Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komise pro životní prostředí zřízena

4. 1. 2011

Komise pro životní prostředí zřízena

Na svém prvním zasedání 3. prosince 2010 zřídila rada města komisi pro životní prostředí. Tímto krokem nová samospráva města splnila jeden z požadavků v žádosti občanů, kterému nebylo schopné předchozí vedení města dlouhodobě dostát.

V minulosti byl výbor sice ustaven, ale záhy nato zrušen, protože se bývalé vedení nedokázalo dohodnout na předsedovi výboru. Důvodem pro zřízení současné komise byla nutnost koncepčně řešit neuspokojivou situaci životního prostředí v našem městě. Zřízení komise namísto výboru se ukázalo jako operativnější řešení, neboť komise jako poradní orgán rady pracuje v užším kontaktu s vedením města.

Troufám si tvrdit, že současné složení komise splňuje vysoké odborné předpoklady nutné pro svěřenou problematiku. Mezi členy jsou pracovníci z akademické sféry (Ústav experimentální medicíny Akademie věd, Botanický ústav AV ČR), z Ministerstva životního prostředí a odborných orgánů státní správy jako je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a česká informační agentura životního prostředí CENIA. Někteří členové mají již zkušenosti z práce v komisích rady a výborech zastupitelstva nebo na odborech životního prostředí. Komise pro životní prostředí bude průběžně sledovat ve spolupráci se zastupitelstvem města, odborem životního prostředí městského úřadu a dohlížejícími orgány státní správy stav životního prostředí v Čelákovicích a navrhovat opatření k jeho zlepšení.

Její náplní bude proto zejména každoroční projednání zprávy o životním prostředí a její postoupení radě města s návrhy na zlepšení; monitoring vlivu emisí z místních podniků na stav životního prostředí, zejména toxických kovů v půdách a jejich zveřejňování na webu města; pasportizace zeleně a krátko-, středně- a dlouhodobý plán zeleně (např. zapojování do správních řízení týkajících se kácení stromů); kultivované, vzhledné a čisté město (plán úklidu a jeho zajištění, snížení celkové prašnosti zejména dobudováním bezprašných komunikací a chodníků po celém městě a dohled nad údržbou veřejných prostor); odpadové hospodářství ve městě (mj. zvýšení frekvence a počtu míst odvozu kontejnerů na tříděný odpad) a v neposlední řadě i rozvoj cyklostezek a odklon automobilové dopravy z obytných čtvrtí.

Není toho málo, a proto bude nutné si určit priority. Jako volený orgán rady města jí budeme předkládat náměty/stanoviska/doporučení, jak řešit environmentální problémy našeho města. Chystáme se např. navázat spolupráci s podnikatelskými subjekty s největším dopadem na životní prostředí ve městě, abychom se mohli zapojit s žádostí o čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Chceme podchytit všechna rizika a zacílit na ně nápravná opatření. Budeme v úzkém kontaktu s komisí pro paroplynovou elektrárnu Mochov a komisí pro rozvoj města a zavedení místní Agendy 21.

Budeme se snažit, aby v rámci otevřené radnice byly zápisy přístupné veřejnosti na internetových stránkách města. S žádostmi o prošetření problémů týkajících se náplně této komise se prosím obracejte přímo na mě nebo na radního pro oblast životní prostředí Marka Skalického.

Petr Petřík, předseda komise pro životní prostředí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Otevřený dopis panu doktoru Petru Petříkovi

(Ing. Josef Knap, 11. 1. 2011 13:57)

