Jdi na obsah Jdi na menu
 


dotace na kotle

6. 6. 2013

Středočeský kraj: Anketa – Dotace na pořízení kotle


Na základě jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o tzv. „kotlíkových dotacích“ provádí Středočeský kraj průzkum zájmu občanů Středočeského kraje o výměnu starého kotle na tuhá paliva.
Jedná se o nízkoemisní kotel splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s maximálním výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy) s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání. Dotace by měla činit 50% z pořizovací ceny nízkoemisního kotle, maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel.
Žadatelem o podporu se může stát pouze majitel, nebo spolumajitel rodinného domu na území Středočeského kraje a podpora nesmí být použita za účelem podnikání.
Pokud budete mít zájem o pořízení kotle a zároveň o čerpání dotace, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení a název obce na e-mail: stanova@kr-s.cz nebo hamzova@kr-s.cz , a to nejpozději do 10. 6. 2013.
Aktuální informace lze sledovat na webových stránkách Středočeského kraje v záložce Životní prostředí, nebo je možné kontaktovat Ing. Petra Milce, referenta Odboru životního prostředí v Příbrami na telefonním čísle 318 402 477, který Vaše případné dotazy zodpoví.

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5...

... jsou přijímány
od 2. května 2013 do 31. října 2013.

Výše podpory
Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun.

Kdo může žádat o dotaci
O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi.
Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Prioritní osa 5
Omezování průmyslového znečištění
a snižování environmentálních rizik
Oblast podpory
5.1 Omezování průmyslového Znečištění a snižování environmentálních rizik
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování
průmyslového znečištění:
I rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvis-
lost s BAT a IPPC),
I rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jed-
notlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),
I vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.
VV V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamerené na snižování
environmentálních rizik:
I vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
I výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení denovaných zákonem
č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií,
I vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,
I vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
I vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci
závažných havárií.
Odkaz:http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/