Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OŽP k odstranění lip v aleji Wolkera

23. 9. 2009

Vážený pane předsedo,

posíláme Vám informaci k odstraněným 2 exemplářům uschlých lip v aleji Jiřího Wolkera, o kterých člen Vašeho sdružení a zastupitel města pan Iglo z neznámého důvodu tvrdí, že to byly zdravé stromy, které byly smýceny z havarijních důvodů. Netušíme, kde k této nepravdivé informaci přišel. Zde na odboru jsem mu já osobně sdělila, že šlo o suché stromy, které již zákon č. 114/92 Sb. nechrání a byly tedy odstraněny správcem zeleně v pracovním pořádku. Vyhledala a poskytla jsem mu dokonce okamžitě fotografie, které jsem měla k dispozici, včetně nabídky nahlédnutí do posudku, který Vám zasílám v příloze.

Výše uvedené stromy vykazovaly již od roku 2007 známky postupného odumírání. Přesto po poradě s odborníky a také se Státní rostlinoléklařskou správou jsme se domnívali, že jde o stav přechodný a měli bychom jim poskytnout šanci k dalšímu životu. Občané z okolních domků nás upozorňovali průběžně na jejich stav, který se zhoršoval. Proto jsme v roce 2008 objednali posudek u znalce, který Vám zasíláme. Není nám zcela jasné, jak nyní může člen Vašeho sdružení tvrdit vyložené nepravdy, když v průběhu tří let byl jejich stav patrný každému kolemjdoucímu i cestujícím ve vlaku. Dle názoru znalce fyziologická vitalita stromu byla výrazně zhoršená - zbytková. Perspektivu stromů hodnotil jako velmi krátkodobou.
Doufáme tedy, že uveřejníte na svých webových stránkách v rámci objektivity i tuto námi poskytnutou informaci včetně všech příloh.
Děkuji

S přáním hezkého dne
ing. Čechurová, odbor ŽP MěÚ Čelákovice

 

Náhledy fotografií ze složky Alej Jiřího Wolkera a okolí

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ohlášení ekologické újmy OŽP

(Ing. Josef Knap, 14. 11. 2009 12:12)

Žádám tímto Odbor životního protředí Městského úřadu Čelákovice - když od léta t.r. nereagoval na mé podání učiněné emailem - touto před občany veřejnou formou, aby urychleně začal řešit a to včetně vypracování škodního posudku a následného podání trestního oznámení na neznámého pachatele tuto ekologickou újmu :

http://forum.bambusy.info/topic/327/bambusy-znicene-mym-sousedem/

Doufám, že tato veřejná forma mého podání konečně vytrhne OŽP Mě.Ú. Čelákovice konkrétně paní Zuzanu Mutínskou a slečnu Ing. Jaroslavu Čechurovou z nečinnosti a nadržování, které obojí má protizákonný charakter a trestněprávní následky.

Arboretum přístupné veřejnosti

(Ing. Josef Knap, 6. 10. 2009 19:49)

Vážená paní Babická,
Mé arboretum není soukromá záležitost byť ho soukromě vlastní moje dcera - je otevřeno veřejnosti již od jara 2004 - viz článek o něm v Brandýském Telegrafu -viz odkaz http://www.brandysko.cz/data/File/telegraf/Telegraf0404.pdf
Kdyby to arboretum bylo dle posudku soudního znalce pana Ing. Grulicha vyhlášeno za Významný krajinný prvek, tak by jeho ničení bylo trestným činem. Prohlídněte si reakce mých přátel bambusářů na tomto odkazu:
http://forum.bambusy.info/topic/327/bambusy-znicene-mym-sousedem/
Dovoluji si Vás pozvat na prohlídku mého arboreta - domluvit si ji můžeme na telefonu 603 84 54 17

Váš názor nesdílím

(Marie Babická, 6. 10. 2009 10:39)

Vážený pane Knape,
doposud jsem si nevšimla, že by pan Iglo prosazoval své soukromé záležitost a "lobboval" pro sebe. Pokud se tak stane, změním názor. Zatím je ale z jeho jednání patrné, že mu záleží na městu, ve kterém žijeme. Pročež si svůj názor ponechám.

Nepohodlná pravda

(Ing. Josef Knap, 5. 10. 2009 16:53)

Vážená paní Babická
Kdyby ta zahrada byla vyhlášena za VKP, tak by její současné ničení sousedem bylo trestným činem. Já se nikoliv pouze za přírodu angažuji, já ji již 35let svým každodenním úsilím na zahradě vytvářím. Pan Iglo se před tím hlasováním nechal oprčit panem starostou Klicperou, který vůbec nepředal zastupitelům materiály, odborné posudky, které byly přílohou žádosti mé dcery. Pana Igla jsem o tomto úmyslném opomenutí starosty informoval, měl tedy možnost pan Iglo na příštím zasedání zastupitelstva tuto věc otevřít a vyžádat si pro zastupitele ty materiály v příloze a pak na následném zastupitelstvu o tom znovu hlasovat.To se nestalo. Panu Iglovi o přírodu nejde, příštím starostou on touží se stát.

pane Knape, to myslíte vážně?

