Jdi na obsah Jdi na menu
 


Beseda o životním prostředí v Čelákovicích. Co se na besedě dělo?

18. 10. 2010

 

Aktuální doplnění...

Časopis EURO uveřejnil v minulém týdnu nové žebříčky za rok 2009, podle nichž se podnik KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., divize Kovohutě Čelákovice umístil na 7. místě v produkci látek nebezpečných pro vodní organismy (1,19 t) a podnik TOS-MET slévárna, a.s. na 5. místě v produkci dioxinů (0,45 g TEQ). Znečištění je tedy stále aktuální a jednání s podniky o snížení produkce zdraví škodlivých látek se nesmějí již déle odkládat. Zástupci podniků chtěli vyjednávat s volenými zástupci. My jsme k jednání připraveni.

Co se dělo na besedě o životním prostředí v Čelákovicích očima pořadatelů

Ve středu 8. září 2010 se v rámci projektu „Občané Čelákovice za lepší životní prostředí“ podporovaného nadací VIA Obrazekkonala beseda "O životním prostředí v Čelákovicích". Jedním z cílů tohoto projektu je kromě zamezení rozhodnutí o výstavbě 1000MW paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi také zajistit informovanost občanů o možných řešeních otázek spojených se životním prostředím obce týkající se nejen plánované elektrárny.

Cílem samotné besedy bylo seznámit hosty s aktuálním stavem životního prostředí v našem městě zejména s důrazem na vliv místních průmyslových podniků, u jejichž výrobních postupů vznikají nebezpečné a zdraví škodlivé látky pro člověka. K dispozici jsme měli kromě veřejně dostupných zdrojů jako je Integrovaný registr znečišťování (www.irz.cz) i vlastní rozbory půd a seznam řešených situací ČIŽP z let 2008–2009 (chybí údaje pro TOS a.s.). Kromě zájmu o názor občanů na důležitou problematiku životního prostředí jsme chtěli navázat konstruktivní dialog s největšími průmyslovými podniky. Požadovali jsme od nich, aby představili své výrobní technologie ve vztahu k ochraně životního prostředí a doložili dodržování postupů dle norem. Celou diskusi pak měl završit společně uzavřený dokument (komuniké), kterým by se účastníci besedy zavázali k vzájemnému dialogu a k možnostem čerpat granty na zlepšení ochrany životního prostředí. Besedu moderoval RNDr. Petr Petřík, Ph.D., kandidát SNK NAŠE Čelákovice, který má ve sdružení na starosti otázky kolem životního prostředí, městské zeleně a dopravy. Úvodní slovo (úvodní prezentace) měl Ing. Pavel Fišera, předseda sdružení, který se věnuje kromě správních řízení i otázkám kolem vlivů staveb na životní prostředí (tzv. EIA). Na besedu byl přizván také Mgr. Ilja Tureček, podnikový ekolog s dlouholetými zkušenostmi s vedením Odboru životního prostředí v Čelákovicích.

 S dostatečným předstihem byli přizváni na besedu (pozvánka 1 a 2) také zástupci podniků Demoautoplast, s. r. o., KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., divize Kovohutě Čelákovice, TOS, a. s. a TOS-MET slévárna, a. s (dále uvádíme ve zkratkách). Zaslali jsme jim jak všechny podklady o provedených rozborech (souhrnná tabulka odběrů a výsledků rozborů na těžké kovy), tak i návrh závěrečného komuniké. Všichni přizvaní však účast na besedě odmítli (TOSTOS-MET, Demoautoplast) i přes projevený počáteční zájem. Přečtěte si e-mailovou komunikaci s nimi. Bylo přizváno též všech 21 zastupitelů města včetně pana starosty, z nichž čtyři se omluvili (p. Duník, ing. Klicpera, dr. Rýdlo, dr. Tichá) a pouze tři se dostavili (p. Iglo, Bc. Pátek, ing. Studnička). Přišli také zástupci tisku (redaktorka TOKu, Reportéři ČT). Bohužel se i přes pozvání nedostavili zástupci Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice, České inspekce životního prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje ani Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Besedy se nakonec zúčastnilo kolem 50 lidí, kteří se i aktivně zapojovali do diskuse a mnozí se i připojili k petici vyzývající ústavní činitele k respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí a také k výzvě čelákovickým zastupitelům za okamžité řešení otázek životního prostředí ve městě. Další člen sdružení Ing. Jan Topinka, DrSc. prezentoval negativní zkušenost s jednáním s vedoucí OŽP MěÚ, která pravděpodobně záměrně oddalovala zadávání rozborů vzorků na obsah těžkých kovů a kladla nekvalifikované požadavky na firmu zpracovávající vzorky. Nekompetentní postoj představitelů tohoto orgánu města dokazuje fakt, že odběry půdy měly být podle něj provedeny do 1 m, což je v rozporu s obvyklou praxí odběru do 20 cm, dále byly nejprve zadány odběry necertifikovanému pracovníkovi s asi půlročním zpožděním a také požadované použití zastaralé normy na interpretaci výsledků zamlžovalo skutečnost (viz vyjádření ing. Ivo Hauptmana, Ministerstvo životního prostředí).

A nyní už k samotné besedě. (prezentace k besedě - P.Petřík). Podle celonárodního žebříčku, který sestavuje sdružení Arnika na základě IRZ se v roce 2008 ocitl podnik KOVOHUTĚ na 9. místě (a na 2. ve Středočeském kraji) ve znečišťování vody látkami ohrožujícími vodní organismy. TOS-MET byl uváděn na 3. místě v produkci dioxinů. Podle šetření ČIŽP z 7. 9. 2010 došlo ale k chybě a hodnoty jsou řádově nižší.

Vyjádření společnosti TOS - MET slévárna a.s.

Protokol k opravě evidence vypouštěných PCB (TOS-MET)

V besedě padnul dotaz, jak je možné, že i přes tak vysoké hodnoty jedovatých dioxinů se nepřikročilo k okamžitému řešení a nic se nedělo celé dva roky. I když naštěstí hodnoty dioxinů jsou řádově nižší, kontrolní orgány v tomto případě opět selhaly. Podniky vypouštějí kromě tuhých emisí (TZL), také např. oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těkavé organické látky, olovo a jeho sloučeniny, arsen, kadmium, rtuť, měď, zinek, fluor, polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany, PCB a silné kyseliny. K jejich dopadů na lidské zdraví se ještě vrátíme.

Bydlíme v Čelákovicích, takže okolí vnímáme takřka všema smysly. Proto nám neunikne, pokud z Kovohutí stoupá hustý dým, vypouští se znečištěná voda přímo do Labe nebo se jinde z provozu práší několik dní po sobě či se táhne trvalý smrad. Např. 2.7. 2010 ČIŽP provedla na základě četných stížností občanů kontrolu provozu podniku TOS-MET a zjistila, že došlo k protržení textilního filtru a úniku zápachu a prachu. Porucha byla sice v souladu s provozním řádem odstraněna, ale my se ptáme: Proč musí prášení zastavit až návštěva ČIŽP? Pracovníci podniku snad nekontrolují provoz a nezjistili havárii? Pokud provozovatel postupoval podle provozního řádu, a přitom se tři dny prášilo. Není nejvyšší čas na revizi povolení provozu?

Lidské smysly jsou sice nedokonalé, ale zápach registrují docela dobře, i když se nedá jimi měřit stejně jako znečištění půdy. Lidé si zvyknou na ledasco. Naštěstí se našel občan Čelákovic p. Tureček, který se rozhodnul zadat na vlastní náklady zpracování nejdříve prachového sedimentu a pak půdních vzorků z okolí Kovohutí. Teprve po půlroční opakované žádosti několika občanů Čelákovic nechal Odbor životního prostředí zadat rozbory (viz výsledky, 6-spad a 7-půda). Protože jsme si nebyli jistí kvalifikovaným odběrem pracovníka pověřeného městem, požádali jsme sami na dalších dvou místech o další rozbory (8-půda a 9-půda).

A jaké byly výsledky?

