena dvouúrovňovou bezpečnostní vazbou.

Odborné posudky jsou k nahlédnutí na Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice, Radnice II, Stankovského 1650, první patro, tel.: 326 929 129, e-mail: zivotni@celakovice.cz.

Odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice

Ihned po vydání zprávy OŽP Čelákovice se občanské sdružení NAŠE Čelákovice začalo zajímat o podrobnosti. Vzhledem k dosavadním pokusům města o vybílení zeleně pod heslem "nejlepší zahrádka je betonová deska" si tato zpráva žádala náležitou pozornost.

Zpráva od OŽP to byla velice překvapivá, neboť na jednání zastupitelstva města 26.2. 2009 o této záležitosti, o které se údajně hovořilo již na podzim loňského roku, nepadlo ani slovo.

Na tuto informaci reagovalo (po obhlídce předmětných stromů a konzultacích s Arnikou) naše sdružení zasláním emailu

---------- Forwarded message ----------
From: NAŠE Čelákovice, o.s. <nase@celakovice.org>
Date: 2009/3/12
Subject: Havarijní kácení v našem městě
To: zivotni@celakovice.cz
Cc: Pošta MěÚ <mu@celakovice.cz>, Zuzana Mutínská <zuzana.mutinska@celakovice.cz>

Vážený odbore životního prostředí v Čelákovicích.
Reagujeme tímto na oznámení o tzv. havarijním kácení aleje v Sedláčkově ulici a jednotlivých stromů v zahradě v ulici J.A.Komenského (u ČSOB).
Jsme si vědomi obav obyvatel našeho města o bezpečnost jich samotných a jejich majetku.
Na druhou stranu, kácení takovéhoto rozsahu je třeba velmi dobře zvážit, neboť takovýto zásah do zeleně se týká nejen naší, ale i dalších generací. Nemluvě o tom, že současný stav těchto stromů nenastal ze dne na den.
Bezpečnost občanů a majetku je v obou případech možné do doby rozhodnutí o optimálním řešení zajistit i jiným způsobem než nezvratnou likvidací stromů.

Vykácení téměř celé aleje považujeme za neadekvátní, stejně tak likvidaci stromů v zahradě u ČSOB. Tragickým případem z poslední doby nelze plošně obhajovat likvidaci stromů pro jejich dlouhodobě zanedbanou údržbu.

Žádáme Vás tímto aby bylo výše uvedené kácení projednáno v řádných termínech a řádným způsobem přes zastupitelstvo města.
Standardní projednání bylo, vzhledem k termínům uvedeným v oznámení, možné již na minulém jednání ZM.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

za občanské sdružení NAŠE Čelákovice, o.s.
Ing. Pavel Fišera
předseda
NAŠE Čelákovice, o.s.
Na Stráni 673/14
Čelákovice
nase@celakovice.org
www.celakovice.org

s odpověďí:

----- Original Message -----
From: Zuzana Mutínská
To: Pošta MěÚ
Sent: Tuesday, March 24, 2009 9:46 AM
Subject: Re: Havarijní kácení v našem městě

Dobrý den,
řízení probíhá, aktuální informace najdete ve Zpravodaji města a na webu města.

Hezký den
Zuzana Mutínská

Díky spolupráci s Arnikou a okamžité reakci České inspekce životního prostředí se podařilo zabránit nezákonému vykácení téměř celého stromořadí v ul. Sedláčkově. Vykácení několika stromů v ul.Čelakovského se, bohužel, zabránit nepodařilo. Druhý den po kácení už byly vyfrézovány i pařezy.

Výsledky dalších událostí jsou patrné z

  • následujících tiskových zpráv na webech ekologických organizací:

http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=2158316

http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2158317&s=t&f=v 
http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6363857

  • zpráv ve veřejnoprávních médiích:

 Televizních zpráv (Česká televize - Události v regionech)

Rozhlasových zpráv (Český rozhlas - Region)

Na diskusním fóru města bylo k tomuto tématu založeno nové diskusní vlákno.

 

Občamské sdružení NAŠE Čelákovice je toho názoru, že o zeleň je potřeba se starat průběžně. Poslední ošetření bylo podle vyjádření p. starosty provedeno naposledy před sedmi lety. Havarijní stav áleje lze v tuto chvíli řešit údržbou - odstraněním suchých a poškozených větví tak, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo majetku. Při posledním silném větru ze stromů nespadla jediná větev, stromy jsou v tomto žalostném stavu již delší dobu.

V Informaci je dále zmínka o ohrožených parkujících autech - smutné je, že to jsou právě tato auta, která přejížděním po nezpevněné "komunikaci" přispívají k ničení kořenového systému a následnému chřadnutí stromů.

Stromy v zahradě DDM

S tímto případem úzce souvisí i případ vykácení stromů v zahradě DDM. Toto kácení až na základě četných dotazů občanů a zastupitelů obhajuje p. místostarosta Rýdlo.

Velice fandíme tomuto projektu, pouze litujeme, že informace o záměru nebyly prezentovány s předstihem. Pevně také věříme, že se městu podaří opravdu udržet zahradu jako místo pro aktivity rodičů s dětmi. Ti se tam teď bohužel bojí chodit, aby neriskovali infekci od pohozených jehel a stříkaček.

 

Za Vaše NAŠE Čelákovice

Pavel Fišera, předseda o.s.

 

Náhledy fotografií ze složky Stromy k havarijnímu kácení??!

Komentáře

Přehled komentářů

Uvádění odkazů na stránky města

(čelakovák, 19. 3. 2009 18:57)

Dobrý den,
jen chci upozornit, že odkazy do www stránek města jsou za nějaký čas nefunkční (informace na www města se po čase mažou) a odkazy nefungují - viz odvolání ředitele muzea (úřední deska neobsahuje archiv ale jen aktuality)
Prosím, reagujte na to aby čtenář i zpětně mohl dohledat všechny informace.