Vážený pane doktore,

Dovoluji se na Vás jakožto na čelního představitele Města Čelákovic - jeho Zastupitele a zároveň předsedu Komise pro životní prostředí obrátit s prosbou o pomoc ve věci vyhlášení zahrady mé dcery nezletilé Heleny Knapové za Významný Krajinný Prvek formou Trojstranné Veřejnoprávní smlouvy a dle soudněznaleckého posudku odborného znalce pana Ing. Jiřího Grulicha z podzima r. 2003, které jsem vám zaslal cestou e-mailu. Od napsání tohoto posudku doznala zahrada změn jak pozitivních, kdy její odolné stromy vůči větrnému zatížení krajiny nadále vzrostly a zkrásněly, tak i negativních, když se na ní vyřádil Orkán Kyrill a zahrada přišla o jednu ze svých dominant severoamerickou jedli Lowovu - Abies lowiana. Naštěstí jsem pár dní před orkánem Kyrill správně vyhodnotil meteorologickou situaci a nechal odstranit odborníkem stromolezcem panem Jiráskem dvoukmennost cedru himalájského Cedrus deodara jak je vidno z porovnání dvou přiložených obrázků a zabránil tak jeho totálnímu zničení orkánem Kyrill. I jedli Lowovou jsem v podobě zatím 3letého semenáčku velmi vitálního růstu i podoby původu z té Kyrillem padlé pro zahradu zachránil.

Jsem Vám, vážený pane doktore, kdykoliv k dispozici na tomto e-mailu, na telefonu 603 84 54 17 i osobně při Vaší exkursi zahrady mé dcery, na kterou si Vás tímto dovoluji pozvat. Ostatně zahrada je dle doporučení posudku pana Ing. Grulicha otevřena veřejnosti již od jara r. 2004.

Podpůrné argumenty naleznete zde:
http://1forum.celakovice.cz/viewtopic.php?f=17&t=8725
http://1forum.celakovice.cz/viewtopic.php?f=17&t=8106

Děkuji Vám předem za Vaši pozornost věnovanou této mé prosbě a jsem,

s úctou,
Ing. Josef K n a p , ul. 28. října 933/11, Čelákovice

Komu překážel?

(Jaroslav Špaček, 6. 1. 2011 22:05)

Šel jsem v pondělí cestou od KD kolem potoka na náměstí a byl jsem nemile překvapen pokáceným, možná stoletým dubem, který nestál v cestě tak, aby překážel či ohrožoval něčí zdraví. Je to podle mého mínění další nevhodný zásah do zeleně města. Vím, že strom byl nad zemí částečně vykotlán, ale to vzhledem k jeho zdravému kmeni výše jistě nemuselo být důvodem ke skácení. Snad jsou dostatečně známé odborné zásahy (možná že jen někomu), kdy se dutina stromu vyplní a strom svoji funkci plní dál. Držím proto palce nově zřízené komisi a věřím, že již nebude povolování kácení jen záležitost odboru města.

Re: Komu překážel?

(Petr Petřík, 7. 1. 2011 20:32)

Vážený pane Špačku, byl jsem také svědkem, jak se již skácený strom rozřezává, a tak jsem se ihned v úterý na něj ptal vedoucí Odboru životního prostředí. Ta mi sdělila, že strom se nachází na soukromém pozemku a že se zřejmě jedná o havarijní kácení podle zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny. Podle § 8, odst. 4 pak v tomto případě povolení není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (v tomto případě Odboru ochrany přírody) do 15 dnů od provedení kácení. Komise pro životní prostředí se bude zabývat přístupem řešení údržby městské zeleně na svém příštím zasedání. Osobně si myslím, že v řadě případů je takové kácení unáhlené a lze dosáhnout jiného řešení. Takový strom kromě toho, že je domovem pro mnohé živé tvory, představuje kus historie, před kterou člověk chová obvykle respekt. Další podrobnosti o havarijním kácení viz např. http://www.stromy.arnika.org/havarijni-kaceni Počkáme si tedy na zdůvodnění a děkuji za přání. Petr Petřík

Re: Komu překážel?