Pro vzorky prachového sedimentu sice neexistují žádné limitní hodnoty, ale s trochou černého humoru lze říct, že koncentrace olova (11,2 g/kg) by zde byly slibné pro průmyslové využití. Několik vzorků bylo odebráno v blízkosti a na pozemku mateřské školky v Přístavní ulici, kde byly zjištěny varovné hodnoty. Podle výzkumu z r. 2005 na monitorování koncentrace výše uvedených prvků v povrchové vrstvě půdy pěti mateřských škol ve vybraných městech je např. obsah olova ve zjištěném vzorku druhý nejhorší a u mědi je vůbec nejhorší s nepředstavitelně vyššími hodnotami. Doporučený limitní obsah pro nekontaminované půdy v ČR překračujeme i u kadmia a ze sledovaných školek bychom obsadili u tohoto prvku 3. místo. Celkové výsledky jsme srovnávali s různými normami a nebyl vzorek, který by vyhovoval (souhrnná tabulka odběrů a výsledků rozborů na těžké kovy).

Odkud vítr vane?

První, na co se člověk ptá, je, odkud vítr vane. Podívali jsme se tedy na případy řešené Českou inspekcí životního prostředí v posledních letech a zjistili jsme např., že v roce 2009 ČIŽP udělila Kovohutím pokutu ve výši 160 000 Kč mj. za nedodržení emisních limitů odpadních vod při vypouštění do Labe, nezřízení odběrových míst pro jejich monitoring do požadovaného termínu a nedodržení emisních limitů u ukazatele tuhé znečišťující látky u elektrické indukční pece pro laboratorní účely. (Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě neodvolal a rozhodnutí nabylo PM 23.1.2010.) Abychom ale nepranýřovali jen jeden subjekt, tak pro pořádek uveďme, že v roce 2009 ČIŽP udělila pokutu v celkové výši 1 260 000 Kč (!) podniku TOS-MET mj. za porušení § 20 písm. c) zákona o odpadech. Tohoto správního deliktu se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2006, 2007 a části roku 2008 provozoval zařízení k odstraňování odpadů v rozporu s provozním řádem skládky. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 4. 5. 2009. Myslíte, že je to náhoda?

Vraťme se ale k našim analýzám. Chtěli jsme znát názor odborníků na otázku o škodlivosti zjištěných látek, a proto jsme se zeptali pracovníků z Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu a ti nám sdělili, že podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) je arsen a kadmium karcinogenní pro člověka, přičemž rtuť, kadmium a olovo se hromadí v organismech v podobě anorganických sloučenin. Víme také, že zvýšená dlouhodobá expozice olovu představuje zdravotní riziko především pro vyvíjející se plody (podobně působí PCB) a malé děti, u nichž může působit toxicky na vyvíjející se mozek a nervový systém s následným poklesem inteligenčního kvocientu (IQ).

 Co s tím můžeme dělat?

Tady je nutné ptát se, co s tím máme dělat, když už nám nepomohou orgány, jejichž zaměstnance platíme z našich daní. Je zřejmé, že zjištěná zátěž pravděpodobně pochází převážně z dlouhodobé činnosti velkých průmyslových podniků. Podle dostupných zdrojů však průmyslové areály nejsou klasifikovány jako stará ekologická zátěž. Považujeme za nutné zapojení hygieniků a odborníků na kontaminace k zahájení postupů na ochranu zdraví (s ohledem např. na pěstování kořenové zeleniny, pobyt dětí venku apod.) a dekontaminace vybraných území. Více viz dále.

Odstraňování starých ekologických zátěží se naštěstí věnuje na MŽP Prioritní osa 4 z tzv. Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V rámci této osy může obec žádat o prostředky na inventarizaci, analýzu rizik a sanaci vážně kontaminovaných lokalit. V rámci OPŽP již byly provedeny projekty desítek sanací kontaminovaných území po celé ČR za řádově stovky milionů korun. Možnosti získat dotaci z OPŽP trvají a do konce r. 2013 je na tyto projekty k dispozici řádově několik miliard korun.

Další Prioritní osa 5 v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na omezení průmyslového znečištění a environmentálních rizik nabízí účast pro obce a podnikatelské subjekty. Co na to námi oslovené podniky? Dozvíte se později. K dispozici je dosud většina z vyčleněné alokace a je tedy velká šance pro získání dotace (vyčleněno asi 1,5 miliardy Kč). Je možnost vybudovat a připravit efektivní systém monitoringu a prevence závažných ekologických havárií a rizik ve jménu ochrany zdraví a životního prostředí pro naše spoluobčany.

A co na to námi zvolená samospráva města? Zastupitel M. L. Iglo na ZM 26.11.2009 navrhnul usnesení týkající se monitorování ovzduší a pravidelného podávání zpráv o kvalitě vypouštěných vod z velkých podniků . Dále tentýž a jako jediný zastupitel na ZM 25.2.2010 navrhl zajistit informace o haváriích, které se v roce 2009 staly ve jmenovaných podnicích, a o přijatých opatřeních, a také na příští jednání zastupitelstva pozvat zástupce ČIŽP a zástupce uvedených podniků. Oba návrhy nebyly bohužel schváleny. Stejně tak nezačal fungovat Výbor pro životní prostředí, který byl sice ustaven, ale bez jediného výsledku byl posléze s velkou ostudou zrušen.

Je to i na nás, jak se k tomu postavíme. Žádejme informace u Odboru životního prostředí v Čelákovicích a na Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje a u svých zastupitelů. Nebuďme lhostejní ke zdraví nás a našich dětí. Podle našich informací lze na SZÚ žádat o vyšetření krve na obsah olova (vyšetření na plumbémii). Žádejme kontrolní rozbory na svém pozemku. Sledujme životní prostředí v našem městě (péče o zeleň, separace odpadů, znečištění vody, zápachy, lokální topeniště). Připojme se k petici vyzývající ústavní činitele k respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí (www.nechcemeelektrarnu.cz).

 

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice proto žádá ve své výzvě zastupitelům

(1) zahájení pravidelného monitoringu kvality životního prostředí,

(2) ustavení Komise (Výboru) pro životního prostředí a

(3) zahájení spolupráce s velkými znečišťovateli, aby doložili svou snahu o zlepšení kvality životního prostředí, na jehož znečišťování se podílejí.

 

Na závěr besedy jsme představili závěrečné komuniké, ke kterému se přizvaní zástupci podniků zatím odmítli připojit.

 

Komuniké:

 

         Přizvaní účastníci této besedy se shodují na nutnosti snížit míru průmyslového znečištění životního prostředí v Čelákovicích.

         Toto znečištění je pravděpodobně převážně důsledkem dlouhodobé činnosti velkých průmyslových podniků ve městě.

         Na důkaz svého aktivního přístupu k ochraně ovzduší, vody a půdy se zástupci velkých podniků tímto přihlašují ke spolupráci s o. s. NAŠE Čelákovice, které má za cíl hájit zdraví občanů města a jejich zájmy v otázkách zlepšování životního prostředí.

         Tato vzájemná spolupráce povede ke zlepšení životního prostředí realizací úspěšných projektů (zejména v rámci Operačního programu Životní prostředí MŽP) na odstraňování ekologických zátěží a zlepšení technologie provozu v podnicích.

         Na důkaz svého rozhodnutí stvrzují toto komuniké zástupci občanů a podniků svými podpisy.

 

Proč jsme to celé dělali?

 

Chceme využít aktivizovanou společnost a zapojit do veřejného života co nejvíce občanů ve spolupráci s místní samosprávou, státní správou (úřad města zejména Odbor životního prostředí, krajský úřad) a kontrolními orgány ochrany přírody (např. ČIŽP). Smyslem je navázání dialogu s podnikatelskou obcí v místním průmyslu představující hlavní zdroj znečištění a společně s dalšími neziskovými organizacemi postupně dosáhnout zlepšení kvality ovzduší, vody a půdy v místě. Chceme přinášet příklady dobré praxe z okolních obcí, ale i z okolních evropských států. Dlouhodobým cílem je vytvořit z Čelákovic město, kde stojí za to žít.

 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. a Ing. Pavel Fišera

za organizátory besedy

 

 

Pokud máte připomínky k finální verzi článku zašlete ji na nase@celakovice.org.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dodatek

(Petr Petrik, 24. 9. 2010 16:07)

Doplnuji, ze mezi zastupiteli, kteri se omlouvali z neucasti na besede, byl i p. Dunik.

oprava tvrzeni uvadeneho v 1. prispevku

(Petr Petrik, 23. 9. 2010 14:17)

Besedy o zivotnim prostredi poradane sdruzenim o.s. NASE Celakovice se zucastnili 3 zastupitele - p. Iglo, p. Studnicka a p. Patek. Pozvani byli vsichni. Omluvili se pani Ticha, p. Klicpera a p. Rydlo. Tolik jen pro poradek. P. Petrik

Re: Opravdu besídka:-)

(Pavel Fišera, 17. 9. 2010 14:51)

Pane Hradličko,
vždy jsem měl dojem, že mé 2 metry délky se těžko přehlíží. Zřejmě to bude tím, že jste přišel pozdě a neslyšel mé úvodní slovo. Pak jste také možná odešel dříve, takže závěr Vám také unikl.

