Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 16.září 2009

10. 9. 2009

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 16.září 2009

Oficielní program vyvěšený na stránkách města neuvádí žádné podrobnosti a při pohledu na body k jednání člověk nabývá dojem, že se v Čelákovicích mnoho neděje. Opak je však pravdou. Program vyjadřuje přání starosty a jeho věrných , a pokud by se jen této části zastupitelstva týkalo nebylo by o čem jednat. V jiných městech mají zastupitelé výrazně vyšší počet svých zasedání a i veřejnost se tak může častěji zapojit do diskuze. Jste spokojeni s údržbou trávníků? Chybí odpadkové koše? Jste zklamáni z nerealizované výstavby lávky přes Labe? To vše i jiná témata lze uplatnit při Vaší účasti na jednání zastupitelů ( bod diskuze je zařazen jako č.3 a tedy nebudete nuceni příliš čekat ).

Pojďme však k oficielnímu programu :

Ihned po uvítání budou představeni noví ředitelé základní umělecké školy a muzea. Jistě bude příležitost položit i několik otázek a dozvědět se tak něco o nových směrech, kterými se obě pro Čelákovice důležité kulturní instituce vydají. Následuje kontrola minulého zápisu z jednání a kontrola plnění usnesení tedy body pro nezasvěcené často nezáživné, ale pro význam jednání velmi podstatné.

Po formálním seznámení s vyjádřením města k zabezpečovacímu zařízení trati Praha Vysočany – Lysá již přichází na řadu diskuze – různé kam pan starosta zařadil např. i přestavu bývalého hotelu TOS, který současný majitel předělává na byty. Vedení města vede s investorem spor a jak je m.j. vyjádřeno v dopise JUDr.Bradáče zastupujícícho investora : … pan starosta podstatně překračuje a zneužívá svou pravomoc a společnost stavebníka z toho vyvodí důsledky …a ..Veškeré škody pokud dojde k jejich vzniku , budou vyčísleny a jejich náhrada bude uplatněna u soudu… Písemně se k této záležitosti vyjádřil i bývalý starosta ing.Šalda, který zpochybňuje dosavadní postup města a dodává : Byl bych velice nerad, kdyby se nevyvrátila domněnka p.Mgr.Šíla, že cílem negativního stanoviska města je pozdržet dokončení přestavby bývalého hotelu na bytový objekt a v pozadí by byl konkrétní zápas jiných potencionálních investorů majících komunálně politický vztah na vedení města ( konec citace z dopisu ing.Šaldy ). Já dodávám, že též nechápu proč je investorovi bráněno dokončit již téměř hotovou rekonstrukci. Mám s postupem současného vedení města podobné negativní zkušenosti a zřejmě by bylo možné vytvořit dlouhý seznam. Přestavba hotelu TOS je však jiná „váhová“ kategorie a případný prohraný soud by mohl zatížit město výraznou finanční zátěží . Možná to však současné vedení již nezajímá, neboť výsledek soudu by mohl vyjít až na příští volební období a pak Bůh ochraňuj nové vedení. Bylo by dobré , aby došlo k domluvě. Město Čelákovice u soudů mnoho nevyhrává, připomeňme nedávný soud s Harmonií, kdy město zaplatilo aniž se pořádně jednání rozeběhlo . Bude s v bodu diskuze jednat i o zástavbě proluky náměstí, kde se investor zavázal v kupní smlouvě dokončit výstavbu plánované budovy do konce května r.2010. Zatím se na stavbě ještě nekoplo a to co lze vidět je jen příprava na archeologický průzkum, který může trvat i déle než do konce tohoto roku. Při nedodržení termínu výstavby bude investor platit za každý měsíc zpoždění 500.000, - Kč penále a tak lze počítat s výrazným vylepšením rozpočtu. Byl bych však raději než placení nějakého penále, aby investor dodržel svůj závazek a občané Čelákovic již měli konečně náměstí dokončené. Užili jsme si stavebního nepořádku víc než dost. Na programu nejsou jen věci negativní a mezi ně patří i jednání o výzdobě rekonstruovaného nádraží. Zastupitelstvo má ke schválení materiál jednající o finanční podpoře provedení grafické úpravy prostor nádraží formou profesionálních grafiti ( podobně jako je v Lysé vyzdoben podchod u nádraží ), kterou má zajistit výtvarná dílna Labyrint. Finanční podporu přislíbili této výzdobě i české dráhy. Mrzí mne, že se stejná shoda nenalezla u kamerového systému, který by alespoň částečně omezil řádění vandalů. Místostarosta Rýdlo předkládá materiál, který řeší žádost o dotaci farní charity Neratovice, která se již leta stará o nezanedbatelný počet našich seniorů. Návrh na usnesení Je : ZM neschvaluje finanční příspěvek ve výši 170.000, - Kč na zajištění pečovatelské služby ve městě Čelákovice. V důvodové zprávě pan Rýdlo navrhuje převést stávající péči Charity na pečovatelskou službu zřizovanou městem. Budu hlasovat proti, jelikož mám s farní charitou nejlepší zkušenosti získané při její péči o mého otce. Farní Charita je též organizátorem různých sběrných akcí šatstva a myslím bude jen ke škodě, pokud se zruší konkurence a lidé si nebudou moci vybrat. To jsme tu již měli.

Bude se projednávat plnění rozpočtu k 30.6.2006 a také jeho plánované úpravy. V číslech je vždy obtížné hledat bez patřičného vysvětlení a tak je nutné se vždy zeptat dříve než si uděláme patřičný závěr. Někdy se stane, že akce není vyfakturovaná a na první pohled se zdá neplnění rozpočtu. Co je však jasné jsou plánované úpravy. Starosta sliboval počátkem r.2007 , že ještě na jaře budou zadány projekty rekonstrukce kanalizace v ulicích staré části Jiřiny a jak je vidět slib nechal uležet a snad budou projekty zadány až v rozpočtové změně č.5. Stačí to takto pozdržet a je již jen těžko očekávat, že tato dle starosty „prioritní“ akce bude ještě v tomto volebním období realizována. Chce to zkušenosti a ty pan starosta má. Středověké ulice staré Jiřiny ještě dlouho vydrží.

Bude se projednávat změna územního plánu č.3, která je na programu již několik let a snad se podaří ji schválit. Nevím zda jsem slyšel před rokem dobře, ale jistá ing.Teichmanová tvrdila zastupitelům, že do konce roku bude zahájena změna celého územního plánu tak jak ji nařizuje nový stavební zákon. Zřejmě jsem přeslechl do konce kterého roku vedoucí odboru rozvoje změnu plánuje. Jak je vidět na osudu ulic staré Jiřiny plánování je relativní pojem. Nicméně by zastupitelé měli brát ohled na to, co sami schválili a vtělili do obecně závazných vyhlášek. Prováděcí vyhláška k územnímu plánu E1/2005 říká toto : Aktualizace platnosti závazné části schváleného územního plánu bude provedena vždy jednou za 4 roky. Pokud by to byla pravda pak by žádosti o změnu územního plánu co leží na odboru rozvoje měly mít naději do konce r.2009. Nemají, neboť žádná aktualizace nebyla zahájena a změny č.2 a č.3 se týkaly pouze toho , co zamýšlelo město a občané se svými návrhy musí počkat vyhláška nevyhláška. Vyhláškou se neřídila ani značná část zastupitelů, kteří podpořili projekt Harmonie s uvažovanými 7mi patry ačkoliv jimi schválená vyhláška povolovala na náměstí pouze 5 pater. Jsme v Čelákovicích, zvykejme si. Raději ne, to by jsme byli v Kocourkově.

Dále je na programu změna jednacího řádu zastupitelstva, která se začala projednávat již cca před 2 roky a nějak to vázne. Současně platný jednací řád je již dávno překonaný a některé jeho ustanovení jsou takříkajíc k smíchu. Musíte např. požádat zastupitele zda si natočíte obrazový záznam, který však můžete klidně příští den vidět ze záznamu TV PORT. Zastupitelé si mohou poslechnout zvukový záznam na sekretariátu, ale pro potřebu práce se záznamem jej domů nedostanou a tak se stává, že např. zápis z jednání zastupitelstva je zjevně podepsán bez kontroly a vyniknou v něm pěkné perly a ledacos se zapomene. Občané si však záznam mohou koupit. Tedy shrnuto pokud zastupitel najde 100 Kč může zvukový záznam vlastnit, jinak ne. Kalkulace vychází, zastupitelé neutrácejí. Největší navrženou změnou jednacího řádu je podstatné snížení povinných informací , které až dosud byly uvedeny v zápise povinně. V minulém volebním období jste se mohli dozvědět např. že jistí 2 zastupitelé měli cca 60% absencí a to většinou neomluvených. Dnes pokud bude schválen návrh vedení města se to již nedozvíte. Listoval jsem volebními materiály z r.2002 a tam se jako jeden z hlavních slibů objevovalo stručně řečeno toto: Již nikdy se nebudete muset ptát PROČ. Zápis z jednání ZM bude obsahovat … Nyní se ptám já PROČ neplatí to co slibovali? Zápisy z jednání zastupitelstva budou vypadat asi takto : zastupitelé schválili prohlášení města č.42. Zdá se Vám to nemožné? Prolistujte si zápisy z městské rady a tam podobnou perlu najdete.

Nejraději mám rád vtip č.3. Jen se již moc nesměji. Ve chvíli, kdy se mluví o milionech z městské kasy pak to již nejsou žerty.

Velmi mě zaujal předposlední bod jednání : RWE – příprava projektu výstavby paroplynové elektrárny na k.ú.Mochov – prvotní informace . ČEZ hodlá vystavět na rozhraní katastru Mochov a Čelákovice elektrárnu. Nic o tom nevíme a již na nás chtějí schválit koupi 5.000 m2 pozemku na čerpání chladící vody na břehu Labe cca u první chaty ve směru na Sedlčánky. Věřím, že zastupitelé budou natolik slušní ke svým voličům, že odmítnou o tomto bodě jednat. Rozhodnutí o elektrárně v sousedství města je tak zásadním, že by se měli vyjádřit všichni občané a ne jen momentálně vládnoucí partička. Pro jistotu však radím přij´dte na jednání a nebo se pak budete muset koukat na krásné betonové chladící veže, které se stanou každodenní dominantou i našeho města ( jsou přes 100 m vysoké ). Jediná zatím více méně projekčně dořešená paroplynová elektrárna má být postavena v Počeradech a i ta má velké problémy neboť severočeský krajský úřad k její výstavbě vydal v srpnu zamítavé stanovisko. V případě Mochova i Čelákovic by musel být změněn územní plán.

Výše jsem uvedl poznámky k oficielnímu programu, který navrhl starosta a jeho lidé. Opozice se nikdo na nic neptá a jen významně někteří zvedají obočí, jak svými návrhy zdržujeme jednání. Ono je o čem jednat. Jen chtít. Jak to je např. s označením ulic, kdy návštěvník města jen stěží dohledá nápis Masarykova ulice a potíže jsou i s dalšími. Jak bylo naloženo se zprávou o úniku dýmu z Kovohutí? Proč se opakují případy nekvalitního sekání trávy? Jak je to s dělnickými domky u Kovohutí? Zda uspěl pan starosta ve výběrovém řízení na vedoucího hospodářského odboru? Jiné a další otázky zřejmě přinesou opoziční zastupitelé a přítomní občané. Máte zájem o město ve kterém žijete? Pak by jste na jednání zastupitelstva neměli chybět.

Hodně optimismu přeje

Mirek Iglo

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář