Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahájení zjišťovacího řízení (EIA) k optimalizaci železniční trati Lysá - Vysočany

2. 10. 2009

Na úřední desce bylo zveřejněna informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I - dokumentaci EIA pro záměr   "Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba".

Zatím elektronicky dostupné podklady lze nalézt na stránkách České agentury pro životní prostředí (Cenia), dokument o vlivu na životní prostředí přímo ZDE

Stavba a její následný provoz bude mít velmi významý vliv na Čelákovice a z tohoto důvodu je třeba se velmi  detailně tomuto řízení věnovat a včas dát připomínky - nepočítejte nikdo s tím, že tak Město učiní - již máme zkušenosti (povolení lakovny Demoautoplastu, nádraží, laxní přístup v povolovacím řízení na lakovnu TOSmetu a další).

Hledáme spolupracovníky kteří by si vzali tuto agendu na starosti a pomohli zajistit klidný život v Čelákovicích i do budoucna.

Ozvěte se, prosím, nejlépa emailem na nase@celakovice.org nebo telefonicky na tel. +420 739876123

Pavel Fišera

předseda o.s.

 

Info o oznámení:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Odbor výkonu státní správy I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2
                                                                                                  

                                                                                                               V Praze dne 17. 9. 2009                                                                                                           

                                                                                                  

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších novel - informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I

 

Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, oznámení podle přílohy č. 4 k cit. zákonu záměru

 

„Optimalizace železniční trati                                         Lysá n.L. - Praha Vysočany“

 
Kraj:     Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Obec:   Praha - městská část Praha 8, městská část Praha 9, městská část Praha 14,

            městská část Praha 19, městská část Praha 20, Zeleneč, Jirny, Nehvizdy, Čelákovice, Káraný, Lysá nad Labem, Mochov, Lázně Toušeň, Zápy, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

k.ú.:      Libeň, Vysočany, Hloubětín, Kyje, Horní Počernice, Satalice, Zeleneč, Mstětice, Jirny, Nehvizdy, Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Káraný, Lysá nad Labem, Mochov, Lázně Toušeň, Zápy, Brandýs nad Labem

 

podle § 6 odst. 1 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.

Do oznámení je možno nahlížet v odboru výkonu státní správy I MŽP, Podskalská 19, 128 00 Praha 2, suterén, dveře č. S1, v pracovních dnech                    po předchozí telefonické domluvě s RNDr. Hruškovou (tel. 221982258) v termínu

od 21. 9. 2009 do 9. 10. 2009.

S obsahem oznámení je také možno se seznámit na internetové adrese www.cenia.cz, či www.env.cz/EIA, kód záměru OV1100.

Písemné vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 zasílejte na MŽP - OVSS I              na shora uvedenou adresu do 12. 10. 2009.

                                                          

Vyvěšeno dne:   
Sejmuto dne:                                                                
 

                                                                            Ing. Miloslav Kuklík

                                                                  ředitel odboru výkonu státní správy I

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Odbor výkonu státní správy I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2

 

dle rozdělovníku

 
 
 
 
 

Váš dopis značky:                       Naše značka:                                        Vyřizuje/tel:                                     PRAHA:

                                     5785/500/09, 72408/ENV/09            RNDr. Hrušková/221982258                  17. 9. 2009

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému        v kategorii I

Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů       na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů              na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, zasíláme kopii oznámení záměru „Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany“ s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit. zákonu, a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.

Hlavní město Praha, městské části Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 19                           a Praha 20, Středočeský kraj, obec Zeleneč, obec Jirny, městys Nehvizdy, město Čelákovice, obec Káraný, město Lysá nad Labem, obec Mochov, obec Lázně Toušeň, městys Zápy a město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu               s § 16 odst. 4 cit. zákona dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit. zákonu příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování. V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit tuto dokumentaci. Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA                      na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1100.

 

                                                                                     

        Ing. Miloslav Kuklík

                                                                                  ředitel odboru výkonu státní správy I

Příloha:     kopie oznámení

informace o zahájení zjišťovacího řízení (pouze dotčené územní samosprávné celky)

Rozdělovník k č.j. 5785/500/09, 72408/ENV/09

 

Dotčené územní samosprávné celky:

 
Hlavní město Praha                                                                oznámení, informace
radní Martin Langmajer
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
Městská část Praha 8                                                             oznámení, informace
starosta
Zenklova 35
180 48 Praha 8
Městská část Praha 9                                                             oznámení, informace
starosta

Sokolovská 324/14

180 49 Praha 9

Městská část Praha 14                                                           oznámení, informace
starosta

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9 - Černý Most

Městská část Praha 19                                                           oznámení, informace
starosta

Semilská 43/1

197 04 Praha 9

Městská část Praha 20                                                           oznámení, informace
starosta

Jívanská 647

193 00 Praha 9

Středočeský kraj                                                                    oznámení, informace
hejtman
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 
Obec Zeleneč                                                                         oznámení, informace
starosta
Kasalova 467
250 91 Zeleneč
Obec Jirny                                                                              oznámení, informace
starosta
Brandýská 9
250 90 Jirny
Městys Nehvizdy                                                                    oznámení, informace
starosta
Pražská 255
250 81 Nehvizdy
 

Město Čelákovice                                                                  oznámení, informace  

starosta
Náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice
 
Obec Káraný                                                                           oznámení, informace
starosta
Václavská 19
250 75 Káraný
 
Město Lysá nad Labem                                                          oznámení, informace
starosta

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

Obec Mochov                                                                         oznámení, informace

starosta

Sokolovská 92

250 87 Mochov

Obec Lázně Toušeň                                                               oznámení, informace
starostka

Hlavní 56

250 89 Lázně Toušeň

Městys Zápy                                                                           oznámení, informace

starosta

Zápy 71

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav                         oznámení, informace
starosta

Masarykovo náměstí čp. 1,2 a 264

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

 
 
Dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy                                            oznámení
odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy                             oznámení je k dispozici na OOP MHMP

odbor dopravy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
Krajský úřad Středočeského kraje                                        oznámení

odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav             oznámení
odbor životního prostředí
pracoviště Praha
Náměstí Republiky 3
110 01 Praha 1

Poznámka: Žádáme Vás o zaslání vyjádření jako dotčeného orgánu státní správy v celém rozsahu působnosti

 
Městský úřad Lysá nad Labem                                              oznámení
odbor životního prostředí

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

Poznámka: Žádáme Vás o zaslání vyjádření jako dotčeného orgánu státní správy v celém rozsahu působnosti

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy                                                       oznámení

Rytířská 12    
110 01 Praha 1
 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje                 oznámení
se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 00 Praha 2
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje                 oznámení
se sídlem v Praze

územní pracoviště v Nymburku

Palackého třída 1567/50
288 02 Nymburk
 
Česká inspekce životního prostředí                                      oznámení
Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
Povodí Labe, státní podnik                                                    oznámení

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

 
 
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:

odbor ochrany ovzduší                                                              oznámení je k dispozici na OPVŽP

                                                                                                             odbor ochrany vod
odbor odpadů

odbor zvláště chráněných částí přírody

odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

 
 

Oznamovatel:                                                                                                                                                   

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
 
 

Zpracovatel oznámení:                                                                                                      

 
Mgr. Michael Pondělíček
Plzeňská 659/70
266 01 Beroun
 
 
Na vědomí:
 
MŽP OPVŽP
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Městský úřad Čelákovice

odbor výstavby - stavební úřad

Náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice
Drážní úřad
Sekce stavební, oblast Praha
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2
 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Nádraží, zastávky, trať

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář