Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet města 2013 – reakce na článek pana Bohumila Klicpery ze Zpravodaje Leden 2013

14. 2. 2013

Rozpočet města 2013 – reakce na článek pana Bohumila Klicpery ze Zpravodaje Leden 2013

Dovolte nám touto cestou reagovat na článek pana Bohumila Klicpery z lednového vydání Zpravodaje města Čelákovic roku 2013, který vyšel pod názvem „Pohled opozičního zastupitele na rozpočet města 2013.

      Na úvod bychom rádi poděkovali panu Klicperovi za jeho zájem o městské finance a doufáme, že se zapojí, jakožto zastupitel, do práce pro město a pomůže se svými schopnostmi a znalostmi dotační politiky a jednotlivých dotačních programů získat pro město tolik potřebné finance pro realizaci důležitých projektů v rámci města. Projektů ve městě, kde se nedostává financí je víc než dost a tak pevně věříme, že pomoc se zajištěním dotací od opozičního zastupitele nezůstane pouze v teoretické rovině, ale bude v brzké době i v konkrétním případě realizována, včetně možnosti žádostí per partes (po částech). V takovýchto záležitostech budeme zastupitele, byť opozičního, podporovat, neboť jde o tvořivou práci pro město, z které budou profitovat všichni občané města.

Článek zmiňuje kritiku rozpočtu a dle názoru pana Klicpery byl špatně připraven. Nutno říct, že rozpočet vznikal standardní cestou a byl dvakrát projednáván na finančním výboru, kde má opozice své zástupce, kteří navrhovaný rozpočet podpořili a neměli jakékoliv připomínky k jeho sestavení. Dále, jak již informoval pan starosta Josef Pátek, byli všichni zastupitelé pozváni na schůzku, kde mohli své připomínky k rozpočtu sdělit. Toho využila jen malá skupina zastupitelů. Dodatečná změna rozpočtu pro rok 2013 provedená zástupci opozice pouze poškodila připravený rozpočet a zkomplikovala financování ostatních připravovaných investičních akcí a znehodnotila práci mnoha lidí, kteří se na jeho přípravě podíleli a věnovali tomu velké množství času. Nemůžeme se tedy zbavit dojmu, že jediným motivem této úpravy je zkomplikovat život vedení města a to za jakoukoliv cenu. 

      Je s podivem, že pan zastupitel kritizuje rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015, když za jeho období starostování byly tyto výhledy dělány naprosto stejným způsobem. Rádi bychom také uvítali kvalitněji zpracované výhledy do budoucna, ale bohužel při dnešním nejistém prostředí není možné kvalitně plánovat na delší časové období, a to nejen finance. Prostředí vytvářené státem a dnešním stavem místního zastupitelstva neumožňuje plánovat s delším horizontem než jeden rok, což nám nejspíše potvrdí všichni, kteří jednání zastupitelstva sledují.

      Nyní se pojďme věnovat odborným otázkám.

Provozní saldo města pro rok 2013 činí podle našeho názoru cca 65 mil. Kč a pokud se podaří udržet provozní výdaje města pod kontrolou, tak by se toto saldo mělo udržet i do budoucna. Z tohoto salda jsou spláceny veškeré úvěry, jejichž celkové roční splátky nyní činí cca 8,5 mil. Kč. Město má tedy k dispozici cca 56 mil. Kč na investice. Pro uchování tohoto salda do budoucna je však naprosto nutné neprodávat majetek města, který přináší do městského rozpočtu pravidelné příjmy, a to jsou právě městské byty, které pan Klicpera navrhuje prodat. Pokud dojde k prodeji městských bytů, sníží se toto saldo o 14 mil. Kč (od příjmů z nájmu městských bytů jsme odečetli výdaje na opravy a správu těchto bytů). Otázkou zůstává, čím by město  v budoucnu, po utracení peněz z prodeje bytů, takovýto finanční výpadek nahradilo. Prodeje bytů nejsou jen finanční záležitostí, ale zároveň i citlivou sociální politikou města. Byty lze využívat k různým účelům, od tržního pronájmu až k zajištění bydlení obyvatel v nouzi. Pokud byty budou jednou prodány, nelze tento krok již vrátit zpět a otázkou zůstává, proč by se tak mělo stát do roku 2022.

