Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podklady pro jednání zastupitelstva dne 14.5.2009 - kvalita veřejné správy a plán rozvoje města

4. 5. 2009

Jak se bude naše město do budoucna rozvíjet? Bude do budoucna dbát na kvalitu veřejné správy a zařadí se mezi vyspělá města? Přinášíme podkladový materiál, který obdrželi zastupitelé pro jednání o kvalitě veřejné správy a plánu rozvoje města. Materiál vznikl jako plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZM dne 26.2.. Těšíme se na diskuzi na ZM, doufejme jen, že problematika kvality nebude opět zařazena až na závěr jednání.

Pozvánka na veřejné zasedání ZM v Kulturním domě 14.5. od 18.00 hod..

Záznam z poslední diskuze o kvalitě veřejné správy a plánu strategického rozvoje na ZM 26.2. 2009.

USNESENÍ č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 26. 2. 2009.

8. 3. A ZM žádá :

zastupitele p. Igla na základě jeho návrhu na vytvoření Plánu rozvoje města
Čelákovice konkretizovat tento návrh a předložit do ZM informaci o tom, jaké
oblasti navrhuje zahrnout do Plánu rozvoje města Čelákovic, co bude jeho
obsahem spolu s orientačním vyčíslením potřebných nákladů na pořízení Plánu,
event. jeho jednotlivých částí.

8. 3. B ZM žádá : 

zastupitele p. Igla předložit na základě předloženého obecného materiálu
konkrétní návrh na realizaci zavedení kvality řízení městské správy
v Čelákovicích dle standardů Místní Agenda 21, s uvedením všech kritérií, která
v případě Čelákovic (pověřený obecní úřad – typ 2) přicházejí v úvahu, spolu
s orientačním vyčíslením nákladů a personální náročností (z hlediska občanů i
úřadu), které by s navrhovanou realizací byly spojeny.

-pfi-

 

 

Vážení zastupitelé,

dne 29.4. jsem na podatelnu MěÚ podal tyto materiály jako podklady pro naše jednání dne 14.5.2009.

Vzhledem k šíři problematiky a pro snažšší orientaci v této rozsáhlé agendě si dovoluji Vám zaslat podklady též v elektronické podobě ( viz. níže ) dovolující využití přímých odkazů na další zdroje informací.

 S pozdravem

M.L.Iglo

 

Miroslav Leypold Iglo                                         V Čelákovicích 28.4.2009

Člen zastupitelstva Města Čelákovice

Určeno : členům ZM Čelákovice pro jednání dne 14.5..2009

 Věc : zavedení kvality řízení městské správy dle standardů MA21 -  plnění usnesení ze ZM 26.2.2009

 Vážení,

S odvoláním na úkol vyplývající z usnesení zastupitelstva města a můj materiál předložený na jednání ZM dne 26.2.2009 předkládám návrh na realizaci zavedení kvality řízení městské správy v Čelákovicích dle standardů Místní Agenda 21, s uvedením všech kritérií, která v případě Čelákovic (pověřený obecní úřad  – typ 2) přicházejí v úvahu, spolu s orientačním vyčíslením nákladů a personální náročností (z hlediska občanů i úřadu), které by s navrhovanou realizací byly spojeny.

 1.                  Návrh postupu realizace zavedení kvality veřejné správy MA 21

a)                 Základním krokem je rozhodnutí ZM k přihlášení se městské samosprávy k cíli zkvalitnění městské samosprávy a k registraci do databáze MA21 kde v současné době je již registrováno 101 měst a obcí, 3 kraje a 10 mikroregionů . Město se může rozhodnout pro samostatnou aktivitu k uplatnění MA21 a nebo vstoupit do Národní sítě zdravých měst a využít metodické pomoci této organizace ( viz. Návrh na usnesení č.1 a návrh usnesení č.2).

b)                 Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje na období do r.2022 a akčního plánu ( krátkodobého 2-4 roky )

c)                  Přihláška do Národní sítě Zdravých měst ( viz. dále bod 4 )

2.                  Personální náročnost – v rámci práce na zkvalitnění veřejné správy je třeba trvale stanovit mezi členy zastupitelstva politika( většinou starosta resp.místostarosta ), který bude v  zastupitelstvu odpovídat za provádění jednotlivých cílů. Pro praktické provedení je nutné v rámci městského úřadu pověřit zaměstnance např. odboru rozvoje města, který bude mít ve své pracovní náplni kvalitu veřejné správy jako koordinátor( část úvazku ). Za kvalitu práce úřadu města odpovídá tajemník. Při zastupitelstvu je třeba vytvořit výbor pro strategické a komunitní plánování a dále při zpracování strategického plánu rozvoje výbor složený z občanů, podnikatelů, zástupců organizací a pracovní odborné skupiny ( viz. zpracování plánu strategického rozvoje )

