Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁMĚSTÍ

Naši předkové svého náměstí dbali a jak dokládá foto cca z r.1932 neměli se za co stydět. V době panelové výstavby byla zbourána značná část ulic Rybářské a Stankovského zasahujících do náměstí a  na náměstí  bývalý hotel Filip  ( hudební škola  )  a Ferlesův statek.  Dodnes se náměstí  z necitlivých  zásahů nevzpamatovalo a stalo se v současnosti  tématem politického boje. Již v r.2002 byl vybrán ve velmi vzláštní soutěži zpracovatel návrhu nové podoby náměstí arch.Tichý ( nemusel předložit svou vizi a jen stačilo, že je mladý a perspektivní a ...). Ve studii zpracované v r.2003 bylo schváleno zastavění proluky náměsti budovou, která bude obsahovat 24 bytů a studie byla podkladem pro výběrové řízení investora jenž byl vybrán v r.2004. Firma Harmonie předložila několik návrhů, které byly postupně odmítnuty a vedení města vstřícně projednávalo předložený projekt s 82 byty v úrovni 7 podlaží. Územní plán města dovoluje na náměstí zástavbu pouze do výše 5 podlaží.

Harmonie podepsala s městem smlouvu o smlouvě budoucí ve které se zavázala realizovat výstavbu do konce r.2006. V uvedeném termínu po několika dodatcích smlouvy nebylo ani vydáno územní rozhodnutí ( nemohlo být pro nesoulad s územním plánem ).  Počátkem r.2007 bylo vypsáno nové výběrové řízení ve kterém ze 4 předložených koncepcí byla vybrána firma STOPRO INVEST. Výběrové řízení proběhlo ve velmi emotivním duchu a jednání zastupitelstva na protest proti způsobu výběru opustilo 10 zastupitelů. Výběr zpochybnila protikorupční organizace TRANSPARENCY International v dopise z 10.7.2007 a upozornila, že žalobu na vyslovení neplatnosti uzavřené smlouvy může podat každý odmítnutý účastník výběrového řízení. S výběrem nebyla spokojená ani firma HARMONIE, která se citila poškozena a předala vše soudu, který skončil mimosoudním vyrovnáním ve výši 500.000, - Kč zaplacených městem Čelákovice Harmonii.Mnohé pochopí i nezasvěcený čtenář při čtení  informací zveřejněných iniciátory odporu proti zničení podoby náměstí , které najdete na našich stránkách kliknutím na v NAŠICH oblíbených odkazech na PROČ NE Obludě. Víte, že Harmonie zaplatila 160.000, - Kč na účet města již 3 měsíce před tím než byla vybrána? 

Budeme vývoj sledovat a novinky komentovat. Věříme, že nebude naplněna předpověď protikorupční organizace TRANSPARENCY a nikdo se proti výběru investora neodvolá k soudu. Dostavba náměstí by se tak zřejmě oddálila opět o několik let. Zřejmě nijak nespěcháme neboť zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s firmou STOPROINVEST s.r.o. na mimořádném zasedání 10.12.2008 a nic se neděje.Argumenty předložené protikorupční organizací TRANSPARENCY vedení města odmítlo.

Pro zajímavost. Kupní smlouva uvádí penále za nedodržení dohodnutého termínu dokončení stavby a to každý měsíc prodloužení za pouhých 500.000, - Kč.  K dnešnímu dni tj. 9.června 2009 ještě na stavbě není kopnuto a již za rok by měl být celý komplex dokončen. Stane se zázrak?

Příběh pokračuje :

Zástupce investora p.Stojanov napsal článek do Zravodaje a celé město se dočetlo toto : Proluka náměstí V současné době probíhá na pozemcích určených k výstavbě polyfunkčního souboru objektů - proluka náměstí - II.etapa archeologického výzkumu. V první etapě, která probíhala v letních měsících, byly provedeny průzkumné sondy a po jejich vyhodnocení byl dohodnutý další postup. Po ukončení záchraného archeologického výzkumu mohou být zahájeny stavební práce na projektu ( konec citace ).

Následně na internetových stránkách města zveřejnil bývalý ředitel muzea p.Jaroslav Špaček m.j. toto sdělení : občané jsou nepravdivě informováni  o probíhajícím archeologickém výzkumu na pozemcích určených k výstavbě polyfunkčního domu. Druhá etapa výzkumu, která představovala pouze archeologický dohled v rámci mechanického skrývání plochy technikou, byla ukončena počátkem prosince 2009. Další vlastní archeologický výzkum celé plochy , který měl navazovat na dosud provedené práce, je ala od té doby na mrtvém bodě z důvodů dosud nepodepsaného dodatku či nové Dohody ze strany STOPRO - INVEST s.r.o.. Tolik jen pro upřesnění, aby zase nevznikaly pomlouvající fámy o tom, jak archeologové vše zdržují! ( konec citace ). K tomu doplňujeme informaci ze stránek města Čelákovice " dne 12.3.2010 jsme měli na radnici jednání se zástupci Archeologického ústavu PhDr.Frolíkem a Mgr.Ježkem, kteří předběžnou kalkulaci nákladů záchraného archeologického výzkumu předložili investorovi již 21.9.2009 a jsou připraveni okamžitě uzavřít příslušnou dohodu a neprodleně zahájit archeologický výzkum, jehož trvání odhadují na 25 týdnů. Z kalkulovaného maximálního limitu ceny archeologického výzkumu bohužel nesleví ( tolik citace starosty ). Smlouvu investor podepsal až 11.4.2010 za podmínek požadovaných archeologickým ústavem .

Na jednání ZM 25.2.2010 byla položena starostovi otázka zda je roční zpoždění stavby na náměstí způsobeno archeologickým průzkumem a starosta odpovídá : dle vyjádření investora je příčinou zpoždění archeologický průzkum ( konec citace ).

Zřejmě pan starosta zkontroloval tvrzení investora a pevně mu věří. Slova zkušeného archeologa p.Špačka zřejmě nečetl. Budeme zvědaví až se bude projednávat první penále. Co myslíte? Kdo má pravdu? Pan Špaček a nebo p.starosta? Je zajímavé, že později starosta na stránkách města uvádí : vždyť jednání s Archeologickým ústavem investor zahájil již v červenci 2008, to znamená že časový prostor pro uzavření dohody na archeologický průzkum byl dostatečný. ( tolik doslovná citace starosty ).Jak to tedy je?

Podařilo se nám získat dopis zaslaný starostou firmě STOPRO INVEST z prosince 2009 zpracovaný na základě usnesení městské rady a svým obsahem zpochybňující dosavadní postup prací. Je zajímavé, že ještě do dnešního dne 24.března 2010 stále visí na ohradě vedle restaurace U Bohuslavů nabídka bytů. Bylo by dobré vědět zda by pan starosta doporučil investovat do podobné koupě? Čtěte je to zajímmavé a ještě zajímavější je asi odpověď, ale tu jsme zatím nezískali.

Zveřejňujeme podkladový materiál k jednání zastupitelů 28.4.2010 ve kterém firma STOPRO INVEST má zájem koupit od města ještě dalších 150 m2 pozemku, městská rada navrhla minimální cenu 2.800, - Kč za 1m2. Je zajímavé, že se na okraji města se prodávají pozemky dráž než nejlukrativnější pozemk ve městě. Každého jistě hřeje u srdce slovo minimální neboť jistě firma dá dobrovolně i víc. Jen by bylo vhodné dodat, že mězi radními , kteří cenu stanovili není žádný znalec trhu realit a když bylo na jednání ZM zpochybňováno proč firma STOPRO INVEST vlastně se svou cenovou nabídkou byla vybrána tak starosta argumentoval, že pokud se vezme to co firma ještě nabídla navíc tak dojde na cenu až 6.000, - Kč. Ptáme se tedy co tentokrát nabídla navíc a hlavně komu? 28.4.2010 schválení dodatku neprošlo dodatečný prodej pozemku ano.

 Na podruhé se již schválení dodatku povedlo. Zastupitelstvo dne 24.6.2010 svým usnesením odsouhlasilo znění dodatku ke kupní smlouvě s firmou STOPRO INVEST a významně pozměnilo uplatnění dohodnutých sankcí tj. pokud začnou v srpnu 2010 stavět a bude dokončeno v prosinci 2011 nebudou platit nic. Podle původních podmínek smlouvy by museli městu zaplatit 9.500.000, - Kč. Jako bonus firma dodatkem smlouvy ještě obdržela možnost zvýšení budovy proti kterému značná část občanů protestovala již v případě Harmonie. Tedy samé + pro firmu a kdo pocítí + na straně města? Možnost postavit byty v dalším patře dostala firma zcela zdarma!!! Zřejmě některý z radních bude asi kupovat od investora byt za výhodných podmínek. Nebo se to v Čelákovicích dělá jinak?

Kdo o poskytnutí výhod pro investora rozhodl? Ruku pro zvedli tito zastupitelé : Klicpera, Bodlák, Stuchlík, Rikl, Šíma, Tichá, Bukač, Bukačová, Bařina, Rýdlo,Tangl

Poslední pokračování přišlo na jednání ZM 23.9.2010, kdy zastupitelé kolem starosty schválili převod práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené firmou STOPRO INVEST s.r.o. na společnost Čelákovice-centrum s.r.o. Praha 5 jako právním nástupcem kupujícího a investorem výstavby. Pěkné. Jen by mě zajímalo jak to je s uplatněním penále. Na ZM starosta informoval, že je vše v pořádku firma prý začala před koncem srpna stavět. Dosvědčují to prý i p.tajemník a místostarosta Rýdlo. Je to pěkné to jejich svědčení, když stavba byla od archeologů písemně předána stavbařům až 20.září 2010. Podle smlouvy měla být uplatněna penalizace ve výši 1,5 mil.Kč a zřejmě i za pozdní dokončení a to by pak bylo cca 10 mil.Kč. Zajímavé hospodaření. Možná další zastupitel obdrží byt se slevou? Jsou to stále ti stejní.