Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva (24.6.2010)

17. 6. 2010

 Pozvánka na jednání zastupitelstva čtvrtek 24.6.2010

 

Doplněna související videa:

L.Netušil - diskuze k elektrárně

M.L.Iglo - diskuze k proluce náměstí

I.Tureček - kvalita vody

Jedná se pravděpodobně již o předposlední zasedání zastupitelů před komunálními volbami a tak jde i o jednu z posledních možností přijít s náměty na zlepšení věcí veřejných. Na programu je několik bodů, které se opakují jako např. dostavba proluky na náměstí, rekonstrukce čističky, kontrolní výbor a jiné nekonečné příběhy. Někteří mi vyčítají, že se snažím pozvánku jednostranně upravit v neprospěch současného vedení a tak jsem pro zvýšení objektivity tentokrát přidal i několik příloh kde si každý může moje slova ověřit a případně si i poslechne, co se o té věci mluvilo na předcházejícím zasedání zastupitelstva.

Dostavba proluky náměstí – jak jsem předpověděl, starosta předkládá ke schválení dodatek ke kupní smlouvě s firmou STOPRO INVEST, kterým se investorovi promine penále. Na minulém jednání zastupitelé dodatek neschválili. Nárok na plnění ve prospěch kasy města již vznikl neboť dle smlouvy měla být dostavba proluky kolaudována k 30.5.2010 a jak mohou  všichni vidět, ještě ani nezačala. Investor totiž teprve 14.4.2010 podepsal Dohodu o provedení záchranného archeologického průzkumu a to je trochu pozdě pokud měla být stavba za 1,5 měsíce dokončena. Schválíme-li dodatek ke smlouvě, dobrovolně se vzdáme několika milionů korun. Z jakého důvodu? Když organizátoři besedy o elektrárně žádali od města odpuštění nájemného ve výši 2.400, - Kč za kulturní dům, neuspěli. Nyní odpustíme 9.000.000, - Kč!!! Jedná se o protiprávní postup a potenciálně i trestní jednání – po schválení má tedy smysl podat na zastupitele, kteří hlasovali pro, trestní oznámení. Zřejmě to nebude jediné trestní oznámení, neboť se objevují informace o již podaném trestním oznámení společnosti Emity group. Není divu. Způsob jakým bylo provedeno výběrové řízení si přímo volá po trestním oznámení, protikorupční organizace Transparency již dříve upozornila na vady postupu při výběrovém řízení a její dopisy si můžete přečíst na stránkách města.

Dalším bodem je čistička odpadních vod, jejíž rekonstrukce měla být hotova do konce r.2005. Státnímu fondu životního prostředí se stále něco  v podkladech města nelíbí a tak se jedná a jedná a celé to nemá konec. 

Majetkoprávní  záležitosti. Je zde předkládána smlouva s p.Buriánkem na jehož souhlasu leží budoucnost kanalizace v Záluží slibovaná již dobře 10 let. Smlouva však není p.Buriánkem odsouhlasena a tak je s podivem, že ji vůbec starosta do jednání zastupitelům předkládá. Jde opět o divadlo, které jsem popsal v druhém čísle Zpravodaje NAŠE Čelákovice. Již před několika lety měla vedoucí odboru rozvoje nařízeno v této věci uspořádat výběrové řízení. No přirozeně také bez potřebného souhlasu p.Buriánka. Bylo to též před volbami a to se nějaký ten divadelní kus režíruje jedna báseň. Jak nám starosta oznámil v ZMČ 3/2010, je tato akce označena znaménkem + a můžeme být tedy spokojeni (jde o pozitivně se vyvíjející akce) kde se daří postupovat dopředu. Na schůzce s panem Buriánkem dne 18.2.2010 prý nastal zlom a my jsme se domluvili na společném řešení. Pan starosta má jistě telefon na p.Buriánka a tak by mohl vědět co je příčinou, že k předkládané smlouvě chybí to podstatné?

Na programu je i hospodaření města v r.2009 a pokud si někdo již stačil přečíst, za co se v minulém roce vydaly peníze, možná, že má již připravenou otázku. Hospodaření je vyvěšeno na tabuli před radnicí.

Jako šestý bod programu přijde diskuze a zde můžeme opět očekávat překvapení. Zřejmě opět dojde na životní prostředí. Občan z Jiřiny se již 8 měsíců snaží získat cestou městského úřad rozbor spadu, který Kovohutě produkují, a zdá se, že ani po tak dlouhé době nebude jeho žádost vyřízena. Navrhoval jsem pozvat ředitele Kovohutí a Českou inspekci životního prostředí, ale můj návrh nebyl schválený. Následně na to asi za 2 týdny se na Labi opět objevily nějaké ropné látky vytékající z Kovohutí jednoho z největších znečišťovatelů vody v ČR. Nic se neděje, zapomeňte. V Labi se jedná jen o životy ryb a jejich kvalitu. Mnohem horší to je s obsahem olova v půdě a to by nikoho nemělo nechat chladným. Řešit tuto otázku již 8 měsíců mě připadá nemyslitelné. Konečně, co ale mám očekávat když „špičkovou produkci“ dioxinů v TOS-MET nikdo z vedení města ani nekomentoval. Životní prostředí to nejsou jen jedy v ovzduší a Labi, ale mnoho se mluví i o starých ekologických zátěžích jako je městská skládka, kam bylo vyvezeno tolik chemie, že by stálo za to skládku monitorovat. Zřejmě se tak neděje neboť zatím nikdy se o tomto problému na zastupitelstvu nejednalo. Jak jsou odbor životního prostředí a vedení města spokojeni se stavem močůvkové laguny u Sedlčánek? Stačí jen málo a při přívalovém dešti to vše půjde do Labe a možná i do mnoha studní.

Jak si můžete přečíst v článkuMěsto souhlasí s výstavbou nových zdrojů v centru městaměstská rada vydala souhlas s výstavbou nových lakovacích kabin TOS-MET. Ještě, že se najdou lidé odpovědnější než naši radní a ti to pozastavili protože se naštěstí zeptali těch, kteří jsou na tuto problematiku odborníci. Přečtěte si, co by to znamenalo: "Podle uvedené projektované roční spotřeby nátěrových hmot ve výši 36410 kg a organických rozpouštědel 11190 kg by za předpokladu, že nátěrové hmoty budou obsahovat cca 50% těkavých organických látek, celková roční spotřeba těkavých organických látek dosáhla téměř 30 tun (19 tun z nátěrových hmot a 11 tun dalších rozpouštědel). K záchytu tohoto hmotnostního množství  těkavých organických látek by při adsorpční kapacitě adsorbentu 20 % až 25 % a za podmínky dodržení emisního limitu bylo zapotřebí 100 až 150 tun aktivního uhlí ročně, což u systému bez regenerace v místě provozu je neschůdné řešení a nelze jej považovat za postup vyhovující požadavkům nejlepší dostupné techniky." Tolik odborníci. Podobných chyb v oblasti životního prostředí registrujeme u naší městské rady více. Není se co divit, vždyť žádný z nich není odborník na životní prostředí a tak od toho v ostatních městech mají poradní komise složené z odborníků. Je tedy s podivem, že odmítají vznik komise pro životní prostředí - v jiných městech tolik běžné. Jen Jára da Cimrman si mohl dovolit dělat odpovědné rozhodnutí v oblastech gynekologie, raketových motorů a vedení zákopové války. Příklad lakovacích kabin ukazuje, kam může nezodpovědné jednání radních vést. V případě ohrožení zdraví nás všech je to mimořádný hazard.

Lidé se pozastavují nad výstavou kamenných obrubníků oválného objezdu zvaného „Šišák“.  Možná se někdo bude ptát proč nejsou práce koordinovány a pokud obrubníky byly vytaženy ze země není celá práce dokončena? Neslyšel jsem zatím oficielní verzi, ale prý to je s ohledem na uzavírku v Masarykově ulici. Přes „Šišák“ projíždí mnohem více kamionů a jak dobře z uplynulých let víme tato stavba je jednou z nepovedených a kamiony ji nesvědčí. Podobné práce něco stojí a myslím, že bude jednou velmi zajímavé vyčíslit co se již do podobných úprav a oprav vložilo (obruibníky byly 14 dní před uzavírkou opravovány).