 3.                Vyčíslení nákladů na zavedení MA21 – závisí na rozhodnutí zastupitelstva zda se Čelákovice rozhodnou splnit náročné úkoly v rámci plnění rozšířeného pracovního úvazku pracovníka Městského úřadu a nebo využijí výhod členství v NSZM. Členský poplatek činí v prvním roce 5.000, - Kč a další roky vychází z násobku počtu obyvatel a částky 1,50 Kč na obyvatele tj. Čelákovice cca 16.500, - Kč . Registrace města v databázi MA 21 je zcela zdarma, ale většina měst usilujících o zavedení kvality veřejné správy je v současné době v uvedené organizaci přihlášena. Samostatná finanční otázka je vytvoření plánu udržitelného rozvoje města a akčního plánu , které jsou základní součástí MA21 a náklady na jejich vytvoření jsou úměrné nárokům vyplývajícím ze zadání. Ve mnou sledovaných městech se náklady na zpracování plánu udržitelného rozvoje pohybovaly od 130 do 300 tis.Kč, ale na větší část nákladů ( 90 – 100% ) je možné získat dotaci. 

V rámci 1.výzvy MŽP Revolvingového fondu obdržela např.granty města

Poděbrady 875 tis.Kč, Chrudim 1.742 tis.Kč, Turnov 450 tis.Kč

V rámci 2 výzvy MŽP Revolvingového fondu obdržela např.granty města

Hlučín 881 tis.Kč, Buštěhrad 500 tis.Kč, Hodonín 885 tis.Kč, Praha – Běchovice 449 tis.Kč

Uvádím poskytnuté granty pouze srovnatelným městům neboť pro větší města byly granty úměrně vyšší. V prvních dvou výzvách MŽP o granty z Revolvingového fondu mohl žádat  každý zájemce splňující podmínky pro přidělení grantu. V současné době s ohledem na zvyšující se počet žadatelů již je vyžadováno splňění kritéria kvality veřejné správy MA21 stupeň D . Splnění podmínek je reálné při doručení přihlášky do databáze MA21 v termínu do 30.5.2009 a podání žádosti o dotaci z grantu do 30.6.2009.  Revolvingový fond dává možnost dotací na Místní agendu MA21 a současně I pro udržitelný rozvoj tj. Zpracování plánu udržitelného rozvoje. Dotací je možné pokrýt plat koordinátora MA21, dodávky prací jako např. poradenskou činnost, cestovné, nákup počítače, školení, letáky atd.

 4.                  Přihláška města Čelákovice do Národní sítě Zdravých měst ( NSZM )

Základním předpokladem pro přijetí města do asociace je, že:
- zastupitelstvo města schválí členství v NSZM 
- zastupitelstvo města schválí Deklaraci Zdravého města
- bude vyčleněna osoba v rámci úřadu, která bude v operativním kontaktu s NSZM (tzv. koordinátor a ten by měl být již při zpracování plánu rozvoje ) 
- bude pověřen politický zástupce města pro „Projekt Zdravé město“ (opět se jedná o zástupce vedení radnice – starosta/místostarosta a zde také bude rozhodnuto již při zpracování plánu rozvoje ). 

Náklady spojené se vstupem do NSZM jsou jen symbolické s přihlédnutím k bezplatným školením pořádaným každoročně pro členy a poskytovanou metodickou podporu.

Kvalita není jak je známo ze všech oblastí života zadarmo a tak pokud chceme zavést kvalitní veřejnou správu bude nutné akceptovat nejen náklady finanční, ale bude to vyžadovat i od nás zastupitelů určitou úroveň vědomostí o MA21 a trvale udržitelném rozvoji vůbec. Na internetových stránkách Cenia www.ma21.cz a na stránkách Národní sítě zdravých měst www.nszm.cz najdete všechny podrobnosti a pro méně zběhlé v počítači jsem zajistil propagační brožurky a letáky vydané ministerstvem životního prostředí ve kterých najdete odpověď na každou otázku k danému tématu. Čelákovice zaostaly za většinou srovnatelných měst v otázce partnerství veřejné správy a nyní jsme na dobré cestě náskok snížit. Otázka udržitelného rozvoje a kvality veřejné správy je již 12 let předmětem mezinárodní soutěže měst “Města kde stojí za to žít” jejíž finale proběhne letost v České republice ( vice najdete na http://www.livcom2009.cz/) . V roce 2008 byla mezi oceněnými městy např.Chrudim a take Kladno. Kdy budou oceněny též Čelákovice?  

