Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁMITKY BEZ MĚSTA - BYTOVÝ DŮM KOSTELNÍ

2. 10. 2013

NÁMITKY BEZ MĚSTA - BYTOVÝ DŮM KOSTELNÍ

Ing. arch. Renata Fialová,

předsedkyně komise rozvoje města,

členka občanského sdružení NAŠE Čelákovice

Rozporná a diskutovaná stavba bytového domu v Kostelní ulici se dostává do závěru stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o umístění stavby z roku 2010 velmi pružně umožnilo umístit poměrně velkou stavbu do samého centra historického jádra města, bylo nutné i v dalším stupni ohlídat vliv této stavby na okolí.

Za tímto účelem jsem byla od pana starosty Pátka vybavena plnou mocí pro nahlížení do dokumentace. Mým úkolem bylo zjistit, jestli stavba nemá negativní vliv na okolí, hlavně na dopravu, parkování a možné zastínění okolních budov, mezi které patří i „Kamenka“ – základní škola v ulici Kostelní.

Vše jsem si prohlédla, ověřila a byla nucena konstatovat, že problémy tu jsou. Přesně ve výše uvedených oblastech. Největším je evidentně možnost zastínění budovy „Kamenky“, respektive jejích učeben.  Sepsala jsem je, předala na odbor rozvoje města a……………..

…………………. a zjistila, že statutář Města, pan Tichý, který ještě v pátek přislíbil plnou moc pro ústní jednání (kdy je naposledy možné námitky za účastníka řízení podat), ji neudělil. Zástupkyně odboru rozvoje města tak šla na jednání bez platné plné moci pouze jako divák, který ví, že nemůže již nic udělat.

Město se tak zřeklo možnosti v případě pochybností ověřit dopady stavby na parkování v okolí, dopravní situaci (hlavně po dobu stavby) a hlavně vyloučit zastínění „Kamenky“ budoucím objektem. Přimět investora při potvrzení negativních dopadů udělat takové úpravy, které by tyto dopady eliminovaly a tak napravit chyby projektu, mající negativní vliv na Město.

Jediným, kdo podal námitky se tak stalo OS „NAŠE Čelákovice“, které se přihlásilo jako účastník řízení a podalo tyto námitky:

Námitka 1)

Nezajištění dostatku odstavných a parkovacích stání a zhoršení parkovací situace v lokalitě

 

Již nyní lze situaci s parkováním v ulici Kostelní a přilehlém okolí označit za silně poddimenzovanou až kritickou, často není kde zaparkovat. Situace je způsobena vývojem této nejstarší části města, kde je zároveň umístěna kapacitní nedávno rekonstruovaná základní škola, která generuje velkou frekvenci příjezdů, odjezdů a krátkodobého parkování v její blízkosti. Toto je historická danost, se kterou je potřeba při navrhování nových záměrů investorů a posléze při povolování staveb počítat.

Je třeba dbát, aby další výstavba v okolí parkovací situaci nezhoršovala.

 

Vyhláška č. 268 ze dne 12.8.2009 o technických požadavcích na stavby (dále jen Obecně technické požadavky na výstavbu či OTP)  § 5 odstavec 2):

Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření.

 

Závaznou je tedy norma ČSN 73 6110 včetně změny Z1 z února 2010.

 

V technické zprávě je výpočet odstavných a parkovacích stání. Ve výpočtu jsou chybně označené některé jednotky za ateliér a garsoniéru, nicméně kumulací chyb se dochází ke správnému výsledku. (Za závaznou je brána výkresová dokumentace doplněná v červnu 2013)

Správně je:

Ateliér o výměře 58,54 m2 …... 1 jednotka, generuje celkem 2 parkovací stání

Byty o jedné místnosti …………. 1 jednotka, generuje celkem 0,5 odstavného stání

Byty do 100 m2 ……………………16 jednotek, generuje celkem 16 odstavných stání

Byty nad 100 m2…………………..  1 jednotka, generuje celkem 2 odstavná stání

Celkem je tedy stavba generuje 20,5 stání = 21 stání odstavných a parkovacích.

 

Pro redukci stání je však chybně použita hodnota koeficientu ka, která je evidentně dle výše zmíněné normy a její změny nikoli 0,84 ale 1,0 pro použitý stupeň automobilizace 1:2,5, který nezpochybňujeme.

Správný výpočet je tedy N= Oo x ka = 21 x 1,0 = 21 odstavných a parkovacích stání.

 

Dále je nutné připočítat ve zprávě zmíněná 2 stání pro návštěvníky.

Do výpočtu nezapočítáváme parkovací podélná stání, která se dnes na této komunikaci používají a z důvodu nájezdu do podzemních garáží budou bez náhrady zrušena.

 

Celkově projekt generuje:

minimální potřeba 23 odstavných a parkovacích stání - NENÍ SPLNĚNO.

 

 

 

Námitka 2)

Poddimenzování parametrů komunikací a parkovacích stání v podzemních garážích a tedy další potencionální zhoršení parkovací situace v lokalitě

 

V návaznosti na předchozí námitku je nutné také posuzovat nejen počet odstavných a parkovacích stání v projektu, ale také jejich dimenzování, přístupnost a tedy možnou budoucí využitelnost.

 

Vyhláška č. 268 ze dne 12.8.2009 o technických požadavcích na stavby (dále jen Obecně technické požadavky na výstavbu či OTP) § 47 odstavci 1)

Světlá výška garáží a příjezdních ramp a rozměry vnitřních účelových komunikací a jednotlivých stání garáží jsou dány normovými hodnotami.

 

Závaznou je tedy norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel z března 2011 a norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ze září 2011.

 

Jako příklad chybného návrhu zde uvádím šířku jízdního pruhu před stáními ve východní části garáží, který je 5,4 m oproti normou požadovaným 6m.

Dále stání č. 13, které svým umístěním do šikmého konce neumožňuje nájezd a výjezd přes požadovaný volný 6 m manipulační prostor.

Dále stání č. 17, kde do prostoru garážového stání zasahují dveře z místnosti Š1 a přes které vede úniková cesta.

Toto jsou pouze příklady diskomfortního či přímo podnormového návrhu, který může ve svých důsledcích vést k upřednostnění povrchového parkování budoucími residenty a tím vést k dalšímu zhoršení parkovací situace v okolí.

 

 

 

Námitka 3)

Vliv stavby na okolí – možné zastínění budovy základní Školy v ulici Kostelní

 

Vyhláška č. 268 ze dne 12.8.2009 o technických požadavcích na stavby (dále jen Obecně technické požadavky na výstavbu či OTP)  § 12 odstavec 4):

Zastínění stávajících pobytových místností novými stavbami nebo jejich novými částmi se posuzuje podle činitele denní osvětlenosti roviny zasklení oken. Zastínění stávajících vnitřních prostorů se považuje za vyhovující, jsou-li dodrženy normové hodnoty.

 

Závaznou je tedy norma ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov.

 

Dle posouzení denního osvětlení a oslunění stávající a nové výstavby, předloženém projektantem v červenci 2013, jsou pro prokázání nezastínění stávající budovy školy posouzeny dvě třídy. U obou dojde ke snížení hodnoty činitele denního osvětlení, v jednom případě se nově bude dle výpočtu projektanta limitně blížit minimální normové hodnotě.

 

Při podrobnějším přezkoumání výpočtu je nutné konstatovat, že projektant použil mírně řešeno velmi optimistické hodnoty koeficientů.

 

Pokud budeme posuzovat použité koeficienty pro výpočet, tak netypický je koeficient průměrné odrazivosti terénu 0,3, doporučenou hodnotou je 0,1 (což odpovídá živičnému povrchu, nebo travnaté ploše). Použití jiného koeficientu by mělo být zdůvodněno a doloženo popisem terénu mezi posuzovaným a navrhovaným objektem.

 

Dalším hodně optimistickým koeficientem je koeficient konstrukce okna 0,8, v podstatě se jedná o poměr plochy zasklení okna k jeho skladebnému rozměru. Pokud se jedná o objekt s okny s výrazným členěním zasklení, může se tento koeficient pohybovat kolem 0,6 nebo i níže. Koeficientu 0,8 se dá dosáhnout pouze u větších prosklených ploch bez členění.

