Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požádali jsme o informování o zahajovaných správních řízeních

13. 4. 2009

PRO:                                                                                     V Čelákovicích dne 9.4. 2009

MĚSTO ČELÁKOVICE

Odbor životního prostředí
Městský úřad
nám. 5. května 1
250 88 Čelákovice

 
OD:
NAŠE Čelákovice, o.s.
zastoupené

Ing. Pavel Fišera, předseda sdružení

Na Stráni 673/14
250 88 Čelákovice
 

Věc: Žádost o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních

Žádáme tímto na základě § 70 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, abychom byli jako občanské sdružení předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, především v případech zamýšleného (i havarijního) kácení dřevin a zahájených procesech EIA a IPPC a případech změn v technologiích průmyslových podniků (změny ve vypouštění škodlivin vč. odpadů a nakládání s nimi), kdy je dotčeným orgánem státní správy Odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice.

 

Dále potom žádáme o informování v případech nových staveb a jiných záměrech staveb, jež mohou zhoršit životní prostředí občanů města Čelákovic, zejména zdravotní, hygienické nebo estetické podmínky pro jejich bydlení (stavby pro motorismus, parkovací plochy, garáže, skladové a výrobní haly), stavby, jejichž realizace by si vyžádala kácení městské zeleně, stavby, jejichž realizace by přispěla ke zvýšení hlukové zátěže, v případech výstavby, úprav a organizace dopravy místních komunikací a komunikací II. a III. třídy, v případech správních řízení,  týkající se zásahů do významných krajinných prvků, odlesňování pozemků nad 0,5 ha, činností, jež by mohly změnit nebo snížit krajinný ráz, zásahů do přírodních památek nebo jejich ochranných pásem.

 
 

Žádost je místně specifikována na katastry obcí Čelákovice, Sedlčánky a Záluží.

 
 
Oznámení zasílejte laskavě elektronicky na emailovou adresu o.s.: nase@celakovice.org

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

 
S pozdravem
 
Ing. Pavel Fišera,

předseda o.s. NAŠE Čelákovice, o.s.

Na Stráni 763/14
250 88, Čelákovice
Tel. 606661153