Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentář Ing.Jana Topinky DrSc. k výsledkům měření

Výsledky pilotního monitorování ovzduší v Čelákovicích 

Na základě doporučení Komise životního prostředí zajistil v době od 1. 11. do 6. 12. 2011 Městský úřad orientační měření hlavních škodlivin ve venkovním ovzduší na pěti vybraných místech v Čelákovicích: Mateřská školka v Přístavní ulici, roh ulic Polské a Chodské, Zeyerova ulice, ulice V Prokopě a Masarykova ulice (křižovatka u lékárny Erika). Měření provedla autorizovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a měřicí místa byla vybrána tak, aby reprezentovala různé potenciální zdroje látek znečišťujících ovzduší. Odběry ovzduší probíhaly v každé lokalitě po dobu 7 dnů (zachycení týdenního cyklu) a měřené škodliviny zahrnovaly oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), ozon (O3), prachové částice aerodynamického průměru < 10µm (PM10) a oxid siřičitý (SO2). Kromě toho se měřila řada meteorologických parametrů, které mají na znečištění ovzduší značný vliv (teplota, tlak, rychlost a směr větru a relativní vlhkost).

Naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících látek byly porovnány s platnou legislativou, tj. Nařízením vlády č. 42/2011 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Výsledky měření ukázaly, že největším problémem našeho města je prašnost PM10, která byla opakovaně překročena ve všech sledovaných lokalitách. Nejvyšší překročení zákonného limitu pro PM10 bylo naměřeno v rezidenční lokalitě na zahradě rodinného domu na rohu ulic Polská – Chodská, kde bylo překročení ve 2 ze 7 sledovaných dnů vice než trojnásobné. Naopak k nejnižšímu překročení (cca 20%) došlo na Masarykově ulici. Hodnoty koncentrací ostatních měřených látek byly hluboko pod zákonnými limity a nepředstavují tedy pro naše město zásadní problém.

Jak tedy interpretovat překročené hodnoty prašnosti PM10 a jaká opatření navrhnout pro zlepšení kvality ovzduší v našem městě? K tomu je třeba značné opatrnosti a zejména dalších přesnějších měření a to z následujících důvodů:

1. Měření probíhala v době inverzního charakteru počasí, kdy k překračování limitů PM10 docházelo na většině měřících stanic rozmístěných na celém území státu (viz internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu – http://www.chmi.cz). Naměřené místní hodnoty tak odrážejí do jisté míry dopady klimatické situace přesahující místní  specifické podmínky.

Z tohoto hlediska tedy nejsou získané výsledky specifické pro naše město.

2. Je třeba si uvědomit, že hodnocení samotné hmotnosti PM10 neříká takřka vůbec nic o velikostním a chemickém složení naměřených prachových částic. Tyto parametry jsou ale pro objektivní posouzení možných zdravotních rizik naprosto zásadní. Z epidemiologických i dalších dat je totiž známo, že menší částice mající malou hmotnost, ale větší schopnost pronikat do plic a v případě těch nejjemnějších částic i do dalších orgánů jsou nejnebezpečnější. Stejně tak chemicky inertní částice např. uhlíku jsou méně rizikové než částice obsahující karcinogenní polycykliclké aromatické uhlovodíky nebo toxické kovy.

Proto si myslím, že i když provedený orientační monitoring byl jistě užitečný z hlediska identifikace hlavního problému ovzduší v Čelákovicích, tj. prachových částic PM10, je třeba se při hodnocení možných dopadů na lidské zdraví zdržet unáhlených závěrů, které se z aktuálně provedených měření nabízejí. Např., že hlavním problémem jsou lokální topeniště (viz nejvyšší hodnoty PM10 v rezidenční lokalitě) a naopak, že doprava nepředstavuje žádný problém (viz nejnižší výsledky PM10 na Masarykově ulici, tehdy také inverze už ustupovala). Totéž platí i pro emise z průmyslových zdrojů, které při porovnání hodnot PM10 mohou vypadat nevýznamně. Může se totiž stát, že nižší hodnoty PM10 zahrnují mnohem nebezpečnější jemné a ultrajemné částice než hodnoty vyšší odpovídající hrubým částicím snadno zachycenými v horních dýchacích cestách. Nejdříve bude třeba analyzovat velikostní a chemické složení PM10 a teprve poté uvažovat o účinných regulačních opatřeních vůči jednotlivým zdrojům znečištění. Proto doufám, že pro tak důležitou věc se v městském rozpočtu najdou i v dalším období potřebné finanční prostředky.

Ing. Jan Topinka, DrSc.                                                                                                                                                                                                             12.1.2012 Čelákovice

 

 

Náhledy fotografií ze složky Mapa znečištěného ovzduší 13.11,2011