Návrh na usnesení :

Č.1 – Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje přihlášku města do databáze MA21

č.1 – Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje členství města Čelákovice v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR ( NSZM ČR )

č.2 – Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje „Deklaraci Zdravého města“ v předloženém znění bez připomínek

č.3 – Zastupitelstvo města Čelákovice pověřuje ………. Jako politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

č.4 – Zastupitelstvo města Čelákovice souhlasí s tím, že Rada města pověří pracovníka města pro koordinaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

  Přílohy :

Č.1 – text přihlášky do databáze MA21

Č.2 – text přihlášky do Národní sítě zdravých měst

Č.3 – text Deklarace Zdravého města Čelákovice ( vč.informací o mezinárodních dokumentech Agenda 21 a Zdraví 21 )

Č.4 -Stanovy NSZM ČR

Č.5 – Rámcový přehled přínosů členství v NSZM ČR

Č.6 – 20 x brožura MÍSTNÍ AGENDA 21 – informace, postupy, criteria + 20 x CD

Č.7 – 20 x leták Místní Agenda 21 Životní prostředí České republiky

 

Miroslav Leypold Iglo                                                      V Čelákovicích 26.4.2009

Člen zastupitelstva Města Čelákovice

Určeno : členům ZM Čelákovice pro jednání dne 14.5.2009

Věc : plán rozvoje města – plnění usnesení ze ZM 26.2.2009

 Vážení,

S odvoláním na usnesení ZM ze dne 26.2.2009 předkládám upřesnění ve věci vytvoření Plánu rozvoje města Čelákovice.

1.Kvalitní plán rozvoje  je zpracován podle  potřeb občanů a z toho je zřejmé, že rozsah plánů není všude stejný. Základní podmínkou je  udržitelný rozvoj a myšlenka PARTNERSTVÍ ze které vychází i metodika využívající kriteria MA21 pro kvalitu veřejné správy ( obdoba ISO ). Obvyklá jsou tato témata  :

1.Doprava 2. Cestovní ruch a kultura 3. Životní prostředí 4. Bezbariérovost města 5. Sociální služby 5. Podpora podnikání 6. Vzdělávání, zájmová činnost, sport 6. Infrastruktura.7.Bezpečí občanů. 

Co požadují občané Čelákovic je třeba zjistit a to je první z úkolů pro zpracovatele Plánu rozvoje. Plán rozvoje většina měst zpracovává jako dlouhodobou vizi ( např.do r.2022 ) a jednotlivé úkoly plánu dále formuluje v krátkodobém tzv. Akčním plánu na období cca 4 let.

2.Proces zpracování Plánu rozvoje řídí tzv. Strategický tým –  složený ze zástupců města, městských organizací, podnikatelů, zájmových organizací a dalších. Dle praxe z již realizovaných Plánů rozvoje se vždy jednalo o několik desítek občanů, kteří se sejdou cca v období 1 roku na 5 - 6 půldenních schůzkách na kterých je vyhodnocen postup na zpracování Plánu rozvoje a o jednání Strategického týmu je vždy pořízen zápis. V týmu by mělo být zastoupeno co nejširší spektrum občanů, podnikatelů, zástupců Městského úřadu, veřejné správy a koordinátor z řad zaměstnanců městského úřadu. Dílčí úkoly Plánu rozvoje jsou rozpracovány v pracovních skupinách složených z odborníků na danou oblast ( např.doprava )

3.Součástí Strategického týmu bude i zpracovatel Plánu rozvoje tj. najatá odborná firma.. Při výběru je však velmi důležitá metodika zpracování – zejména zapojení veřejnosti na principech MA21, neboť zpracování plánu je věcí jednou a jeho soulad s potřebami obyvatel je věc druhá. Je zapotřebí vybrat firmu, jejíž pracovníci mají zkušenosti s realizací MA21, principy udržitelného rozvoje a požadavky dotací EU. Náklady budou ovlivněny i mírou spoluúčasti města na tvorbě plánu.Je možné najatou firmu pověřit kompletním zpracováním plánu a nebo využít  této firmy pouze pro konzultace a řízení tvorby plánu včetně moderování diskuzí s občany a zpracování plánu rozvoje ponechat na některém ze zaměstnanců městského úřadu. Doporučuji využít služeb nadace PARTNERSTVÍ , která má s tvorbou plánů hodně zkušeností a navíc je zde možné využít další grantové zdroje a zkušenosti z návazných projektů ( cyklostezky a možnosti cyklodopravy ve městě včetně způsobů dotací ). Cenu 1 hodiny účtují za 500, - Kč a je možné využít i pro pouhé konzultace ( více o nadaci najdetewww.nadacepartnerstvi.cz , již jsem s nimi jednal a jsou okamžitě připraveni ). Dle zpracovaných plánů bych doporučoval jako alternativu  též PhDr.Reitchmiedovou z poradenské firmy MEPCO ( zatím nebylo jednáno ). Pro provedení průzkumu názoru občanů např. v Českém Brodě použili služeb firmyAGORA.

