Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to vidíme my, aneb O stromořadí v Sedláčkově ulici u bývalého hřbitova po druhé

12. 4. 2009

Reakce na PR článek starosty ing. Klicpery, zveřejněný v číslem 4 Zpravodaje města Čelákovic. Komentář o.s. NAŠE Čelákovice je  červeně.

 Nedalo nám to, abychom nereagovali a nepokusili se vyvrátit dle našeho názoru několik  nepravd a doplnit několik polopravd ve článku uvedených.

O stromořadí v Sedláčkově ulici u bývalého hřbitova

Stromořadí převážně javorů, lemující chodník u bývalého hřbitova na samém konci ulice Sedláčkova k malému podjezdu pod železniční tratí bylo vysázeno před 80-90 lety a dodnes tvoří dominantní zeleň v tomto prostoru.

V době vegetativního klidu zimního období 2008/2009 plánoval odbor Životního prostředí našeho úřadu (OŽP) ošetřit tyto stromy odbornou firmou bezpečnostním a zdravotním řezem, protože poslední ošetření bylo provedeno před šesti lety v zimě 2002.

Ano, ze stromů podají suché větévky. Vzhledem k tomu, že poslední ošetření bylo provedeno před sedmi lety, není divu. Staré suché větve v korunách stromů jsou ohrožením pro chodce již několik let na mnoha místech (vzpomeňme např. suché vrcholy akátů v parčíku před školou v ul. J.A.Komenského nebo téměř suchý ve vjezdu na školní hřiště). To nikoho netrápí? Stromů v opravdu havarijním stavu bychom v našem městě našli opravdu mnoho...

Před plánovaným ošetřením stromů byla dendrologem Mgr. Peprným provedena jejich prohlídka, která ukázala narušení většiny stromů v nosných částech hnilobnými procesy, jež mohou mít negativní vliv na jejich stabilitu ve směru od kořenů.

Prohlídka dendrologem Mgr.Peprným byla provedena v zimě - v době vegetačního klidu? To je velmi netypický postup, protože dle odborníků se v tomto období jen těžko pozná celková vitalita stromu.

 Proto byl městem zadán odborný posudek, aby zhodnotil aktuální stav stromů s hlavní pozorností věnovanou jejich provozní bezpečnosti a doporučil optimální postup při stabilizaci stromů. Znalecký posudek č. 19-901/09 zpracovatele Ing. Kolaříka, Ph.D. ze dne 25. 2. 2009 byl vůči stromům nemilosrdný, z celkového počtu hodnocených 27 listnatých stromů převážně javorů doporučil k odstranění 22 stromů v technologii rizikového kácení ve třídách naléhavosti 1 a 2. Na vysvětlení - stupnice naléhavosti má 4 body, kde 0 odpovídá okamžité havárii, jinými slovy dřevina se hroutí vlastní vahou. Dále z těchto 22 stromů doporučených ke smýcení jich 13 mělo v ukazateli stability, který odhaduje možné ohrožení provozní bezpečnosti stromu na základě pozorovatelných defektů větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, případně v důsledku viditelného narušení kořenového systému, stupeň 3! Tento stupeň vyjadřuje riziko pádu kosterních větví nebo rozsáhlý defekt, který pokud není možný sanovat, je nutné přistoupit k odstranění stromu.

 

Podle znaleckého posudku bylo provedeno místní šetření soudního znalce dne 18.2.2009 a tedy již ten samý den muselo být odboru životního prostředí zřejmé, jaká je situace. PROČ nebylo informováno zastupitelstvo, které zasedalo 26.2.2009 o nutném mimořádném havarijním kácení? Posudek měl znalec vyhotovený den před zastupitelstvem. PROČ se odhad pracovníků inspekce ( 3 stromy ) a odborníka z Rosic u Brna ( 22 stromů ) liší tak zásadně ? Stejný znalec vypracoval posudek na kácení stromů v ul.Komenského u budovy ČSOB . Z celkového počtu 8 stromů zde má být pokáceno 7. Již byl pokácen jeden strom a zde máme možnost posoudit jak byl nemocný... Řez kmenem a pařez nevykazoval žádné poškození a hnilobný proces. 

Rada města (RM) se na svém jednání 5. 3. 2009 zabývala havarijním kácení stromů v této ulici a byl jí předložen vysvětlující podkladový materiál včetně znaleckého posudku. RM, vedena důvodnou obavou o zdraví a životy občanů pohybujících se na tomto poměrně frekventovaném chodníku spojující obytnou lokalitu Za Dráhou s centrální částí města i vzhledem k výšce dřevin okolo 20 - 23 m a tedy i o možné poškození protějších domů, vzala svým usnesením 03/2009/11.5 na vědomí havarijní kácení těchto stromů. Zároveň uložila vedoucím odborů ŽP a ŠIK Městského úřadu, aby informovaly naše občany o kácení a zveřejnily maximální podrobnosti včetně fotodokumentace na městských webových stránkách.

Jak je možné, že zaměstnanec městského úřadu neplní usnesení městské rady? Usnesení městské rady hovoří nejen o fotodokumentaci uváděné starostou, ale i zveřejnění posudků avšak ani jedno zveřejněno nebylo.

Z titulu starosty města jsem zároveň s předáním usnesení RM uložil vedoucí odboru ŽP, aby zkonzultovala nutnost smýcení podstatné části stromořadí s pracovníky České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a vyžádala si jejich stanovisko.

Pokud by vedoucí odboru ŽP byla bývala splnila uložený úkol, pracovníci České inspekce životního prostředí by v době oznámení občanů již měli z odboru životního prostředí zprávu o smýcení podstatné části stromořadí.