Vysvětlování by mělo přijít i k rekonstrukci ulice Kostelní, kde se chvíli pracuje a pak dlouho ne a obyvatelé ulice musí snášet prach a nemají kvalitní příjezd k domu a o obchodech s ubývajícími zákazníky ani nemluvě. Obyvatelé ulice musejí přijít a ptát se.

Již delší čas panují  pochyby o tom, jak se v našem městě kácí stromy. Nedávno zmizely 3 lípy v Sukově ulici ( Nedaniny ) a zřejmě se bude jednat o vážný problém. Sdružení NAŠE Čelákovice je účastníkem každého řízení o likvidaci stromů a tentokrát se nikdo neptal ( řízení neproběhlo ) a stromy jsou pryč a to ještě v období, kdy by již ke kácení nemělo dojít (před květem).

Občané jistě nezapomenou na elektrárnu a budou chtít vysvětlení co má znamenat dopis starosty adresovaný RWE ve kterém se dotazuje na postup přípravy výstavby elektrárny. Proč to dělá, když zastupitelstvo odmítlo její výstavbu? Pokud někoho zajímají stanoviska RWE mají je uvedena v komentáři který poskytla RWE Českému rozhlasu při natáčení besedy „Elektrárna pohledem občanské iniciativy“. 

V závěru programu jednání se bude mluvit o činnosti kontrolního výboru především v souvislosti s kontrolou v Muzeu. Jak píše předseda kontrolního výboru ing.Šalda členové kontrolního výboru se shodli na tom , že problematika „Kronik“ městského muzea je pro ně již uzavřená a že se k ní již nehodlají vracet. Jsem přesvědčený, že by se kontrolní výbor měl věnovat zneužití výsledků auditu v muzeu, kdy tyto byly projednávány způsobem neodpovídajícím pravidlům kontroly, kdy se dělaly závěry bez možnosti vyjádření kontrolovaných. Stručně řečeno, na tento způsob postupu doplatil nejen bývalý ředitel, ale i tento současný. V případě muzea je již několik let téměř pravidelně praktikovaný způsob, že někdo provede v muzeu kontrolu, napíše svůj dojem z kontroly a ten předá vedení města. Vedení pak bez vyjádření kontrolované strany vydá rozhodnutí. Tentokrát na to doplatil nový ředitel muzea, kterému rada odebrala osobní ohodnocení od 7.5.2010 a zdůvodnila mu to až dopisem schváleným radou až 3.6.2010 a zpracovaným 14.6.2010. Kdo si povšimnul termínů zřejmě si myslí to samé co já. Nejde to dohromady. Když někoho trestám, měl by vědět za co a rada by měla rozhodovat podle písemných materiálů. Ředitel Eisner obdržel písemné zdůvodnění až po 37 dnech. Navíc v dopise byly závažné překlepy. Obsah zdůvodnění jak jej stvořil místostarosta Rýdlo je také k pousmání. Trest přišel za opakovaně odevzdanou chybnou uzávěrku, následné nerespektování doporučení auditora, odmítnutí zprávy auditora a liknavý postup při řešení problematiky kolektivní smlouvy. Nevím, zda ředitel muzea je jmenovaný jako svéprávný úředník a nebo mu pan místostarosta dělá poručníka.  Zřejmě však žádného poručníka nemá a tak měl plné právo odmítnout práci auditorské firmy, která hrubě porušila smlouvu o auditu tím, že předala závěry auditu všude jinde než jeho objednateli. Panu řediteli výsledek auditu došel až poté co zrušil smlouvu o provedení auditu. Měl by se pan Rýdlo zamyslet nad svým jednáním kterým destabilizuje personální složení muzea. Nový ředitel pravděpodobně odejde a kdo přijde na jeho místo při vědomí, jak se zde s lidmi jedná? Navíc, způsob jakým se jedná o provedení tisku kroniky si řekl o podání žaloby (část 1 část 2 část 3 ). Naprosto diletantsky je tvrzeno, že firma pana Š. nemá oprávnění k tisku kronik a dokonce měla být najmuta advokátní kancelář k přešetření. Mnohé větší prohřešky se odbývají mávnutím ruky jako např. naprosto neodpovědný přístup k zajištění zimního úklidu, kdy bylo na základě změny zákona zřejmé, že bude nutné zajistit navíc potřebnou mechanizaci. Zákon platil od dubna, ale naši odpovědní úředníci reagovali objednávkou až 8.prosince. Doplatili jsme na to všichni. Stačilo jen málo, objednat stroj včas. To by však museli páni na radnici odejmout osobní ohodnocení sobě.

