Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ošetřené stromy nejsou nebezpečné

27. 2. 2009

Ošetřené stromy nejsou nebezpečné

JIHLAVA – Často zbytečnému kácení vzrostlých stromů ve městech z obav o zdraví a životy lidí lze zabránit jednoduchou a nepříliš nákladnou péčí o dřeviny. „Chápeme obavy zástupců měst a obcí o bezpečí občanů. Panika spojená s hromadnou likvidací stromů však není na místě. Nehodám lze předejít vhodným ošetřením stromů,“ upozorňuje Jana Vitnerová z jihlavské pobočky Arniky. „Řada měst a obcí ale o své dřeviny nepečuje vůbec a právě masivní kácení prozrazuje dlouhodobé zanedbávání stromů. Přitom existují různé možnosti, jak na péči o stromy získat finanční dotace,“ připomněla.
Rozpočty obcí sice mnohdy počítají například s květinovou výsadbou nebo údržbou trávníků, na péči o stromy se zapomíná a dlouho opomíjený problém se pak řeší krátkozrace rovnou pokácením stromů. Přitom preventivní opatření jsou dostupná a například Agentura ochrany přírody a krajiny navíc na takové úkony poskytuje finanční dotace (1). „Kromě prostředků na ošetření stromů můžeme obcím poskytnout i základní pomoc při žádosti o dotaci,“ upřesnil Ing. Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě.
Ošetření stromů se provádí příklad formou vazby v korunách stromů, která zabrání vylomení větví (2). Pomůže také odborné prořezání větví, případně snížení koruny stromu a její prosvětlení. Ošetřovat by se měly i vzniklé praskliny a dutiny v kmenech, v nichž se mohu uchytit houby a plísně. Práci však musejí vždy provádět odborníci, aby nedocházelo k nevratnému zničení stromů, jako například v Proseči (3), kde byly zdravé lípy neprofesionálně ořezány do podob nevzhledných torz.
Pozitivním příkladem, kdy jsou výsledkem efektivního ošetření dlouhodobě zdravě vypadající a svou funkci bezproblémově plnící stromy, je pětice lip v Horní Cerekvi. Jejich ošetření přišlo na 22 tisíc korun (včetně ošetření dalšího stromu na jiném místě v obci). Jde navíc o dlouhodobý efekt - po ošetření není 5 až 10 let zpravidla nutná výraznější péče o dřeviny. Naopak vysazení jednoho nového stromu stojí přibližně 15-20 tisíc Kč. Do těchto nákladů se započítává také pětiletá péče o mladý strom, která je pro jeho přežití nezbytná. Navíc funkce vzrostlého stromu – zachycování prachu, vypařování vody a s tím spojený klimatizační efekt apod. – dosáhne nově vysazená dřevina nejdříve po pěti, spíše ale deseti letech života.
Problémem českých měst a obcí je zanedbávání péče o stromy. Mnohé odbory životního prostředí nepožadují ani pětiletou péči o nově vysázené dřeviny, ani pravidelně neošetřují vzrostlé stromy. Mladé výsadby tak mnohdy trpí nedostatkem vody, neupravované koruny stromů mohou časem vést ke vzniku tlakových vidlic a vylamování větví. „Podle našich zjištění mnohé úřady nekontrolují ani to, zda byly provedeny například náhradní výsadby místo pokácených stromů. Pravidelnou kontrolu a údržbu zeleně pak mnohde nestíhají vůbec,“ uvedl Martin Skalský.
 
Tlak na rozsáhlé kácení dřevin ve městech a v obcích vyvolal i pád stromu ve Zlíně, který zabil dvě děti a další lidi zranil. Jak tento případ ukázal, ani ošetření stromů nemusí zabránit všem nehodám – strom může mít skryté vady nebo nemoci. „Jsou to ale výjimečné případy, které nemohou obhájit záměry plošného kácení, s nimiž se setkáváme takřka denně,“ upozornil Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů, které v rámci sdružení Arnika často pomáhá občanům při ochraně zeleně v jejich okolí.
 

Přílohy:
 

1)
 Snímky správně ošetřených stromů najdete ve fotogalerii na webových stránkách Arniky: 
http://arnika.org/fotogalerie.shtml 
 
2) Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu:

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) 
http://www.dotace.nature.cz/ 

Operační program Životní prostředí
 (OP ŽP) poskytuje Ministerstvo životního prostředí
  • OP ŽP 6.3. Obnova krajinných struktur
Popis: 
Péče o významné nebo památné stromy a aleje jako obnova a zachování historických krajinných prvků
Výše podpory: až 90%
Územní vymezení:
Celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
Žadatel: 
Široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP) a další
 
  • OP ŽP 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny
Popis:
Péče o významné a památné stromy a aleje v urbanizované krajině
Výše podpory: až 90%
Územní vymezení:
Celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
Žadatel: 
Široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP) a další
 
Program péče o krajinu (PPK) poskytuje Ministerstvo životního prostředí

  • Péče o dřeviny v chráněných územích
Popis:
Péče o památné a jinak významné stromy, jejich ochrana  a ošetřování
Výše podpory: 100%  
Územní vymezení: 
V ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, v ptačích oblastech, na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP
Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.  • Péče o dřeviny ve volné krajině
Popis:
Péče o památné a jinak významné stromy, jejich ochrana  a ošetřování
Výše podpory: až 100%
Územní vymezení:
Celé území ČR mimo ZCHÚ
Žadatel: 
Organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba. 
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP), poskytuje Ministerstvo životního prostředí
Možná podpora větších projektů na obnovu krajinných prvků (alejí), ale výzva již končí
 
Program rozvoje venkova, osa II (poskytuje Ministerstvo zemědělství)
3.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Obnova a údržba alejí
 
Nadace Partnerství

Strom života
Různé tzv. malé granty, ale většinou pouze na vysazování nových stromků
Místo pod stromy
Grantový podprogram na obnovu a zakládání zelených odpočinkových ploch v intravilánu. Ošetření stromů a úprava prostranství pod nimi.
(3) Lípy v aleji v Proseči na Chrudimsku nechali tamní radní na konci ledna 2008 ořezat drastickým způsobem, některým byly kmeny doslova uříznuty v polovině. Více ve zprávě Arniky z 20.února 2008: http://arnika.org/novinky.shtml?x=2075862.