Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace

15. 5. 2013


Do 14. června 2013 je možné žádat o dotace na projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty


10.5.2013
Středočeský kraj dle schválené Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) v letech 2011–2020 a na základě úkolů vyplývajících z akčního plánu koncepce EVVO hodlá letos poskytnout finanční podporu žadatelům, kteří se na území Středočeského kraje environmentální výchovou a osvětou zabývají.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje přijímá  návrhy projektů  naplňující Koncepci a Akční plán EVVO SK v letech 2011 – 2020. Žádosti je možné podávat do 14. června 2013. „Z došlých návrhů budou vybrány vhodné projekty k realizaci. Ty budou následně zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, neziskové nevládní organizace, obce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti,  podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající,“ informoval Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Forma podpory je účelová neinvestiční. Žadatelé musí předložit povinné dokumenty, kterými jsou věcný popis projektu, výstupy, řešení, podrobný položkový rozpočet a předpokládaný časový harmonogram projektu.
Další informace poskytne Ing. Miroslava Novotná, tel.: 257 280 858,
e-mail: novotnam@kr-s.cz
Zdroj: www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/do-14-cervna-2013-je-mozne-zadat-o-dotace-na-projekty-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety.htm

-----------

Na financování programu Zelená úsporám se mají podílet prostředky z EU

Zateplování se má stát novou prioritou Operačního programu životní prostředí.
Majitelé domů, kteří by chtěli zateplovat s finanční dotací mají důvod k radosti. V pracovní verzi příštího Operačního programu Životní prostředí se totiž nově objevila prioritní osa 5 - Energetické úspory.
Ministerstvo životního prostředí tím otevírá možnost využít evropské fondy k dofinancování programu Nová zelená úsporám, u kterého hrozí nedostatek peněz díky nízké ceně emisních povolenek. Pokud bude vytvoření samostatné osy následovat také dostatečná finanční alokace, mohly by veřejné prostředky pomoci zateplit až 60 % všech bytových jednotek do roku 2030.
Nová prioritní osa č. 5, po které dlouho volali zástupci neziskových organizací, obsahuje opatření na podporu zlepšení tepelně technických vlastností budov, využití obnovitelných zdrojů ve vytápění a snížení spotřeby elektřiny. Na rozdíl od dřívějších návrhů není podpora z OP Životní prostředí omezena jen na veřejné budovy. Ministerstvo si tak nechává prostor k dofinancování úspor v obytných domech v programu Nová zelená úsporám.
Program Nová zelená úsporám se ještě ani nerozjel a už se ukazuje, že na něj nebude dost peněz. Proto k zateplení českých domácností i škol nebo nemocnic bude nutné využít evropské fondy. Neziskové organizace navrhují, aby bylo z evropských fondů na energetické renovace budov vyčleněno 10 miliard Kč ročně. Podobný názor na absorpční kapacitu, tedy schopnost využít finance v této výši, vyslovil i náměstek ministra životního prostředí Tomáš Podivínský.
Investice do zateplení veřejných budov i obytných domů se navíc vrátí, a to nejen majitelům staveb, ale i státnímu rozpočtu. Prokazatelně je to také výborná podpora zaměstnanosti napříč českými a moravskými regiony.
Zdroj zde.

--------

Peníze na projekty v roce 2014 - 2020


Nový program LIFE – více prostředků EU na ochranu životního prostředí a klimatu

K novým aspektům budoucího programu LIFE patří:

- vytvoření nového podprogramu na ochranu klimatu,

- jasnější vymezení priorit pomocí víceletých pracovních programů přijatých v konzultaci s členskými státy,

- nové možnosti realizace programů ve větším měřítku pomocí „integrovaných projektů“, které mohou přispět k mobilizaci dalších evropských, vnitrostátních i soukromých prostředků na cíle v ochraně životního prostředí nebo klimatu.

Podprogram pro životní prostředí bude podporovat opatření v těchto oblastech:

- „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ se soustředí na inovativnější řešení zaměřené na lepší provádění environmentální politiky a začlenění environmentálních cílů do jiných odvětví,

- „Biologická rozmanitost“ bude vyvíjet osvědčené postupy k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a obnovovat ekosystémové služby, přičemž jejím hlavním těžištěm zůstane podpora lokalit Natura 2000, zejména pomocí integrovaných projektů v souladu s prioritními akčními rámci členských států (viz nový dokument Komise o financování soustavy Natura 2000),

- „Řízení a informace v oblasti životního prostředí“ bude kromě osvětových kampaní podporovat sdílení znalostí, šíření osvědčených postupů a lepší dodržování předpisů.

Podprogram „Opatření v oblasti klimatu“ se týká těchto oblastí:

- „Zmírnění změny klimatu“ se soustředí na snižování emisí skleníkových plynů,

- „Přizpůsobení se změně klimatu“ se soustředí na zvyšování odolnosti vůči změně klimatu,

- „Řízení a informace v oblasti klimatu“ se soustředí na zvyšování informovanosti a komunikaci, spolupráci a šíření informací o opatřeních na zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu.

Hlavním typem intervence v rámci programu zůstanou granty k financování projektů. Nadále budou možné provozní granty pro nevládní organizace a ostatní orgány a budou také možné příspěvky na inovační finanční nástroje.

Postupy v rámci LIFE se zjednoduší a zpružní.

Zdroj:ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_1526_cs.htm