Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace do životního prostředí v kostce

29. 5. 2011

Dotace do životního prostředí v kostce:

Mezi dotačními tituly poskytujícími veřejné peníze na ochranu a zlepšení kvality životního prostředí je nejvýznamnějším zdrojem podpory Operační program Životní prostředí (OPŽP), řízený Ministerstvem životního prostředí. Další možnosti v získání dotací pro oblast ochrany ŽP nabízí tzv. Společný regionální operační program – SROP, který je v působnosti kraje, nebo Operační program Podnikání a Inovace (OPPI) řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Tento program je ovšem zaměřen primárně na podporu podnikatelského prostředí a na přenos poznatků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Navíc žadateli v OPPI nemohou být obce, ale podnikatelské subjekty. Veřejné dotační prostředky na zlepšování stavu ŽP nabízí také eurofondy řízené Ministerstvem zemědělství (MZe), ale v těchto programech je podpora koncentrovaná především do malých obcí a venkovských regionů. Velmi důležitou podmínkou pro realizaci projektů podporovaných z evropských fondů je, že se podpora v dané oblasti (zde oblast životního prostředí) nesmí překrývat z více podobně/stejně zaměřených programů.

 

Stručně o OPŽP:

Operační program Životní prostředí je podle výše finančních prostředí druhým největším operačním programem v ČR. V období mezi lety 2007 – 2013 nabízí k využití dotace v objemu téměř 5 miliard eur, což je více než 125 miliard korun. Spolu s příspěvkem státního rozpočtu ČR jde o celkovou částku 5,8 miliardy eur, což je téměř 150 miliard korun. Dotace na jednotlivé projekty může dosáhnout až 90 % z celkových výdajů projektu. U všech projektů je ovšem podmínkou veřejné spolufinancování, tj. finanční spoluúčast obce/veřejné instituce.

Veškeré podrobné informace o OPŽP a možnostech naleznou zájemci na: www.opzp.cz nebo na bezplatné Zelené lince: 800 260 500

Na co všechno lze z OPŽP získat dotace:

OPŽP je rozdělen do 8 tzv. prioritních os (PO), přičemž v některých z nich jsou určené finanční prostředky již těsně před vyčerpáním. PO 1 se týká zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a tato PO zvaná „Voda“ je už prakticky vyčerpaná. PO 2 se primárně týká zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí s vazbou na energetické úspory. Zde je finančních zdrojů ještě relativní dostatek a zájem žadatelů, zatím není tak vysoký, stejně jako v PO 3, která pokrývá oblast udržitelné energetiky (projekty biospaloven, obnovitelné zdroje, využití odpadního tepla, kombinace výroby tepla atd.). V PO 4 jsou podporovány projekty ke zkvalitnění nakládání s odpady a zvláštní podkapitolou jsou projekty na odstraňování starých ekologických zátěží, což se Čelákovic týká v případech sanace především u zvláště významných znečišťovatelů. Pátá prioritní osa je zaměřena na omezování průmyslového znečištění s důrazem na prevenci a monitoring rizikových znečišťujících látek. V této ose je také dostatek finančních zdrojů, stejně jako v PO 6, kde je podporováno zlepšování stavu přírody a krajiny. Prioritní osa 7 pak slouží především k podpoře osvěty a vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany ŽP.

Perspektiva do budoucna

Problematika ochrany životního prostředí je bezpochyby agendou budoucnosti. Většina lidí si dnes uvědomuje důležitost zlepšování stavu prostředí, ve kterém žije. Neustále také roste důležitost i tzv. udržitelného rozvoje v oblastech jako jsou úsporná energetika, odpady, ochrana a regenerace krajiny (i město je krajinou), ochrana zdrojů pitné vody a čistý vzduch.  Už dnes je zřejmé, že některé eurofondy se do budoucí strategie Evropské komise znovu nedostanou, nicméně tato problematika bude aktuální i po skončení programu OPŽP (tj. po roce 2013).

Užitečné odkazy:

www.opzp.cz

www.sfzp.cz,

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/

http://www.strukturalni-fondy.cz/srop)

 

 

 

Radek Melichar

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Podnět pro člena Naše Čelákovice a předsedu Komise Rady Města Čelákovic pro životní prostředí

(Ing. Josef Knap, 31. 5. 2011 8:00)

To jsou sice velkolepé a krásné věci, ale mně by úplně stačilo, kdyby se dle mého podnětu uveřejněného na http://1forum.celakovice.cz/viewtopic.php?f=17&t=9348
rozhoupal člen OS Naše Čelákovice pan Dr. Petřík ke konkrétní činnsti a splnil meritum věci podané v mém podnětu

Podnět k jednání Komise Rady pro životní prostředí

od Knap Josef » sob kvě 28, 2011 4:50 pm

Vážený pane starosto Města Čelákovic Bc. Josefe Pátku,

Vážený pane předsedo Komise Rady Města Čelákovic pro životní prostředí pane RNDr. Petře Petříku PhD.,

Prosím tímto Komisi Rady Města Čelákovic pro životní prostředí pod vedením pana RNDr. Petra Petříka PhD. aby na pořad jednání nejbližšího zasedání Komise Rady Města Čelákovic pro životní prostředí byl dán tento můj podnět:
Cílem mého podnětu je aby Komise Rady Města Čelákovic pro životní prostředí vydala doporučení Radě Města k tomu, aby Rada Města odsouhlasila, že chce na katastrálním území Čelákovic mít moje arboretum a bambusarium na adrese 28. října 933/11, Čelákovice nejen jako takové, nýbrž i chráněné před jeho potenciálním zničením ( k ničení bambusaria po celé vegetační období roku 2009 docházelo sousedskými nůžkami i herbicidy, jak jsem uváděl na Facebooku a jak vešlo ve známost po celých Čelákovicích ) a to formou jeho vyhlášení za Významný Krajinný Prvek, jakožto turistickou atrakci zviditelňující město Čelákovice a přispívající do kasiček jeho podnikatelů např. v pohostinství tím, že jsou na exkurse arboreta/bambusaria vypravovány charterové autobusy plné zvědavých lidí u mne na zahradě něco nového poznat a něčemu novému se naučit ...

V dokonalé úctě
Váš Ing. Josef K n a p

P.S. : panu starostovi i panu předsedovi Komise pro životní prostředí zároveň e-mailem