      Nestoudné napadání rozvojové stagnace a vegetování z připravených projektů je více než komické a pramení spíš z neznalosti základních finančních analýz. Bývalé vedení radnice přenechalo novému pouze dluhy ve výši 74 mil. Kč, vystavené faktury k proplacení a rozjeté investiční projekty, u kterých již byl minimální manévrovací prostor pro změny. Návrh rozpočtu pro rok 2011 po odchodu pana Klicpery obsahoval deficit ve výši 70 mil. Kč. Vedení města tedy nezbylo nic jiného než obětovat svůj volební program ve prospěch splnění všech vytvořených závazků města a provádět škrty v jednotlivých kapitolách. Upozorňujeme, že těmto závazkům byly de facto obětovány rozpočty pro roky 2011 a 2012. Rok 2013 je teprve prvním, kde se vedení města rozhodovalo o využití volných finančních prostředků. Výsledkem je použití těchto prostředků na výstavbu potřebné lávky a zajištění spojení Čelákovic s druhým břehem Labe. Jedná se o nejvýznamnější investiční projekt, který doposud nebyl zrealizován, a doufáme, že se místní opozici nepodaří tento záměr zmařit.

      Není pravdou, že současné vedení města nepracuje s provozními výdaji města. Vždyť městu se podařilo v loňském roce vysoutěžit o 10 mil. Kč nižší cenu za roční dodávku plynu pro město. K tomu se v letošním roce podařilo ušetřit za 2-leté dodávky elektřiny cca 1,2 mil. Kč. Dále město získalo nájemce městské sauny, kde z pohledu městských financí uspoří významné  částky. Naproti tomu rostou ceny materiálů a služeb, které se negativně promítají do provozních výdajů města, takže jejich udržení ve stejné výši je fakticky úsporou. Budeme rádi za každé dobré podněty k úsporám, ale prozatím finanční výbor žádné podněty od opozičních zastupitelů neobdržel. Nechutná debata nad využíváním služebního vozu starostou pouze ukázala na to, že opozici ve skutečnosti nejde o dobré fungování města či kritiku, ale pouze o házení klacků pod nohy současnému vedení. 

      Přerozdělování. Stoprocentně souhlasíme s panem Klicperou v tom, že peníze by se měly vracet do majetku, který je vydělává. Je, ale nutno podotknout, že bez těchto prostředků není město schopno fungovat ve stávající podobě. Pan Klicpera mluví o prodeji městských bytů, ale my se ptáme, kam se jemu zatoulaly peníze získané z prodeje bytů a ostatního majetku! Kam byly přerozděleny! Kde jsou peníze získané z pronájmu tepelných zařízení za období jeho vládnutí. Kdy a ve kterých kapitolách byly tvořeny rezervy na nákupy dosluhujících kotlů pro vytápění? Je zde třeba uvést, že se za 8 let vládnutí minulého vedení jednalo o téměř 200 mil. Kč kapitálových příjmů z prodeje majetku a dalších cca 65 mil. Kč z pronájmu tepelných zařízení. To, co navrhuje pan Klicpera, bude fungovat pouze do té doby, dokud nebude prodán poslední byt města. Pokud bychom uvedli do reality návrhy místní opozice, tak by disponibilní částka města na investice činila 27,4 mil. Kč ročně. Tímto by byly investiční možnosti města de facto nulové a zbylé finanční prostředky nepostačí ani k prosté obnově majetku města a mohli bychom zcela zapomenout na další rozvoj města.

Vedení města se rozhodlo jít cestou snižování dluhů a přenechání kvalitního majetku v jeho vlastnictví i dalším generacím, což je dle našeho názoru správné rozhodnutí, které umožní městu rozvoj i po roce 2022, který „pro sebe“ jako konečný termín uvádí pan Klicpera.

                  Miloslav Uhlíř a Václav Vlasák, členové finančního výboru