Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt občanského sdružení NAŠE ČELÁKOVICE

                    ČELÁKOVICE MODERNÍ EVROPSKÉ MĚSTO

Máme právo na kvalitní veřejnou správu a jak kvalitní je v Čelákovicích v porovnání s ostatními městy ČR a EU? Pro  zvládnutí  pojmu Moderní evropské město v podmínkách Čelákovic jsme se zabývali níže uvedeným : 

1.       Seznámení s moderním evropským městem a úrovní dosahovanou v EU a ČR.

2.       Popisem současného stavu veřejné správy v Čelákovicích a příklady od sousedů.

3.       Naznačení cesty ke zkvalitnění života v našem městě

Ad 1) Seznámení s moderním evropským městem a úrovní dosahovanou v EU a ČR.

Vývoj kvality veřejné správy byl a je na mnoha místech různý. Jednotícím prvkem se stal až dokument Agenda 21 formulovaný OSN v r.1992 pro udržení kvality života v podmínkách 21. století. V Evropě se již veřejná správa většiny států věnuje zavádění kriterií Místní Agendy 21 (dále MA21), pravidelně vyhodnocovaných a města dle kvality dosažené úrovně veřejné správy jsou zařazena do kategorií A až D ( ve Švédsku jsou principy MA21 užívány  téměř ve 100% obcí a měst, v Anglii u 90% ).

V České republice první průkopníci založili již v r.1994 tzv. Národní síť zdravých měst dosud pokrývající 1797 měst a obcí s přibližně 30% obyvateli ČR . Bez ohledu zda jsou města zapojena v nějaké organizaci jsme hledali, kde plní alespoň základní kriteria MA21 t.j.mají např. zpracován Plán strategického rozvoje města (v našem okolí Brandýs, Neratovice, Úvaly, Český Brod, Říčany, Poděbrady nebo vzdálenější Karlovy Vary). Česká města nedosahují špičkové úrovně evropské veřejné správy a zatím nejvyšší ocenění tzv. stupeň B získalo 6 měst ( Chrudimi, Vsetíně, Prostějov, Litoměřice, Kopřivnice, Ústí nad Labem ). Stupeň C získalo 11 měst a stupeň D 12 měst (v našem okolí Český Brod, Říčany, Poděbrady ).Takto se již v roce 2001 samospráva Chrudimi přihlásila k dodržování kvality veřejné správy a závazných podmínek Zdravého města.

Základní otázkou je, proč zavádět nějaké srovnání kvality veřejné správy? Mnozí jistě vnímají již vžitý standart ISO 9000 a výrobky označený tímto  certifikátem přijímají s důvěrou.  Kvalita života ve městě znamená i vytváření odpovídajících podmínek ze strany veřejné správy . Jedná se např. o obnovu památek, oživování tradičních zvyklostí a řemesel, turistiku, péči o krajinu, výsadbu stromů, údržbu parků, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), vlastní práci místních orgánů - zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy, ekologické vytápění, třídění komunálního odpadu a řadu dalších aktivit. Moderní města využívají příkladů dobré praxe uplatněné již v jiných městech.

Předpokladem pro uskutečňování MA 21 a vytváření pocitu důvěry ve veřejnou správu je zapojení místních občanů a veřejných činitelů.

Ad 2) Popis současného stavu veřejné správy v Čelákovicích.

Kvalita veřejné správy zatím nikdy nebyla v Čelákovicích předmětem jednání.  Rozvoj města není koncepčně zpracován a občané nejsou o dlouhodobých vizích informování s vyjimkou vývoje populace zpracovaného odbornou firmou v r.2007. Není známé ani zda je mezi kaolicí vládnoucí ve městě podepsána nějaká koaliční smlouva běžná jinde. Citelně chybí zpracování strategického plánu rozvoje města a to může mít negativní vliv m.j. i na možnosti čerpání evropských fondů. Plánování v praxi Čelákovic znamená jen předkládání cílů běžného roku případně zahrnující i rok následující a to především ve stavebních investicích. Plán rozvoje předložený občanům ve Zpravodaji 1/2009 nebyl schválen v zastupitelstvu a o jeho tvorbě nebyli občané ani zastupitelé předem informováni. Při pozorném čtení zjistíme, že některé akce v plánu uvedené neuvádí  termín realizace, ačkoliv jejich plnění bylo při volbách slíbeno uvedením ve volebním programu.  Jedná se např. o kanalizaci v Záluží a v Jiřině, kde starosta píše…stále nedošlo k zadání projektů na rekonstrukci, aby se tyto postupně realizovaly a mohli jsme připravit očekávané rekonstrukce komunikací  ( konec citace o kanalizaci v Jiřině ) . Kdy dojde k zadání projektů a realizaci rekonstrukce komunikací se nikdo z tzv. plánu nedozví.

V roce 2009 vyplývá ze stavebního zákona povinnost města zahájit rekonstrukci územního plánu.

Bez přijaté alespoň střednědobé koncepce rozvoje všech odvětví života Čelákovic se zdá být kvalitní změna územního plánu nereálná. Dnes dojíždějí desítky dětí předškolního věku do mateřských školek mimo Čelákovice. Nevěděli jsme o nárůstu mladých obyvatel? Jak je postaráno o zajištění důstojného stáří pro naše seniory? Kdy dojde k  potřebné výstavbě nového kulturního domu? Je vyhovující smuteční síň na našem hřbitově? Jaké vlivy bude mít přímé dopravní napojení Čelákovic na dálnici a plánovaný obchvat města? Tyto a jiné otázky by měly být zodpovězeny, včetně zpracování pasportizace zeleně, dopravního generelu a dalších námětů od občanů.

Jaké je životní prostředí našeho města a kvalita vzduchu, který dýcháme? Ve městě je několik průmyslových provozů, které jsou zdrojem škodlivých exhalací ( např.slévárna TOS-Met, Demoautoplast, Kovohutě ) a při nahodilém překročení limitu exhalací mohou být produkované škodlivé látky vážným zdravotním rizikem pro značnou část obyvatel . Průmyslové podniky jsou zdrojem zaměstnání pro velký počet obyvatel a jako takové jsou vítané. Nelze však opomíjet kontrolu a zde naše samospráva již léta selhává a svou roli neplní. V listopadu 2007 byl schválen Výbor zastupitelstva pro životní prostředí, nezačal však pracovat a po roce byl bez náhrady zrušen. Jednání volených zástupců je v moderních evropských městech limitováno tzv. ETICKÝM KODEXEM ( v Čelákovicích  schválen pouze pro úředníky státní správy ) .  Zastupitel je vázán i zákonem o obcích omezujícím zneužití pravomoci veřejného činitele a zákonem o střetu zájmu. V praxi jsme svědky jednání ( článek Toku z 25.6.2008 „Návrh neprošel? Bude se hlasovat znovu! ), kdy  člen MR hlasuje pro svůj ekonomický profit a vládnoucí většina při zjištění střetu zájmu nevyžaduje postih pro porušení zákona.

Moderní evropská města poskytují  maximální možnou informovanost a tu v Čelákovicích postrádáme. Jak žádat o informace přinášíme v rubrice NAŠE rady pro Vás. Přímá účast na jednání MZ je pro většinu občanů nezajímavá jelikož se často jedná o 6  i  více hodin trvající zasedání, kdy pracující občan není  ochotný ještě kolem půlnoci sledovat  např. schvalování prodeje majetku obce. Řešení by bylo několik :  zavedení častějších zasedání MZ ( pro rok 2009 pouze 5ti veřejných zasedání proti 10 – 12ti v okolních městech ) a opětovné vysílání místní TV ( v Čelákovicích jsme i toto měli TV PORT a TV Manola ). Dokonalou informovanost můžeme hledat např.  na internetu Prahy 6 a její web TV i v mnohem menších městech např. Tišnov, kde i na zasedání nepřítomní občané mohou mít kompletní přehled o jednání a nemusí být odkázáni na  cenzurované zprávy vedení města ( viz. zápis z jednání 21.6.2007 ) ovlivňující jejich úsudek ( není náhoda, že zde vždy najdeme zpracovaný plán strategického rozvoje Tišnov, Kaplice, Praha 6  . Moderní evropské město nastolilo otázku tzv. PARTNERSTVÍ  MEZI  OBČANEM  A  VEDENÍM  MĚSTA, vedením kraje a dalšími v regionu působícími institucemi. Občan by měl být dotazován formou anket a i v Čelákovicích máme možnosti jak občana získat pro spolupráci při životě města. Otázkou je , zda současné vedení města má vůbec zájem o názory občanů.

Ad 3/ Naznačení cesty ke zkvalitnění života v našem městě

Město Čelákovice má celou řadu předností, které zatím nejsou plně využity. Rezervy jsou především v zapojení občanů do veřejného života a mnoho nabízí též plnější využití tradičních předností města. Jaké jsou zmíněné tradiční přednosti? Především poloha města s výhodnou dojezdovou vzdáleností do Prahy a jeho krásné přírodní okolí . Již v r.2006 byl zpracován investiční plán středočeského kraje a zde byly zařazeny m.j. i akce související s dopravou v našem městě :

Přímé napojení Čelákovic na dálnici a Obchvat Čelákovic

Občané o termínech provádění výše uvedených akcí mnoho nevědí. Realizace obchvatu měla být dle původního zadání kraje již v r.2007. Dnes však již nikdo o termínech ani nemluví. Vedení města nevyvíjí žádný tlak na její vybudování. Podobně je možné mluvit i o napojení na dálnici. Výhodné dopravní napojení železnicí podstatně zlepšila nově vybudovaná zastávka v Jiřině. Zde je vhodné připomenout její vznik a kdo vlastně měl zásluhu na zřízení. Myšlenka nebyla nijak zvlášť podpořena ze strany vedení města a záleželo především na osobní iniciativě bývalého zastupitele Slávka Hnízda a podpoře, která se mu dostala od občanů. Stejným způsobem je třeba postupovat při obchvatu a napojení na dálnici. Obojí musí být věcí veřejnou a do posledního detailu sledovanou. Jen tak urychlíme výstavbu a omezíme zbytečnou tranzitní dopravu včetně podstatného snížení ekologických škod napáchaných automobily v ulicích města. Výhodnost přímého napojení na dálnici ocení především dojíždějící do Prahy a opět se tím zvýší zájem o Čelákovice   

Krásné přírodní okolí si často při „zadrátovaném“ příjezdu do města ani neuvědomujeme. Především na káranské straně Labe je mnoho cílů pro turisty a nedělní vycházky. Dojezdová vzdálenost do Prahy může při vhodné propagaci učinit z našeho města turistický cíl pro pražany, kteří již dříve hojně navštěvovali Grádo. Samotná příroda však již dnes nestačí.  Přínosem pro turistiku je vybudování železniční zastávky v Jiřině a je nutné ukončit roky trvající plánování lávky přes Labe a realizovat její výstavbu. Město má bohatou historii dokumentovanou ve velmi kvalitně vedeném muzeu, jehož práce je oceňována více na národní i evropské úrovni než orgány samosprávy. Zvýšenou podporou práce muzea lze získat nejen pocit místního patriotismu, ale i zájem více turistů. Máme již tradiční akce, mezi které lze na prvém místě zařadit zahájení Adventu, kladně vnímané značným počtem obyvatel. Podobných každoročních akcí by však mohlo být více a není třeba pro příklady chodit daleko. Obnovit tradici poutě, masopustu a podpořit dosud účinkující divadelní soubor Tyl naznačuje část možností. Inspiraci lze získat navázáním skutečné partnerské výměny mezi městy ze zahraničí případně i z ČR ( v Lysé má m.j. významné místo partnerské město Břeclav ).  Dosavadní výměnné vztahy se švýcarským městem Rüti a italským Trescore mnoho nepřinesly. Podpisem tzv. partnerské smlouvy měst ( zatím nemáme )  lze získat i granty EU podporující výměnu a dát tím možnost poznání většímu počtu občanů ( nejen výměny představitelů města a ojedinělé zájezdy škol ). Jak vypadá partnerská smlouva můžeme nahlédnout např. v  Kaplici.

Máme o čem přemýšlet a nejen to. Je třeba začít jednat.  Jsme občany Evropské Unie a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém každodenně v 21.století žijeme. Máme štěstí, že mnoho měst před námi již kvalitu veřejné správy a strategický plán rozvoje několik let prosazuje a jsou již i odborné firmy, které se zpracováním zabývají. Sdružení NAŠE Čelákovice průběžně upozorňuje na příklady dobré praxe, kterých není málo a hledáme i tam, kde se dobrou praxí již zabývali.  

Podporu plánům rozvoje poskytuje i Evropská Unie, jak je patrné např. z rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného v Litoveli.  Občanské sdružení NAŠE Čelákovice naznačilo směry, kterými chce začít měnit kvalitu života Čelákovic. Zdaleka nejsou popsány všechny možnosti,a je třeba o nich mluvit a předkládat náměty k řešení. Věříme, že s Vaší podporou i v Čelákovicích budeme žít plnohodnotný život v MODERNÍM EVROPSKÉM MĚSTÉ.

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice očekává Vaše náměty. Kontaktujte nás na e-mail adrese : nase@celakovice.org

     

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

V Čelávicích

(Jiří Kubr, 16. 2. 2009 13:08)

Ahoj všichni,
Skutečně máte pravdu. V Čelákovocích "strategické" plánování provádí jen starosta Klicpera. Hledal jsem v usneseních městské rady a ZM jestli ten zveřejněný plán někde není kolektivním orgánem schválený a nic jsem nenašel. Úsměvné je číst starší čísla Zpravodaje města Čelákovic, kde starosta v čísle 10/2007 rozmlouval s šefredaktorem Zpravodaje a na položenou otázku m.j. odpověděl :...Takže vše je připraveno na to, aby v roce 2008 , aby v r.2008 byly uspokojeny všechny čelákovické děti předškolního věku ...Na zkuste se zeptat rodičů jaké měli potíže. Někde jsem četl, že dokonce 19 dětí jezdí do mateřské školky v Přerově. To jsou důsledky plánování po čelákovicku

Pěkný den přeje Jirka Kubr