Důvod pro moji kandidaturu na 8. místě je prostý - občanské sdružení NAŠE Čelákovice tu bude i po volbách a kontinuita jeho činnosti musí být zajištěna.

Přeji Vám šťastnou ruku ve volbách,
Pavel Fišera

pro p.Hradličku

(Jiří Kubr, 17. 9. 2010 6:12)

nevím zda jste Hradlička, nebo Hradličková a zda jste byl na naší besedě nebo nebyl.Jednou píšete jako žena a jednou jako muž. Jednou se ptáte na to co vlastně televize natáčela a podruhé zasvěceně říkáte, že jsme Vás nepřesvědčili.Byl jste na besedě, aby jste mohl říkat, že jsme Vás nepřesvědčili? Pak jste asi tu televizní kameru viděl.Jediným Vašim cílem je poukazovat na našeho předsedu, který i v práci jako většina z nás řešil věci veřejné.Pane Hradličko, podle Vás nenabízíme řešení, ale jen lacině kritizujeme. Jak máme brát Vaše slova, nejsou laciná? Možná Vás někdo draze platí!!!
Občanské sdružení NAŠE Čelákovice tu není jen před volbami jako jste Vy p.Hradličko. Budeme i po volbách a to nám věřte.
Jirka Kubr

Opravdu besídka:-)

(Hradlička, 16. 9. 2010 15:43)

Pane Kubře, prosím vás, a co přesně natáčeli ti reportéři? Vždyť se opravdu všichni hosté omluvili.A co jste čekali před volbami? Nepostřehl jsem také vůbec toho slavného předsedu, co si hraje v práci s počítačem.Jsem asi jeden z té půlky města,co tento zajímavý mail dostala.Pan předseda zřejmě nemá moc odvahy jednat na veřejnosti a vůbec s lidmi.Na ZM se také vždy krčí v rohu.Pročpak je vůbec až 8.mý na kandidátce?Děláte na lidi moc špatný dojem.Hlas Vám rozhodně nedám.Nepřesvědčili jste mne vůbec nijak, že Vám jde o životní prostředí v Čelákovicích.Jistě je co napravovat,ale OS rozhodně nenapravuje, dle vašeho webu jen lacině kritizujete a řešení nenabízíte.To umí každý a je to snadné.Ale hezký den.

zastávka vždy jen negativně?

(Jiří Kubr, 10. 9. 2010 21:59)

Byl jsem v kulturním domě také a viděl jsem zcela něco jiného než zastávka. Pořadatelé měli perfektně zpracované téma a lidí přirozeně nebyl plný sál, ale víc než např. navštěvuje zasedání zastupitelstva a to je úspěch.Od samého začátku až do konce besedu natáčeli reportéři ze studia Reportéři ČT a to již samé svědčí o zájmu, jaký je o naše životní prostředí.Důležité je i to co zde bylo řečeno, ale o tom asi jinde a podrobněji.
Zastávka jistě udělá něco lepšího a tak proč by jsme jeho akci nepodpořili.Čelákováci mají držet spolu a jistě i on připustí, že byť malý krok k řešení problémů, tak i ten je dobrý. Nebo, že by snad nic závadného v životním prostředí města neexistovalo? Každý ať udělá co umí. NAŠE Čelákovice se pokusily něco udělat a teď je řada i na dalších.
Držím jim palce Jirka Kubr

Besídka

(zastavka, 10. 9. 2010 18:53)

Byla to spíš besídka pro kandidáty našich čelákovic. Kromě toho že se všichni pozvaní (Kovohutě, TOS, vedení města, ČIŽP, kraj) odmítli přijít tak kromě dvou zastupitelů za ODS (jediní zstupitelé kteří na besídku dorazili) tam byla hrstka občanů. Účast byla ztraceným časem...