(Helena Zvolská, 8. 1. 2011 11:54)

Vážený pane Špačku, od Vámi zveřejněného příspěvku e bojím jít okolo, protože je mi jasné, že se zase rozčílím. Tzv. "havarijní kácení" je podle desítek případů z minulosti našeho města jen snadná cesta pro všechny, kdo jsou líní vyjednávat s úřady (v případě úřadů samotných s občany, s komisí,se sdruženími atd). To, jak se tento zákon zneužívá v našem městě pod vedením pí. Čechurové je podle mého názoru hlavní bod k jednání ve věci zeleně v Čelákovicích, neboť v podstatě stačí být dostatečně rychlý a pod touto výmluvou může pokácet kdokoliv cokoliv a všichni mají čisté ruce. Jistě by se ale někde našla definice CO PŘESNĚ ZNAMENÁ havarijní stav. Město by mělo v rámci svých pravomicí postihovat lidi, kteří tento zákon zneužívají /a samo to nedělat také, samozřejmě. Vyfocení stromu je v dnešní době (alespoň mobilem) otázka pár vteřin a nulových nákladů - každý strom takto poražený by měl být majitelem dokumentován pro potřeby dokázání jeho havarijního stavu. S tím samozřejmě souvisí nutnost, aby město mělo všechny stromy (v rámci možností - alespoň ty staré a "rizikové" zdokumentovány. Podlé mého názoru "havarijní stav" je něco, co bezprostředně hrozí zhroucením - po úderu blesku, po vichřici, po zjevném vnějším napadení škůdci POUHÝM OKEM - TJ. I NA FOTOGRAFII - ZJEVNÉ. Pokud to tak není, "pachatel" porušuje a zneužívá zákon pro své zájmy a měl by být potrestán. Protože to, jak se to děje nyní,je v podstatě pro "odvážné" beztrestná cesta jak pokácet kdykoliv cokoliv a pak říci "strom byl v havarijním stavu". A dobře víme, že tuto výmluvu s kamennou tváří po léta využívala sama radnice, tak proč by to nedělali občané, že? Navrhuji k tomuto vydat vyhlášku, která tento zákon pro naše město blíže specifikuje, je-li to právně možné, jinak se tady můžeme snažit o co chceme a bude to k ničemu.

Re: Re: Komu překážel?

(Jaroslav Špaček, 8. 1. 2011 22:19)

Děkuji za odpovědi,v letech 1982 - 1990 jsem pracoval v komisi životního prostředí města a v letech 1974 - 1992 jsem vykonával funkci tehdejšího okresního konzervátora SOP a nejeden takovýto problém i přes nelibost různých funkcionářů jsem řešil. To že strom se nachází na soukromém pozemku je jedna věc, ale že odpovědný pracovník sdělí jen tak že si myslí, "že se zřejmě jedná o havarijní kácení podle zákona" je zarážející.

Re: Re: Re: Komu překážel?

(Helena Zvolská, 8. 1. 2011 22:43)

...bohužel za stávajícího personálního obsazení odboru řekla bych již skoro tradiční...Ihned po volbách jsem řekla, že dokud tam bude sl.Čechurová a možná i pí.Mutínská, nemůžeme očekávat žádné zlepšení. A proto stále trvám na svém názoru, že by se v nejbližším možném termínu mělo vypsat výběrové řízení na jejich místa. Arogantní, drzé a ekologii v samé své podstatě dlouhodobě popírající chování sl.Čechurové bylo mým prvním impulsem k jakékoliv aktivitě v záležitostech města - které přes zřízení petice a iniciativy Zachraňme stromy, přes reportáže o Čelákovicích v TV vedlo až k mé účasti při vzniku myšlenky k založení našeho sdružení. Dokud tato osoba bude mít stromy na starosti, naše město bude směřovat k měsíční krajině, rychle nebo pomalu, ale bude.
Toto vzniklo a bylo odvysíláno v několika rádiích a část dokonce v hlavním televizním zpravodajství už "před dávnými časy". Zjevně je to stále aktuální (snad trocha černého humoru neuškodí, byť je to v podstatě spíš k pláči...):
http://www.youtube.com/watch?v=qSVt0KM9sd4