(Marie Babická, 4. 10. 2009 19:55)

pane Knape, označujete pana Igla za Lumpa, protože před 5-ti lety nezvedl ruku pro to aby vaše zahrada byla vyhlášena, jako významný krajinný prvek...a dokonce mu upíráte právo angažovat se v záležitostech města vzhledem o ochraně přírody!
Nezlobte se, ale to není jenom přehnané...to je naprosto scestné! Mluví z vás uražená ještitnost, to musí být jasné snad každému, kdo váš příspěvek četl.

Iglo vodu káže, víno pije

(Ing. Josef Knap, 23. 9. 2009 22:43)

Pane Iglo,
vzpomeňte si na den 16. června 2004 jak jste nezvedl na schůzi Zastupitelstva ruku za to, aby dle žádosti mé dcery Heleny Knapové opírající se o posudek soudního znalce Ing. Jiřího Grulicha Zastupitelstvo města dalo podnět OŽP k vyhlášení zahrady mé dcery za Významný Krajinný Prvek. Takže jste zde mnnou nachytán že vodu kážete avšak víno pijete. Vy nemáte morální právo mluvit do záležitostí města ani nikoho jiného týkajících se ochrany přírody a krajiny. Jste pro mne Lump.

Necháme to jen na úřednících?

(Mirek Iglo, 23. 9. 2009 21:45)

Musím se ohradit proti uvádění ne zcela přesných informací, které vnášejí matoucí pohled na pokácení 2 lip u zastávky ČD v Jiřině. Mám k nim vřelý vztah, neboť jsem zažil jejich výsadbu a mnoho let jsem kolem nich každý den chodil. Překvapilo mne, když jsem viděl kácení a naštěstí jsem měl v autě fotoaparát. Z fotografií umístěných ve fotogalerii „Zmizelé stromy“ je vidět , že z provedených řezů nevyplývá žádné poškození stromů a tak je na místě se ptát proč vlastně byly pokáceny. Následující den jsem zašel na odbor životního prostředí a chtěl jsem vidět posudek . Posudek prý nebyl udělaný s ohledem na evidentně havarijní potřebu kácení již uschlých stromů. Chodím tou alejí poměrně často a bylo mě divné, že bych si nevšimnul uschlých stromů a ani v okamžiku pořízení fotografií jsem neviděl uschlé stromy. Ptal jsem se tedy po nějakých fotografiích. Nemáme, přijďte si fotografie budou, pořizuje je firma provádějící kácení. Přišel jsem ve smluvený den a fotografie nebyly. Obdržel jsem však od pí. Čechurové e-mailem fotografie, dokladující malé olistění ne však uschnutí. Nepopírám, že stromy byly méně olistěné a je možné, že takových by v té aleji mohlo být i víc. Kácet je? Proč? Zákon na který se pí.Čechurová odvolává umožňuje tzv. havarijní kácení jen v případě, kdy je ohroženo zdraví občanů a nebo jejich majetek. Kdo byl ohrožen? Posudek zpracoval stejný znalec jako u starého hřbitova v ul.Sedláčkově( znalec až z Rosic na Moravě ). Mělo být vykáceno 22 z 27 stromů. Nebylo. Česká inspekce životního prostředí se vyjádřila jinak a odbor životního prostředí své rozhodnutí o kácení zrušil ( viz. zápis z jednání ZM z 16.92009 ). Po několika případech problematického kácení mnoho občanů požaduje transparentní systém v péči o městskou zeleň. Mnoho měst má tzv, generel zeleně a u každého stromu je jasné zdravotním stavu a tím ubude mnoho pochybností. Minulý rok bylo vypsáno výběrové řízení na generel zeleně.V podmínkách výběrového řízení mne zaujalo, že zájemce o informace má možnost tyto získat přesně jeden den ačkoliv termín podání nabídek byl až cca za měsíc. Nebyl zájem o nabídky? Zajímal jsem se dále jak bylo inzerováno a dozvěděl jsem se, že byly obeslány 3 firmy. Není jich víc? Shodou okolností byly všechny z Moravy. O výběrové řízení se též zajímal Úřad pro hospodářskou soutěž a nakonec bylo odborem zrušeno. Na minulém zastupitelstvu jsem se vyjádřil, že v případě pokácených 2 lip jde zřejmě o systémovou chybu. Necháváme až příliš osud stromů na vůli či nevůli ( kvalitě či nekvalitě ) úředníka. Budu to chtít změnit a navrhnu opatření již na příštím zastupitelstvu. Nedělám si však velké naděje jelikož vládnoucí parta není životnímu prostředí příliš nakloněna. Jsme jedno z mála měst , které nemá žádný orgán veřejné správy zabývající se životním prostředím. Tedy my jsme v Čelákovicích měli výbor pro životní prostředí, ale jaksi nebyl vhod a tak se bez praktické činnost po roce dohadů zrušil. Paní Čechurová žádá , abychom byli objektivní. Věřím, že v rámci objektivity bude možné zveřejnit i dopis krajského úřadu k záměru kácení v Sedláčkově ulici. Kácet málo olistěné stromy a nevšimnout si stromů v ulici Jana Zacha, které dělají svými polouschlými kmeny vysloveně ostudu, to je zvláštní. Není zde i něco jiného než uváděné důvody?
Věřím, že polemika s pí.Čechurovou někoho zaujme a bude se více občanů zajímat o to co se s životním prostředím v Čelákovicích děje.
S přáním slunečného babího léta
Mirek Iglo