Jdi na obsah Jdi na menu
 


Investiční dotace pro rozvoj kapacit škol (MŠ a ZŠ) zřizovaných samosprávnými celky.

24. 7. 2014

FOND ROZVOJE KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 

Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

INFOLINKA K VÝZVĚ: tel. 234 811 478 - Odbor investic MŠMT

 

---------------------

 

Základní vymezení a cíl výzvy

 

Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Evidenční číslo programu: 133 310

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) připravuje počínaje rokem 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Dotace může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů jako podkladu žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Finanční krytí realizační fáze takového projektu je možné pouze do doby, kdy ještě nebude možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU programového období 2014 - 2020.

V této souvislosti si poskytovatel, v souladu se svými úkoly plynoucími z kompetenčního zákona, klade za cíl prostřednictvím řízené přípravy projektů dosáhnout co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit v území a předejít budování nadbytečných kapacit předškolního a základního vzdělávání ve spádových oblastech, ale současně napomoci zajištění dostupných kapacit mateřských a základních škol v lokalitách ohrožených nedostupností podmínek plnění povinné školní docházky.

 

Žádosti přijímá MŠMT poštou nebo datovou schránkou s datem podání nejpozději 31. 8. 2014, případně osobním podáním do podatelny MŠMT do 15 hodin téhož data.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol