Jdi na obsah Jdi na menu
 


V současné době probíhá ve městě Čelákovice rekonstrukce bývalého hotelu "Beránek" tj. bývalé ubytovny TOS nebo též bývalého hotelu "Benda". Tuto rekonstrukci provádí jako stavebník firma SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy pro vlastníka budovy, kterým je společnost Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, ale vlastníkem stavebního pozemku pod budovou i dalších okolních pozemků je Město Čelákovice.

Na přelomu let 2008 a 2009 probíhala mezi Městem Čelákovice a fi SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy, jednání ve věci rekonstrukce objektu "Beránek" a jednání ve věci směny pozemku města pod bývalým hotelem Beránek za objekt garáží ve vlastnictví fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, kde záměrem města bylo vybudovat malé zdravotní středisko. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 15/2009/2.2.2 ze dne 26. 2. 2009 schválilo předmětné příslušnou směnnou smlouvu. V únoru 2009 rovněž projednala Rada města záměr pronájmu části pozemku u hotelu Beránek za účelem vybudování parkoviště, určeného pro parkování budoucích obyvatel rekonstruovaného bytového domu. Po vyvěšení tohoto záměru na úřední desce se začali ozývat občané z okolí a formou petice i dopisů protestovali proti vybudovaní parkoviště tak, jak bylo stavebníkem navrženo.

Rada města reagovala na připomínky občanů a přijala dne 5. 3. 2009 deklaratorní usnesení, že podporuje rekonstrukci bývalého hotelu Beránek za podmínky vybudování garážových stání v minimálním počtu 2/3 z celkového počtu bytových jednotek a zřízení minimálně 45 parkovacích míst vně objektu město.

V březnu 2009 nastal zásadní posun v jednání, a to ze smlouvy směnné pouze na smlouvu kupní na pozemek pod hotelem Beránek, neboť firma Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, oznámila, že již nechce směnit objekt garáží a má zájem pouze o koupi pozemku pod hotelem Beránek.

Dne 17. 3. 2009 vzala firma SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy, zpět projektovou dokumentaci, podanou u odboru výstavby MěÚ Čelákovice, a tím bylo ukončeno řízení, neboť ještě nedošlo k pravomocnému zahájení stavebního řízení. Následujícího dne 18. 3. 2009 bylo na odbor výstavby MěÚ Čelákovice doručeno Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, jehož součástí byl Certifikát č. 0024/04/2009, vydaný autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení, podle něhož rekonstrukce stavby započala, a to již bez jakékoliv účasti města nebo MěÚ - zejména odboru výstavby. Stavebník a investor využili mezery ve stavebním zákoně a přestali s městem jakkoli komunikovat. Město Čelákovice na základě posouzení vydaného Certifikátu namítlo u nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Středočeského kraje - neplatnost Certifikátu pro rozpor se zákonem, protože město nebylo osloveno jako účastník řízení, a tudíž se k němu nemohlo vyjádřit. Všechny důvody tvrzení neplatnosti jsou podrobně popsány v dopise starosty ze dne 31. 3. 2009, kterým jsme namítali neplatnost Certifikátu Krajskému úřadu. Krajský úřad nám usnesením, doručeným dne 20. 4. 2009 oznámil postoupení věci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které i přes naše opakované urgence dosud ve věci nerozhodlo. V této věci tedy dosud není pravomocně rozhodnuto; vyslovením neplatnosti Certifikátu by oprávnění provádět stavbu pozbylo platnosti a muselo by proběhnout standardní stavební řízení, ve kterém by byla provedena náprava nezákonného postupu.

V dubnu 2009 jsme se žádostí o pomoc obrátili i na veřejného ochránce práv, od kterého jsme 7. 5. 2009 obdrželi vyjádření s podrobnou analýzou problémů v rámci institutu autorizovaného inspektora i doporučení postupu. Tyto problémy by vesměs měla odstranit až chystaná novela stavebního zákona.

Dne 14. 5. 2009 Zastupitelstvo města zrušilo usnesení ze dne 26. 2. 2009 na uzavření směnné smlouvy. Dále na základě doporučení Rady města přijalo usnesení, reagující na výzvu firmy SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy, aby se Město zdrželo všech zásahů do výkonu práva stavebníka, které zásadně s tímto tvrzením nesouhlasí. Město Čelákovice nadále trvá na nezákonnosti a tedy neplatnosti vydaného Certifikátu. Město naopak ochraňuje veřejný zájem svých občanů, protože trvá na vyřešení dopravy v klidu, tzn. vytvoření parkovacích míst pro rezidenty nových bytů a jejich návštěvníky. Nelze souhlasit s živelným parkováním v ulici Na Švihově nebo na veřejném prostranství za budovou bývalého hotelu.

Dne 12. 6. 2009 byla Městu Čelákovice doručena ze společnosti ČEZ Distribuce, a. s., žádost o schválení záměru umístění trafostanice. Přestože celá stavba trafostanice včetně kabelových rozvodů vn, nn a požárně nebezpečného prostoru je umístěna na pozemcích města, žádost neobsahovala žádný návrh řešení majetkoprávních vztahů ani srovnávací výkresovou dokumentaci, ze které by bylo patrné, že stavba trafostanice nekoliduje se stavbou a umístěním parkoviště, které je v těchto místech zakresleno ve výkresové části Certifikátu. I z tohoto důvodu jsme za Město vydali negativní vyjádření k tomuto záměru, ale nevyloučili jsme, že po dohodě s investorem a po vydání rozhodnutí MMR ČR může dojít k novému posouzení záměru a event. přehodnocení stanoviska. Takto je to i uvedeno v textu vyjádření. Pro toto vyjádření sloužila předchozí výše uvedená usnesení Rady města i Zastupitelstva města, ze kterých vlastně toto vyjádření vyplývá. Jestliže Město namítá nezákonnost vydaného Certifikátu a tudíž jeho neplatnost, nemůže se k takové stavbě připojit tím, že vydá souhlasné stanovisko s vybudováním jedné z částí této stavby. Navíc investor ani jeho zástupce Městu nepředložil žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, že umístění stavby není v rozporu s umístěním parkoviště, ani s Městem nejednal o umístění stavby na jeho pozemku (odkoupení pozemku, nájem, podmínky uzavření věcného břemene). V případě, že je Město osloveno, aby uzavřelo věcné břemeno, standardní postup je ten, že žadatel předloží výkresovou dokumentaci a návrh řešení - nastíní obsah smlouvy, popřípadě na vzájemné schůzce svůj záměr vysvětlí; dále se k žádosti vyjádří dotčené odbory Města, a pokud je to potřeba, je žádost (zejména její výkresová část) předložena k projednání do stavební komise Rady města a poté ke schválení Radě města, neboť vyjádření města k záměru není vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě smluv o věcném břemenu tyto sice neuvádí ve vyhrazené pravomoci Zastupitelstva města, přesto jsou smlouvy o věcném břemenu v Čelákovicích předkládány Zastupitelstvu ke schválení; smlouvy o budoucích smlouvách o věcném břemenu schvaluje Rada města. V uvedeném případě však na uzavření smlouvy ještě vůbec nedošlo, neboť ani Zastupitelstvu ani Radě nebylo co předložit, jelikož žádný takový návrh smlouvy neexistoval a neexistuje - ani nemůže, jestliže se dosud neuskutečnila dohoda o jejím obsahu a náležitostech. Tyto podstatné náležitosti musí Městu sdělit žadatel, a to se nestalo.

To jsou další důvody proč nemohlo vyjádření znít kladně, neboť nebylo možné připravit relevantní podklad pro jednání orgánů města tak, aby záměr mohl být dostatečně a odpovědně posouzen a smlouva o věcném břemenu předložena ke schválení. Město podmiňuje připojení odběrného místa i svým kladným vyjádřením jako vlastníka pozemku, protože vlastník pozemku je vždy účastníkem stavebního řízení. Dále tvrdíme, že ve věci je třeba se dohodnout - od toho také "dohoda", resp. "smlouva" o zřízení věcného břemene jako dvoustranný právní akt. Pro její uzavření je však třeba dohody obou účastníků smlouvy a zde chyběla vůle stavebníka s Městem jednat a sejít se na vzájemné schůzce. Celou situaci prozatím stavebník řešil stavbou prováděnou na základě vydaného Certifikátu, k němuž se Město, byť bylo neopomenutelným účastníkem řízení, nemohlo vyjádřit.

Na posledním jednání Zastupitelstvo města dne 16. 9. 2009 schválilo usnesení, kde po investorovi rekonstrukce objektu Beránek požaduje vyjádření k návrhu kupní smlouvy a předložení grafického podkladu pro řešení dopravy v klidu s umístěním trafostanice včetně kabelových vedení. V případě, že toto nebude předloženo na příští listopadové jednání ZM, schválilo ZM i vzhledem k nečinnosti MMR ČR řešení věci prostřednictvím soudního řízení, jak doporučuje i veřejný ochránce práv.

Jak je z výše uvedeného textu zřejmé, situací rekonstrukce hotelu Beránek se kolektivní orgány Města zabývají pravidelně a téměř na každém svém zasedání. Starosta i úředníci MěÚ plní z nich vyplývající přijatá usnesení a v duchu těchto usnesení vedli všechna jednání a činili příslušné kroky. Několikrát jsme za Město deklarovali, že podporujeme rekonstrukci hotelu Beránek na bytový dům, ale požadujeme pro budoucí obyvatele tohoto domu vyřešit dopravu v klidu, která bude v souladu s dopravní koncepcí města a nebude vadit občanům přilehlých ulic i vlastníkům sousedních nemovitostí. Naopak z konání společnosti SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy, je dosud patrná snaha obejít při realizaci svého podnikatelského záměru Město Čelákovice jako vlastníka pozemku i jako účastníka stavebního řízení a pominout veřejný zájem na zachování charakteru dotčené části města.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města