Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připravuje se rekonstrukce trati 231

2. 3. 2009

Připravuje se rekonstrukce trati 231

Rozhodnutí o stavbě trati dnes označované číslem 231 padlo v roce 1870 a téměř před 136 lety byl zahájen provoz vlaků mezi Prahou, Čelákovicemi a Nymburkem. V letech 1925 – 1928 byl zdvoukolejněn úsek Praha Vysočany – Lysá nad Labem a v roce 1976 byla tato část trati elektrifikována. Trať 231 je jedním z hlavních železničních tahů Středočeského kraje. V úseku Lysá nad Labem – Kolín je součástí mezinárodního koridoru E 61. Význam železniční tepny Lysá nad Labem – Čelákovice – Praha je nesporný. V případě potíží na 1., resp. 3. tranzitním železničním koridoru slouží tato trať jako objízdná. Díky dokončenému Novému spojení je úsek mezi žst. Praha Masarykovo nádraží a Praha Vysočany zmodernizován. Mezi Prahou Vysočany a Lysou nad Labem se počítá s rekonstrukcí trati výhledově v letech 2013 – 2016. Náklady jsou odhadovány ve výši 5,8 miliardy Kč.

Stavba Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) „Optimalizace trati Lysá nad Labem (mimo) – Praha Vysočany (včetně)“ je plánována ve 2 etapách. V letech 2009 – 2010 proběhne 1. etapa, která zahrnuje rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Vysočany a odb. Skály a dále doplnění automatických hradel v úsecích Praha Horní Počernice – Mstětice a Mstětice – Čelákovice. Cílem této investice je posílení kapacity dráhy tak, aby v době, kdy bude probíhat modernizace trati v úseku Praha Běchovice – Úvaly bylo možné na trať 231 (Praha – Čelákovice – Nymburk – Kolín) převést dálkovou dopravu, kterou bude nutno odklonit z trati 011 (Praha – Český Brod – Kolín). Odklonová doprava by měla co nejméně ovlivňovat stávají taktový jízdní řád na trati 231. V době stavebních prací bude nutné zavádět postupně výluky v úseku Praha Vysočany – Čelákovice. Cestující veřejnost bude o výlukách včas informována a SŽDC prosí tímto o toleranci a pochopení.

V časovém horizontu let 2013 – 2016 je plánována 2. etapa, v rámci které budou rekonstruovány všechny železniční stanice (Praha Vysočany, Praha Horní Počernice, Čelákovice) i železniční zastávky (Zeleneč, Mstětice) a traťové úseky. Tato rekonstrukce bude mít v Čelákovicích řadu dopadů:

1. Nástupiště v žst. Čelákovice

V Čelákovicích budou vybudována 2 nástupiště (ostrovní pro směr Praha / Lysá n. L. a vnější u výpravní budovy pro směr Brandýs n. L.). Ostrovní nástupiště bude posunuto směrem na sever a bude mít 2 podchody (nádražní budova a Kollárova – TS). Přístup na obě nástupiště bude řešen bezbariérově a navrženy jsou výtahy pro přepravu dětských kočárků a jízdních kol. Nový podchod propojí obě části městě rozdělené v současnosti železniční tratí a měl by zamezit nebezpečnému přecházení dráhy, ke kterému v tomto místě často dochází.

2. Nové zabezpečovací a sdělovací zařízení

Součástí rekonstrukce je i vybudování nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, aby byl výhledově umožněn přechod na centrální řízení dopravy, které již nevyžaduje trvalou obsluhu v jednotlivých stanicích. Obsazení obslužným personálem (pokladní apod.) je věcí personální politiky příslušného dopravce (nyní ČD, a. s.).

3. Přeložka trati na katastru Čelákovic

Jsou navrženy úpravy směrového vedení trati tak, aby byly odstraněny výrazné propady rychlosti v místech malých poloměrů. Nejvýraznější je přeložka železniční trati ihned na výjezdu ze žst. Čelákovice směrem na Prahu. Je situována podle řešení zapracovaného v územním plánu Středočeského kraje i města Čelákovice. Součástí řešení přeložky jsou také vyvolané úpravy v okolí, např. přeložka silnice do Záluží, úprava koryta potoka či úpravy v areálu posklizňové linky.

Výřez územního plánu Čelákovic s přeložkou trati

(www.celakovice.cz)

4. Železniční most přes Labe

Stávající technický stav mostu není kritický, ale jeho prostorové uspořádání neumožňuje rekonstrukci podle drážních předpisů a norem. Komplexní rekonstrukce mostu počítá se zohledněním parametrů drážních i pro vodní dopravu (plavební profil 7,00 m). Je plánována nová ocelová konstrukce se zachováním stávajících mostních otvorů. Dle požadavku města je nová mostní konstrukce navržena tak, aby na ní bylo možno osadit lávku pro pěší (samostatná investice města). V místě mostu je nutné zvednout niveletu tratě o cca 3,25 m a tento výškový zdvih bude proveden v úseku mezi mostem a stávající zastávkou v Jiřině.

5. Trať vedoucí městem

Úsek železniční tratě mezi zastávkou v Jiřině a žst. Čelákovice zůstane s ohledem na průchod tratě stávající zástavbou bez zásadních výškových a směrových úprav.

 

Realizace této investice SŽDC je velmi náročná po stránce technické, územní, provozní i investiční a proto je připravována tak, aby ji bylo možno případně realizovat v etapách podle aktuálních možností a provozních potřeb.


SŽDC zadala zpracování Dokumentace k územnímu řízení společnosti SUDOP Praha. Vzhledem k tomu, že projekt bude mít poměrně velký vliv na město, počítá se s uspořádáním workshopu pro občany města v Kulturním domě, jakmile bude městu předložen koncept dokumentace k územnímu řízení, resp. jeho čelákovická a zálužská část. Na worskshopu by byli přítomni zástupci Města, projektanta a investora.

 

Zveřejněno s laskavým souhlasem autora - Petra Studničky, zastupitele města

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář