Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora výměny kotlů

Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a ministr životního prostředí Tomáš Podivínský připojili své podpisy pod Dohodu o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Podepsání Dohody bylo posledním zbývajícím krokem nutným ke spuštění dotačního programu na výměnu kotlů ve Středočeském kraji.

Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí ( http://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí ( http://www.sfzp.cz/).

Případné dotazy zodpoví pracovnice Středočeského kraje Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz nebo Bc. Aneta Hamzová, tel.: 257 280 363, e-mail: hamzova@kr-s.cz .Kontakt na pracovnici Státního fondu životního prostředí bude upřesněn 2. září 2013.

Žádosti o dotaci se budou podávat osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým bude Krajský úřad Středočeského kraje, vchod B z ulice Zborovská, adresa Zborovská 11, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje a 20 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW (tzv. lokální topeniště) využívajících tuhá paliva na území Středočeského kraje. Tohoto bude dosaženo náhradou stávajících kotlů na  tuhá paliva novými účinnými nízkoemisními kotli: 

- kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.);

- zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné  instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu  na každý kW instalovaného výkonu;

- atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva.

Požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP, Odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz http://www.mzp.cz/, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny

nebo http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4083-metodicky_pokyn_nizkoemisni_spalovaci_zdroj.pdf). 
Nově instalovaný kotel musí být uvedený v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu (viz
http://www.sfzp.cz/, sekce Národní programy, Přílohy XIII).

 

Zdroj:http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/kotlikova_dotace/otazky-a-odpovedi.htm?pg=1