 

Dimenze posuzovaných místností (17,0x7,0m s výškou 4,0m) a velikost oken (2,0x3,0m s parapetem 0,85m) nemůžeme bez výkresové dokumentace posoudit. Zarazila nás pouze hodnota vektoru ostění okna 100, takto by se jednalo o tloušťku okenní stěny 10cm, což je dle našeho názoru nereálné.

 

Prověřili jsme orientačně denní osvětlení v učebně a vyšly nám dosti rozdílné výsledky.

Uvažovali jsme reálnější koeficienty průměrného odrazu terénu 0,1 a konstrukce otvoru 0,7. Tloušťku stěny jsme uvažovali 0,45m.

 

Pro stávající stav, nezacloněný, nám vyšla minimální hodnota 1,70% - Ing. Jakešovi vyšla hodnota 2,72%

Pro navrhovaný stav, s bytovým domem, nám vyšla minimální hodnota 1,24% (COŽ JE POD PŘÍPUSTNOU HODNOTOU NORMY) - Ing. Jakešovi vyšla hodnota 1,52%.

 

S ohledem na toto můžeme konstatovat, že rozdíl ve výsledcích je poměrně značný a může být způsoben volbou nevhodných koeficientů v posouzení Ing Jakeše.

 

Prioritou v tomto případě musí být ochrana pobytového prostoru dětí ve škole. Je nutné konstatovat, že bez oponentní studie, posuzující všechna rizika dopadu nové výstavby na stávající budovu školy, nelze vyloučit hrozící zastínění učebny (nebo učeben) základní školy. Toto by bylo nejen porušení OTP a norem ale hlavně nevratné znehodnocení prostor části budovy školy, která je v majetku města.

 

Námitka 4)

Vliv stavby na okolí – problém staveništní dopravy

V rozhodnutí o umístění stavby je staveništní doprava řešena auty do 3,5 t.

 

Toto není v projektu pro stavební řízení dodrženo.

 

Nově je v projektu organizace výstavby počítáno s automobily N1 a N2.

Motorová vozidla základní kategorie N (nákladní automobily) mají nejméně čtyři kola a člení se podle zákona č. 56/2001 Sb. na kategorie:

N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

N2 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000kg

 

Tato změna (pro nás nedodržení podmínek z platného územního rozhodnutí) bude mít v případě odsouhlasení fatální dopady na dopravu zejména v úseku od křižovatky Sedláčkova x Masarykova ke škole v ulici Kostelní. Pro tuto ulici to bude podle nás neřešitelný problém, především s ohledem na častý pohyb dětí pěšky a na kolech, dále s ohledem na už takto kritickou situaci při ranním dovážení dětí do školy nedovozujeme raději, jak bude tato situace vypadat s doplněním o auta do 12ti tun. Obousměrnost části Kostelní za možnosti vjezdu těžkých nákladních aut, obracení nákladních aut před školou nebo jejich couvání v tomto prostoru plném zvědavých dětí jsou situace, které podle nás je potřeba vyloučit.

 

Celý tento návrh podle nás zpochybňuje reálnost výstavby, protože investor řeší svou stavbu za použití okolních komunikací a pozemků, ale vůbec neřeší vliv jeho stavby a hlavně provádění výstavby na okolí. O celé akci je možné uvažovat pouze v případě, že bude doložena studie vlivu provádění výstavby na okolí a návrh takových opatření, která zabezpečí nezhoršený provoz školy, domu s pečovatelskou službou atd., tak aby byly nejen ochráněny pobytové prostory před zvýšeným hlukem, prašností a vibracemi, ale bude řádně zajištěna bezpečnost obyvatel pohybujících se v tomto venkovním prostoru s ohledem na nestandardní sociální složení osob v okolí – děti, senioři.

 

 

 

Naše námitky se věnují pouze základním a zásadním problémům projektu a nenapadají nic, co bylo předmětem územního řízení a bylo v něm řešeno. Investor dlouhodobě zná prostředí, do kterého je projekt zasazen a vzhledem k diskusi, kterou projekt v minulosti přinesl, jsou známy i limity vstřícnosti obyvatel města, jejich vědomí si kvalit architektury ale i možných nepříznivých dopadů stavby.

 

 

Sdružení Naše Čelákovice se však za situace, která nastala po jednání zastupitelstva dne 25.9.2013 ptá, jakým způsobem a prostřednictvím koho bude město Čelákovice hájit zájmy svých občanů.