Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace - Zlepšování stavu přírody a krajiny

9. 4. 2013

XLVI. výzva pro individuální projekty - oblast podpory 6.3.

29.03.2013 - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 4. 2013 do 31. 5. 2013. Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).


Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

  • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
  • zakládání krajinných prvků (výsadba remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a obnova historických krajinných struktur (vč. polních cest),
  • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3

  • V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
  • Opatření musí vycházet ze schválených komplexních pozemkových úprav nebo ze schváleného územního plánu. Opatření, která tuto podmínku nesplňují, nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
Okruh přijatelných žadatelů dle platného Implementačního dokumentu OPŽP je v rámci této výzvy omezen na vlastníky nebo nájemce pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření. Žádosti, kde žadatelé nejsou vlastníky nebo nájemci pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření, nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

více zde.