Nevím, zda je toho hodně nebo málo k řešení. Vše je relativní. Rozhodně je blízko do voleb a tak by měli být vidět ti, co to po nás převezmou a chtějí být novými zastupiteli. Na každé kandidátce bude uvedeno 21 jmen občanů, kteří se představí a budou žádat o Váš hlas. Pokud bude opět asi 8 kandidujících stran a sdružení je to celkem 168 lidí. Měli by o chodu města také něco vědět a to pochopí jedině při své přítomnosti na jednání zastupitelstva. Jako obvykle se bude přičiněním p.Špačka natáčet obrazový záznam jednání a tam uvidíte, kdo všechno byl v sále přítomný.

Videozáznamy z předchozího jednání zastupitelstva

 L.Netušil - diskuze k elektrárně

M.L.Iglo - diskuze k proluce náměstí

I.Tureček - kvalita vody

 

Náhledy fotografií ze složky podklady k ZM 24.6.2010

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

odpověď p.Studničkovi

(Mirek Iglo, 24. 6. 2010 16:30)

Vážený pane Studničko,

děkuji za Vaše pozorné sledování stránek NAŠE Čelákovice. Je ke škodě pozvánky, že video záznam není funkční a velmi mě to mrzí. Věřím, že po volbách podobný způsob informací bude běžně dostupný i na stránkách města a věřte bude naše velká snaha minimálně takto informace občanům podat. Členové o.s.NAŠE Čelákovice vytvářejí tyto stránky ve svém volnu a vlastním nákladem a tak někdy je ta "ochotnická" práce vidět. Podstatný je však obsah a zde myslím pozvánka plní svůj účel na 100% neboť pokud ji srovnáte s informacemi poskytovanými městem pak je to zcela o něčem jiném.Lidé naše stránky navštěvují a mohu říci, že jsme s denní návštěvností okolo 100 vstupů spokojeni neboť má vzestupný trend.
Budu se snažit před příštím zastupitelstvem zveřejnit pozvánku dříve abychom mohli spolu p.Studničko diskutovat o obsahu a ne jen o věcech vedlejších. Ještě jednou díky za Vaši pozornost.

Mirek Iglo

problemy s videem

(Administrator, 24. 6. 2010 14:16)

Dobrý den,
problém je čistě technicko-ekonomického charakteru. "Bezplatné" servery (YouTube apod.) umožňují uložit pouze omezeně velká videa.

Na odstranění "problému" se intenzivně pracuje, uvítáme návrhy řešení nebo spolupráci.

Videa jsou doplňkovým materiálem, podstatnější je obsah pozvánky
Pavel F.

Jsou tu nějací čtenáři?

(Petr Studnička, 24. 6. 2010 1:39)

Je až s podivem, jak dlouho jsou ve vláknu "Pozvánka na jednání zastupitelstva" zveřejněna 3 videa, z nichž funkční je pouze jedno z nich. Dvě zbylá jsou delší než 10 minut a spustit je nelze.

Jak je vidět, aktivní čtenáři se s tím vyrovnali a nevadí jim to. Je ale fakt, že dříve připomínku vznést nemohli, protože komentáře k videům byly zablokovány. Věřme, že se jedná jen o technickou chybu, kterou Výbor občanského sdružení obratem odstraní.

Hezký den všem pozorným čtenářům přeje,


Petr S t u d n i č k a