Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

občanského sdružení

NAŠE Čelákovice, o.s.

 

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: NAŠE Čelákovice, o.s. (dále jen ”sdružení”);

 2. Sídlem sdružení je Na Stráni 673, Čelákovice, 250 88, Česká republika;

 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

 4. Charakter sdružení - sdružení je apolitické občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k ochraně přírody na území Středočeského kraje, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí a k dalším aktivitám podporujícím rozvoj občanské společnosti ve Středočeském kraji.

 

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;

 • přispívání k ochraně životního prostředí Čelákovic a jejich okolí, k ochraně veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech města Čelákovice;

 • podílení se na tvorbě prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především s ohledem na pěší a cyklisty;

 • přispívání k ochraně památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

 • usilování o ochranu zeleně a životního prostředí města Čelákovice

 • podpora a spolupořádání kulturních, společenských a osvětových akcí ve městě Čelákovice a okolí.

 

čl. III

Formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

 2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl péči o životní prostředí, společenský, kulturní a duchovní život obyvatel;

 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);

 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

 • osvětová činnost.

 1. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

čl. IV

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.

 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 4/5 členů výboru.

 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 4. Členství zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení;

 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena v případě jeho porušení povinností člena sdružení;

 • úmrtím člena sdružení,

 1. Práva člena sdružení

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

 • být zastupován jiným členem na základě plné moci při jednání členské schůze

 1. Povinnosti člena sdružení

 • dodržovat tyto stanovy,

 • jednat v souladu s cíli sdružení a usneseními orgánů sdružení

 • podporovat aktivity směřující k naplňování cílů sdružení

 1. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky

 

čl. V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze

 • výbor sdružení

 • předseda sdružení

 • revizní komise

 

čl. VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení, a to prokazatelným způsobem.

 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 5. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to prokazatelným způsobem 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 6. Členská schůze

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů sdružení

 • volí výbor sdružení a revizní komisi

 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

 • rozhoduje o vyloučení člena;

 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

 • má právo vyhradit si k rozhodování záležitosti, které spadají do kompetence ostatních orgánů sdružení

 

čl. VII

Výbor sdružení

 1. Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení.

 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.

 3. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

 4. Výbor sdružení

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to písemně člen sdružení;

 • připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období,

 • připravuje návrh rozpočtu na další období,

 • návrh změn stanov, návrh cílů další činnosti a další materiály pro činnost sdružení,

 1. Výbor sdružení je usnášeníschopný pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

 

čl.VIII

Předseda sdružení, jednání jménem sdružení

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení;

 1. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.Udělení písemného pověření nebo plné moci k zastupování schvaluje výbor sdružení.

 2. Předseda sdružení svolává a řídí výbor sdružení minimálně 1x za 3 měsíce nebo na žádost většiny členů výboru,

 3. Hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů

 

čl. VIII

Revizní komise

 1. Revizní komisi tvoří předseda a člen

 2. Členové revizní komise nesmí být členy výboru.

 3. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou dva roky.

 4. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu zprávy o činnosti sdružení za minulé období; tyto předkládá členské schůzi.

 5. Revizní komise se účastní jednání výboru sdružení s hlasem poradním.

 

čl. IX

Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, poskytování služby…)

 2. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 4. Za hospodaření odpovídá výbor sdružení.

 

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

 1. Sdružení zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí členské schůze

 • pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

čl. XI

Závěrečné ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

 

 

Zmocněnec přípravného výboru: Ing. Pavel Fišera