Dílem této konzultace našeho OŽP s pracovníky ČIŽP, ale zejména z podnětu našich občanů, kteří získali informace zveřejněním o záměru města na smýcení, vstoupila do této záležitosti ČIŽP. Za Město jsme ČIŽP předali zpracovaný znalecký posudek 19-901/09 ze dne 25. 2. 2009 a vyjádřili své stanovisko, že základní povinností Města je chránit své občany před hrozícím nebezpečím, zejména když disponuje odborným posudkem, že posuzované stromy navržené znalcem ke smýcení jsou v havarijním stavu, mají narušenu stabilitu a jejich stav se zatížením v době olistění ještě zhorší. Za dané situace bohužel Město neumí své občany a jejich majetky ochránit jinak, než okamžitým smýcením všech znalcem navrhovaných dřevin.

Nechce se věřit, že město při vědomí odpovědnosti za ochranu občanů nechá v korunách stromů suché větve několik let a provádí údržbu stromů až po 7 letech. Stejně tak je s podivem, jak liknavě město přistupovalo k tzv. havarijnímu kácení. Skutečnost , že bude potřeba kácet velké množství stromů byla zřejmá již od vykonaného místního šetření dne 18.2.2009 ( posudky došly poštou 3.3.2009 ) a město svůj záměr oznámilo až 11.3.2009 na internetových stránkách. Opravdu šlo o bezprostřední ohrožení života a majetku občanů? Proč se tedy postupovalo tak liknavě?

Za Město odmítáme nést další odpovědnost vlastníka za způsobení eventuelní újmy na životě či majetku občanů města a žádáme ČIŹP, aby všechna uvedená fakta si ověřila i přešetřila a následně vydala závazné stanovisko, zda kácet uvedené stromy a v jakém počtu nebo naopak nekácet a najít optimální postup pro stabilizaci stromů. Za Město se tomuto odbornému verdiktu plně podřídíme.

Škoda, že vedoucí odboru životního prostředí porušila zákon a postupovala v rozporu s ním. Zákon nepřipouští, aby bylo rozhodnuto bez vědomí majitele stromů, který musí o pokácení zažádat. Vedení města však žádost nepodalo a nebyla k dispozici ani žádost římskokatolické farnosti, které část stromů patří (Město Čelákovice není 100% vlastníkem stromořadí, druhým vlastníkem je farnost). Kácí se v Čelákovicích poprvé? Zřejmě ne a tak by zákonný postup měl být dodržen…

Z předchozích let je sice patrné, že vždy a s každou revitalizací města jsou prováděny nové výsadby za pokácené stromy a vždy je dbáno, aby bylo vysázeno více dřevin, než bylo nutné smýtit. Na druhou stranu si plně uvědomujeme, že odstraněním každého vzrostlého stromu vzniká deficit, který nelze okamžitě nahradit jedním nově vysazeným mladým stromem.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

 

Závěrem

Vzhledem k současnému stavu zeleně lze jen velmi pochybovat o upřímnosti slov pana starosty o nových výsadbách. Alej topolů pokácená v Masarykově ulici měla být dle slibu odboru životního prostředí nahrazena jinými stromy. Je to již téměř 9 let a nic vysázeno nebylo. Jednalo se o přibližně o 55 velmi vzrostlých stromů. Podobně lze s úspěchem pochybovat a náhradní výsadbě v ul.Husova a Dukelská ve smyslu náhrady více dřevinami. Náhrada zatím po několika letech nedosahuje ani ¼ vykácené zeleně. Jak to pan starosta myslel, že je vždy vysázeno více dřevin než bylo třeba pokácet? O kolik ? O jeden strom?  de? Ještě že mezi občany města jsou lidé s pamětí a také s pěknými fotografiemi. Čelákovice byly městem zeleně a dnes necitlivými zásahy a malou snahou o náhradní výsadbu se může o stromech jen zdát.

Pro dokreslení situace lze nahlédnout do fotogalerie Zmizelé stromy.

Na tomto místě se sluší podotknout, že o.s. nejde o záchranu každého stromu za každou cenu. Stromy a zeleň jsou živé organizmy, které se velmi rychle mění a na změnu jejich zdraví a stavu je třeba adakvátně reagovat.

Pokud by byl v Čelákovicích schválen zastupitelstvem tzv. generel zeleně, tj.plán péče a obnovy zeleně, který by vycházel ze zmapování současného stavu a veškeré plány se zelení byly řádně prezentovány, nedocházelo by k takovýmto (viz. výše a mnohé další případy) excesům a tahanicím.

Asi netřeba dále vysvětlovat, že těm, kteří by rádi a ve svém volném čase na přípravě generelu pracovali bylo toto zrušením Výboru pro životní prostředí odepřeno.

-lo-, -era-

 

Náhledy fotografií ze složky Stromy k havarijnímu kácení??!

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zuzano Mutínská podej demisi !

(Ing. Josef Knap, 20. 4. 2009 16:39)

Co prosím chcete po šéfce Odboru životního protředí městského úřadu Čelákovice, když mi již dnes 10 let spolu se svou předchůdkyní v úřadu Ing. Jarolímovou odmítá dle posudků organizační složky státu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a posudku soudního znalce vyhlásit zahradu mé dcery orientovanou na cedry za Významný krajinný prvek a některé cedry za památné stromy ? Přednesu tuto svou žádost na nejbližším Zastupitelstvu - tedy 10. května 2009.
Zdraví,
Josef K n a p