4. Přehled firem – zpracovatelů plánu rozvoje měst zařazených v databázi MA21:

Město :            kateg. MA21   zpracovatel plánu :               náklady :                   plán do roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litoměřice            B               Regionální rozv. Agentura                                          2007 - 2020 

Chrudim                B               DHV ČR, spol. S.r.o.                                                      2003 - 2015

Český Brod            D               PhDr.Alena Reitschmiedová     cca 100.000, - Kč    2007 - 2022 

Dobříš                   D               PhDr.Alena Reitschmiedová                                        2008 – 2028

Kuřim                    C                RNDr.Petr Daněk, Ph.D                                                2007 – 2020

Horní Slavkov      Z               Nadace PARTNERSTVÍ Dita Tesařová                        2009 - 2028

5.Náklady na zpracování Plánu rozvoje je možné hradit z dotace  Ministerstva životního prostředí, které vypisuje již 3.výzvu z revolvingového fondu ( 15.4 až 30.6.2009 viz. příloha č.1  hrazeno 90 až 100% nákladů ). Podmínkou na přidělení dotace MŽ je splnění kriterií kategorie D kvality veřejné správy ( viz.příloha č.2 ). Město pro udělení certifikace musí být přihlášeno do databáze MA21.  Certifikaci vystavuje zkušební komise vždy pro příslušný rok a tedy je potřebné vždy po roce prokázat zda veřejná správa je stále kvalitní .

6. Úkoly vyplývající z přípravy Plánu rozvoje města Čelákovice

a) jmenovat odpovědného politika z řad zastupitelů b) jmenovat koordinátora z řad zaměstnanců úřadu c) uzavřít smlouvu s odbornou firmou d) podat přihlášku města do databáze MA21 e)  ustavit výbor zastupitelstva pro komunitní a strategické plánování e) ustavit výbor pro vyhotovení strategického plánu rozvoje f) podat žádost o dotaci z Revolvingového fondu g) uspořádat veřejné jednání s občany pro zjištění jejich názorů na nedostatky a přednosti města ( dotazníky, veřejné forum ) h) sestavit ze zjištěných potřeb občanů analýzu předností a  nedostatků města ch) projednat v pracovních odborných skupinách zjištěné potřeby občanů a navrhnout náměty k řešení i) sestavit z podkladů odborných pracovních skupin koncept plánu rozvoje j) projednat koncept plánu rozvoje s občany na 2.veřejném jednání k) zpracovat konečný plán rozvoje se zapracovanými připomínkami občanů z 2.veřejného jednání a předložit jej ke schválení v zastupitelstvu l) zpracovat akční plan rozvoje tj. Krátkodobý plán na období 5 let

Závěrem opakuji, že velmi snadným nahlédnutím do internetových stránek většiny srovnatelných měst zjistíme, že již mají zpracované plány rozvoje a ty jsou dostupné všem občanů i občasným návštěvníkům internetu ( tedy i Vám vážení kolegové ). Zpracování Plánu rozvoje není snadnou záležitostí a nejen finančně bude mít na nás nároky. Rozhodujícím bude vždy zastupitelstvo a proto je důležité, aby každý z nás byl informovaný o významu zpracování plánu pro budoucnost města a jeho občanů a to vyžaduje  i osobní iniciativu. Zveřejněný průzkum deníku MF DNES ze dne 27.4.2009 ukázal 110 měst, kde se žije nejlépe a Čelákovice se v seznamu neumístily a to vypovídá o mnohém. Bylo hodnoceno celkem 50 kriterií a tedy nejde o žádný nahodilý výkyv. Kvalitu života občanů našeho města můžeme plánováním rozvoje výrazně ovlivnit a není čas na jakékoli odklady.

Návrh na usnesení :

Č.1 Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje záměr zpracování Plánu rozvoje města Čelákovice do r.2022

Přílohy

Č.1 – Revolvingový fond MŽP text 3.výzvy

Č.2 - Přehled kriterií kvality veřejné správy MA21